RSS
Dzisiaj jest: piątek, 28 lutego 2020
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 09.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.

Czytelnia Akt

Godziny urzędowania:

Poniedziałek : 8.30 – 18.00
Wtorek – Piątek : 8.30 – 15.30

telefony

(22) 50 91 119, 50 91 846

email: czytelnia@srpragapolnoc.pl


LOKALIZACJA

PODSTAWA PRAWNA

DZIAŁANIE CZYTELNI AKT

REGULAMIN


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/09
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
z dnia 01 grudnia 2009 r.
w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

Na podstawie § 554a ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) zarządzam co następuje:
§ 1
Z dniem 02 grudnia 2009 r. tworzę w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Biuro Obsługi Interesanta (zwane dalej BOI) wraz ze stanowiącą jego wydzieloną część czytelnią akt. BOI jest punktem obsługi interesantów, o którym mowa w § 554a zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późn. zm.).
§ 2
Organizację i sposób działania BOI i czytelni akt określają ich regulaminy, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 3
1. Nadzór bieżący nad wykonywaniem zadań BOI sprawuje Kierownik BOI.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do udzielenia pracownikom BOI wsparcia merytorycznego i wymiany niezbędnych informacji dla sprawnego i kompetentnego prowadzenia obsługi interesantów w Sądzie.
§ 4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie oraz umieszczeniu na stronie internetowej Sądu.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DZIAŁANIE CZYTELNI AKT


Przyjmowanie interesantów w Czytelni

Interesanci przyjmowani są do Czytelni po ich bezpośrednim przybyciu. Osoby pracujące w Czytelni zobowiązane są do sprawdzenia danych osoby, która chce zapoznać się z aktami, jak również jej statusu, umocowania w sprawie (tzn. czy ma możliwość wglądu do akt sprawy – np. czy jest stroną/uczestnikiem, pełnomocnikiem strony/uczestnika, czy w aktach sprawy znajduje się stosowne umocowanie).

Najczęściej dane te weryfikowane są tuż przy wejściu do Czytelni, gdzie pracownik Czytelni przyjmujący zamówienie na akta ma możliwość wglądu do systemu (np. sprawdza, czy wpisane jest odpowiednie nazwisko).

Następnie pracownik wypełnia druk zamówienia, na którym wpisuje m.in. dane strony, jej status w sprawie, numer dowodu osobistego, godzinę przybycia itp.

Następnie pracownik dzwoni do odpowiedniego Wydziału, w którego zasobach znajdują się akta sprawy i informuje o przyjściu interesanta, a jeśli akta zostały zamówione na dany dzień i godzinę wcześniej w formie mailowej lub telefonicznie, to najczęściej akta czekają już na zainteresowaną do wglądu osobę.

Zamawianie akt mailowo lub telefonicznie

Zamówienie składane przez interesanta w sposób telefoniczny lub mailowy jest rejestrowane w systemie – w grafiku Czytelni, po uprzednim ustaleniu z interesantem kiedy (data i godzina) planuje przybędzie do Sądu w celu zapoznania się z aktami. Informacje te przekazywane są następnie do Wydziałów. Po przybyciu interesant proszony jest o zajęcie wskazanego wolnego stanowiska.

Czas oczekiwania interesantów na akta to ok. kilkunasu minut - maksymalnie do pół godziny. W przypadku pojawienia się wyjątkowych trudności ze zlokalizowaniem sprawy (np. sprawa w archiwum, akta wypożyczone do innej jednostki) – wtedy czas oczekiwania może ulec zmianie. Interesant jest na bieżąco informowany o zaistniałej sytuacji.

Gdy kontakt z interesantem jest telefoniczny, czy też mailowy, to pracownicy Czytelni dokładają wszelkich starań w celu umówienia interesanta na wskazany przez niego dogodny termin. Jeśli akta pozostają w archiwum głównym, wtedy czas oczekiwania może być dłuższy ponieważ archiwum znajduje się w innym, odległym miejscu (ul. Kocjana) niż siedziba tut. Sądu. Zapoznanie się z aktami będzie uzależnione od dostarczenia akt.

UWAGA!

W celu przyspieszenia obsługi, Interesanci powinni w mailu lub telefonicznie podać następujące dane:

  • sygnaturę akt, nazwa i numer Wydziału (np. Sygn. akt I C 1/10, Wydział I Cywilny);
  • nazwy stron/uczestników biorących udział w sprawie;
  • status w sprawie osoby zamawiającej akta (ewentualnie czy w aktach sprawy znajduje się pełnomocnictwo, czy też dopiero będzie składane);
  • proponowany termin i godzina przeglądania akt;
  • numer kontaktowy osoby zamawiającej akta, aby pracownik Czytelni mógł powiadomić o konieczności ustalenia innego terminu, w celu zapoznania się z aktami sprawy.

Odpowiadanie na maile

Na maile odpowiadają w Czytelni wszyscy pracownicy (w zależności od dyspozycyjności), starając się odpowiadać na bieżąco.

Osoba odpowiedzialna za Czytelnię

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za pracę w Czytelni jest Zastępca Kierownika BOI. Osobą nadzorującą jest Kierownik BOI.

UWAGA!

Dodatkowe, wiążące informacje znajdują się w Regulaminie na podstawie, którego Czytelnia działa.


REGULAMIN

1.

Z dniem 02 grudnia 2009r. przeglądanie akt przez osoby do tego uprawnione odbywa się w czytelni akt, znajdującej się w sali nr 41 na parterze budynku Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15 a.

2.

Czytelnia akt w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie jest czynna w poniedziałki w godzinach 8.30 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30 z zastrzeżeniem przerw ustalonych przez kierownika.

3.

W czytelni akt udostępniane są akta spraw wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

4.

Akta do czytelni akt mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane osobiście w Czytelni, Biurze Obsługi Interesanta, jak również telefonicznie pod numerem telefonu 5091846 lub przesyłając wniosek drogą elektroniczną na e-mail czytelnia@srpragapolnoc.pl

5.

Składając zamówienie, należy podać sygnaturę sprawy, nr wydziału oraz nazwiska (firmy) stron w niej uczestniczących, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu.

6.

Akta przekazywane są do czytelni po stwierdzeniu przez kierownika odpowiedniego sekretariatu czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Powyższe ustalane jest wstępnie przez pracownika czytelni telefonicznie, następnie sporządzana jest przez niego notatka będąca zamówieniem akt. Po weryfikacji danych Kierownik sekretariatu wydaje akta do Czytelni co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt kierownik sekretariatu nie przekazuje akt do czytelni i zawiadamia o tym pracownika czytelni, który informuje interesanta o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału na wgląd do akt.

7.

Przed skorzystaniem z czytelni akt osoby korzystające mają obowiązek:
- pozostawić w szatni okrycia wierzchnie,
- okazać osobie obsługującej czytelnię akt dowód tożsamości,
- złożyć czytelny podpis w wykazie osób przeglądających akta znajdującym się na wewnętrznej stronie obwoluty akt (wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu czytelni).

8.

Akta spraw znajdujących się w wydziale lub archiwum udostępniane są w miarę możliwości niezwłocznie. Akta spraw, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą czytelnię akt z właściwym wydziałem.

9.

Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba. Mogą jednak zapoznawać się jednorazowo tylko z jednymi aktami z jednego wydziału. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas przeglądane, wówczas mogą zostać wydane mu kolejne akta.

10.

W czytelni można korzystać z własnych materiałów i sprzętu po wyrażeniu zgody przez osobę obsługującą czytelnię akt.

11.

Wydanie kserokopii dokumentów z akt sądowych możliwe jest po złożeniu zamówienia, wniesieniu stosownej opłaty. W kwestiach budzących wątpliwości, czy wydanie kserokopii z akt sądowych jest dopuszczalne, decyzje podejmuje Przewodniczący Wydziału.

12.

Wykonanie fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach możliwe jest bez dodatkowej opłaty, pod nadzorem pracownika obsługującego czytelnię. W kwestiach budzących wątpliwości decyzje podejmuje Przewodniczący Wydziału.

13.

Poza wyjątkami przewidzianymi powyżej, zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenie, uszkadzanie, czynienie w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek) oraz wynoszenie akt poza czytelnię.

14.

Osoby, którym zostały udostępnione akta, mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt. Wszelkie zauważone uszkodzenia akt powinny być zgłoszone osobie obsługującej czytelnię akt.

15.

Osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób. Na terenie czytelni akt zakazane jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz spożywanie posiłków i napojów.

16.

Osoby czytające akta maja obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej czytelnię.


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Konrad Popiołek
Informację opublikował: Wiktor Piber
Czas wytworzenia informacji: 09.12.2010
Dokument oglądany razy: 4 109