RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 20 września 2020
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 23.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.

Strona główna

Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Północ
w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

tel. (22) 50 91 500 (centrala)

NIP: 113-258-56-47

REGON: 140318558


Prosimy o sprawdzanie aktualnych komunikatów na bieżąco.

Harmonogram rozpraw na dzień 22 maja 2020 roku

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli informujemy, że w sądzie przebywać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
W sytuacji powzięcia informacji o kwarantannie, uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontakcie z osobą chorą, prosimy o niezwłoczny (przed terminem rozprawy/posiedzenia) kontakt z właściwą komórką organizacyjną tut. Sądu, za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych.

Zarządzenie nr 53/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 21 maja 2020 roku
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2020 z dnia 14 maja 2020 roku
dotyczącego dalszego ograniczenia rozpoznawania spraw
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w związku z epidemią.

Treść zarządzenia 53/2020
Treść zarządzenia 45/2020
Treść zarządzenia 26/2020


Zarządzenie nr 48/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 14 maja 2020 roku
w sprawie czasowego ograniczenia służby kuratorskiej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z przedmiotowym zarządzeniem, w okresie od 16 maja do dnia 29 maja 2020 roku ogranicza się funkcjonowanie zespołów kuratorskiej służby sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie poprzez zmianę zaplanowanych terminów dokonywania czynności wymagających bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, w tym czynności terenowych, chyba że okoliczności wskazują, że występuje zagrożenie życia lub zdrowia osoby, której dotyczy dana czynność lub termin został określony w orzeczeniu sądu oraz poprzez zmianę sposobu wykonywania czynności wymagających bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, na wykorzystujący środki komunikowania się na odległość, chyba że co innego wynika z orzeczenia sądu stanowiącego podstawę dokonania czynności lub z uwagi na charakter zadania jest to niezbędne do prawidłowego jego wykonania.

Treść zarządzenia 48/2020 z dnia 14 maja 2020r.
Treść zarządzenia 31/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
Treść zarządzenia 13/2020 z dnia 25 marca 2020r.


Zarządzenie nr 49/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 14 maja 2020 roku
w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych
zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem

Treść zarządzenia 49/2020 z 14 maja 2020roku
Treść zarządzenia 28/2020 z 28 kwietnia 2020roku
Treść zarządzenia 14/2020 z 27 marca 2020roku


Zasady świadczenia
nieodpłatnych usług pomocy prawnej
poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19


Zarządzenie nr 8/2020
Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie wdrożenia procedury pomiaru temperatury

Treść zarządzenia 8/2020


Zarządzenie nr 14/2020
Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 30 marca 2020 roku
w sprawie szczegółowej organizacji i przebiegu procesów pracy
obsługiwanych przez pracowników Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Archiwum zakładowego oraz pozostałych komórek organizacyjnych w zakresie interesanta, obiegu dokumentacji i ruchu wewnętrznego
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w związku ze stanem epidemii

Treść zarządzenia 14/2020

Informujemy Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, iż w dniu 14 maja 2020 roku zostało wydane Zarządzenie nr 17/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w sprawie zasad i trybu zapobiegania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Ponadto we wskazanym powyżej terminie ogranicza się pracę następujących komórek organizacyjnych sądu, tj. Biura Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt, Biura Podawczego, Kasy Sądu wyłącznie do:

  1. udostępniania na czytelni akt spraw, w których wyznaczone będą we wskazanym wyżej okresie posiedzenia jawne oraz w których – w okresie do dnia 5 czerwca 2020 roku – upływa termin do wniesienia środka odwoławczego,
  2. przyjmowania pism procesowych głównie za pośrednictwem operatora pocztowego,
  3. przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie oraz dokonywania wypłat wyłącznie w zakresie spraw pilnych, np. realizacji wniosków w zakresie FPPiPP.
  4. wydawania odpisów i wypisów z akt jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego; w wyjątkowych niecierpiących zwłoki przypadkach możliwe jest wydanie dokumentów w budynku sądu na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału, oraz w przypadku zezwoleń na widzenia,
  5. udzielania informacji wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem środków informacji elektronicznej.

Informujemy także, iż wszelkie informacje dotyczące spraw udzielane będą za pośrednictwem kanałów łączności teleinformatycznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: boi@srpragapolnoc.pl oraz pod następującymi numerami telefonów:

Biuro Obsługi Interesantów:

(22) 509 11 58

I Wydział Cywilny:

(22) 509 17 27
(22) 509 15 36
(22) 509 15 38

II Wydział Cywilny:

(22) 509 17 17
(22) 509 15 54
(22) 509 11 51
(22) 509 15 52

III Wydział Karny:

(22) 509 15 89
(22) 509 15 90
(22) 509 15 88
(22) 509 15 15
(22) 509 17 29
(22) 509 17 28

IV Wydział Karny:

(22) 509 17 38
(22) 509 16 18
(22) 509 15 87
(22) 509 17 00
(22) 509 11 95

V Wydział Rodziny i Nieletnich:

(22) 509 17 44 (sprawy V RCps, klauzule i odpisy orzeczeń)
(22) 509 11 46 (sprawy V RNs, V Op, V Alk)
(22) 509 17 70 (sprawy V Nsm), 509 - 16 - 48 (sprawy V RC)
(22) 509 16 49 (sprawy V RCo i V Opm, informacje dot. zażaleń i apelacji)
(22) 509 11 98 (sprawy V Nw i V Nmo)

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

(22) 509 16 79
(22) 509 16 77

VII Wydział Cywilny:

(22) 509 17 01 (sprawy sprzed 2006 roku)
(22) 509 17 60 (postępowanie międzyinstancyjne)
(22) 509 16 99 (biegli sądowi)
(22) 509 16 88

VIII Wydział Karny:

(22) 509 17 89
(22) 509 16 01
(22) 509 17 85
(22) 509 16 00
(22) 509 11 82

Poniżej podajemy także numery telefonów pozostałych działów administracji sądowej:

Oddział Kadr:
(22) 509 11 33

Oddział Finansowy:
(22) 509 15 17

Oddział Administracyjny:
(22) 509 15 12

Oddział Gospodarczy:
(22) 509 15 20

Oddział Informatyczny:
(22) 509 17 88

We wskazanym okresie ogranicza się wstęp do budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie dla osób niebędących pracownikami sądu, prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, służb ratownictwa medycznego, służb sanitarno-epidemiologicznych oraz ewentualnie innych służb w uzasadnionych przypadkach, jedynie do :

  1. stron i ich pełnomocników - w dniach wyznaczonych na czynności, w których mogą brać osobisty udział;
  2. innych osób - wezwanych na dany dzień do osobistego stawiennictwa lub zamierzających wziąć udział w określonej ściśle sprawie w charakterze publiczności lub umówionych telefonicznie do zapoznania się z aktami w przypadkach określonych w par. 2 pkt 1 zarządzenia, o którym mowa.

Zarządzenie 17/2020 z dnia 14 maja 2020 roku Prezesa i Dyrektora - w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem od dnia 18 maja do 29 maja 2020 roku
Zarządzenie 16/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku Prezesa i Dyrektora - w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem od dnia 4 maja do 22 maja 2020 roku


Informacja o dniach wolnych od pracy dla pracowników
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ
w Warszawie w 2020 roku

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
prowadzi nabór
na odpłatne praktyki absolwenckie
w sekretariatach wydziałów i/lub oddziałów sądowych

kliknij, wypełnij formularz i aplikuj online


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
zaprasza kandydatów na
biegłych sądowych i lekarzy sądowych

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
przeprowadza dowody na odległość
przy użyciu urządzeń technicznych (wideokonferencji)

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie,
Kierownictwo Sądu zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

kliknij i wypełnij


Kwartalnik "Probacja" powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją.
Publikowane w nim artykuły podlegają recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

kliknij, przejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i zapoznaj się ze szczegółamiUstawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci "Rodzina 500+", wprowadza przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej, zapewniające wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci, a także mające na celu zachęcenie rodzin do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci.

kliknij, przejdź na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczenj i zapoznaj się ze szczegółamiProgram ''Dobry Start'' to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na dochód.
To pomoc dla 4,6 miliona uczniów.

kliknij, przejdź na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczenj i zapoznaj się ze szczegółami


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
wspiera inicjatywę
fundacji DKMS

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami

Aktualności

System CAPE

06.07.2020

 W związku z pracami Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nad wdrożeniem usprawnień w systemie informatycznym - Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych (CAPE) w okresie od 6 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku nie będzie dostępu do nowych nagrań z systemu ReCourt z poziomu Portalu Informacyjnego.

10 kwietnia 2020 roku dniem wolnym od pracy

08.04.2020
Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 z dnia 08 kwietnia 2020r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dzień 10 kwietnia 2020 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ

21-28 lutego 2020 roku - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

20.02.2020
21 - 28 lutego 2020 roku - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21 lutego rozpocznie się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – akcja, która ma zwrócić szczególną uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” koordynowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i potrwają do 28 lutego br.

Naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

01.02.2020
Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023.

wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 23.05.2020
Dokument oglądany razy: 3 140 727