RSS
Dzisiaj jest: środa, 24 kwietnia 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 28.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym odbywa się w następujących celach:

 1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 2. zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,
 3. wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 4. prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy)

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym zaś jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna -uczestnicy postępowania sądowego

 1. Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (03-813) z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15A.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w tut. Sądzie: Pani Anna Pietkiewicz, e-mail: iod@srpragapolnoc.pl, tel. (22) 50-91-165.
 3. Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9.ust 2 lit. f w/w Rozporządzenia.
 4.  Dane osobowe przetwarzane są w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z wnioskiem strony. Dane osobowe, podane dodatkowo, przetwarzane są w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy sądem a interesantem.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i sędziowie w Sądzie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych Dz. U. 2014, poz. 991 z późn. zm.)
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie, niż wskazany w przepisach prawa, wymagana będzie zgoda podmiotu danych, co będzie wiązało się z uprawnieniem do cofnięcia zgody oraz uprawnieniem żądania usunięcia tych danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Klauzula informacyjna – wykonawcy umów na usługi

 1. Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (03-813) z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15A.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w tut. Sądzie: Anna Pietkiewicz, e-mail: iod@srpragapolnoc.pl, tel. ( 22) 50-91-165.
 3. Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w/w Rozporządzenia. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi podpisanie i wykonanie umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez „Wykonawcę” usługi, w zakresie podpisanej umowy z Sądem. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych i numeru telefonu.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Oddziałów tut. Sądu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy na usługę. Następnie dane zostaną zarchiwizowane, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, obowiązującym w tut. jednostce.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny w Czytelni

       Monitoring wizyjny, zastosowany w pomieszczeniu Czytelni tut. Sądu, wprowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom tam przebywającym, zasobom informacyjnym i sprzętowym. Podstawą prawną zastosowania powyższego rozwiązania jest: art. 22 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2018. 917 z późn.zm).

 1. Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (03-813) z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15A.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w tut. Sądzie:Pani Anna Pietkiewicz, e-mail: iod@srpragapolnoc.pl, tel. ( 22) 50-91-165.
 3. Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 22 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2018. 917 z późn.zm).
 4. Pani/Pana dane nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 30 dni, od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji. W przypadku, kiedy nagrania stanowią bądź mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym, termin ulega przedłużeniu do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie w/w okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania, zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe organu nadzorczego: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, infolinia: 606-950-000.

Klauzula informacyjna- badania naukowe

 1. Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (03-813) z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15A.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w tut. Sądzie:Pani Anna Pietkiewicz,e-mail: iod@srpragapolnoc.pl, tel. ( 22) 50-91-165.
 3. Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu udostępnienia dokumentacji sądowej, zgodnie z wnioskiem strony.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Oddziału Administracyjnego i Biura Obsługi Interesantów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


wstecz     na górę

Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia: 28.09.2018
Utworzył: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 4 673