RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 09 grudnia 2018
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 21.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - złożenie depozytu

Sygn. akt VII Ns 888/15

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ, VII Wydziale Cywilnym pod sygnaturą VII Ns 888/15 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawy o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego. Postanowieniem z 30 listopada 2015 r. Sąd zezwolił Miastu Stołecznemu Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 13.872 zł (trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złotych) z tytułu odszkodowania za nabycie przez Miasto Stołeczne Warszawa nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Białołęka przy ul. Orchowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 26/2 z obrębu 4-04-24 o powierzchni 34 m2. Sąd ustalił, że w/w ma być wypłacona Spółce Akcyjnej Warszawskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu w Warszawie w likwidacji lub następcom prawnym, jeśli się zgłoszą i wykażą swoje uprawnienia jako właściciel nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Białołęka przy ul Orchowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 26/12 z obrębu 4-04-24. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu, po wykazaniu praw do w/w nieruchomości. ”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 644/13

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 644/13 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Romualdzie Zimnochu, zmarłym w dniu 30 stycznia 2013r., ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 212. Wzywa się spadkobierców Romualda Zimnocha, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili, iż są spadkobiercami zmarłego, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 69/14


„W sprawie o sygn. akt II Ns 69/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.366,90 zł (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Sabiny Cieślak, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kamasznicza 6, zmarłej w dniu 24 maja 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Sabiny Cieślak. Wzywa się następców prawnych Sabiny Cieślak do odebrania kwoty depozytu”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 61/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 61/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.916,08 zł (jeden tysiąc dziewięćset szesnaście złotych 08/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Haliny Cichal-Leś, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Nowolipki 28a m. 44, zmarłej w dniu 4 marca 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Haliny Cichal-Leś. Wzywa się następców prawnych Haliny Cichal-Leś do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 251/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 251/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 332,90 zł (trzysta trzydzieści dwa złote 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Sabiny Jasińskiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Budrysów 18 m 45, zmarłej w dniu 12 października 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Sabiny Jasińskiej. Wzywa się następców prawnych Sabiny Jasińskiej do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 51/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 51/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum kwoty 232,90 zł (dwieście trzydzieści dwa złote 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Blandyny Kwiatek, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy Batorego 33 m. 32, zmarłej w dniu 2 sierpnia 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Blandyny Kwiatek. Wzywa się następców prawnych Blandyny Kwiatek do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 59/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 59/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.870,84 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 84/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Genowefy Czarneckiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Janinówka 9 m. 75, zmarłej w dniu 17 sierpnia 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Genowefy Czarneckiej. Wzywa się następców prawnych Genowefy Czarneckiej do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 60/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 60/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.556,90 zł (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Marka Malec urodzonego 31 sierpnia 1957 r., ostatnio zamieszkałego w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej 3 m. 22, zmarłego w dniu 15 czerwca 2006 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Marka Malec. Wzywa się następców prawnych Marka Malec do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 70/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 70/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.221,00 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia jeden złotych) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Józefy Fiszef urodzonej 30 stycznia 1913 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zwycięzców 37 a m. 21, zmarłej w dniu 29 września 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Józefy Fiszer. Wzywa się następców prawnych Józefy Fiszer do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 210/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 210/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 215,90 zł (dwieście piętnaście złotych 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Jadwigi Myk urodzonej 23 października 1925 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Elektoralnej 26 m. 120, zmarłej w dniu 22 sierpnia 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Jadwigi Myk. Wzywa się następców prawnych Jadwigi Myk do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 220/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 220/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 539,90 zł (pięćset trzydzieści dziewięć złotych 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Piotra Jędrzejewskiego urodzonego 12 lutego 1980 r., ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Różanej 19 m. 23, zmarłego w dniu 25 grudnia 2005 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Piotra Jędrzejewskiego. Wzywa się następców prawnych Piotra Jędrzejewskiego do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 230/14

"W sprawie o sygn. akt II Ns 230/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.106,10 zł (jeden tysiąc sto sześć złotych 10/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Henryka Gniado urodzonego 5 listopada 1921 r., ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Orzyckiej 4a m. 157, zmarłego w dniu 11 września 2004 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Henryka Gniado. Wzywa się następców prawnych Henryka Gniado do odebrania kwoty depozytu".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 240/14

W sprawie o sygn. akt II Ns 240/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 271,35 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 35/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Stanisława Gołdy urodzonego 10 stycznia 1917 r., ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Zagojskiej 14 m. 16, zmarłego w dniu 8 maja 2005 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Stanisława Gołdy. Wzywa się następców prawnych Stanisława Gołdy do odebrania kwoty depozytu".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 250/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 250/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 130,10 zł tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Krystyny Kiełbik urodzonej 20 lutego 1926 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grenadierów 15 m. 23, zmarłej w dniu 19 lipca 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Krystyny Kiełbik. Wzywa się następców prawnych Krystyny Kiełbik do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 231/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 231/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 156,30 zł (sto pięćdziesiąt sześć złotych 30/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Marianny Janickiej, ostatnio zamieszkałej w Jasienicy przy ul. Kaczej 10, zmarłej w dniu 1 maja 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Marianny Janickiej. Wzywa się następców prawnych Marianny Janickiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 211/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 211/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 462,75 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa złote 75/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Leokadii Chamczyńskiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Tylżyckiej 7 m. 87, zmarłej w dniu 15 września 2002 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Leokadii Chamczyńskiej. Wzywa się następców prawnych Leokadii Chamczyńskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.679,75 zł (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Rozalii Zdunkiewicz, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 57/61 m.69, zmarłej w dniu 7 września 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Rozalii Zdunkiewicz. Wzywa się następców prawnych Rozalii Zdunkiewicz do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 221/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 221/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 693,06 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 06/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Zenona Głowackiego, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wilczej 23/31, zmarłego w dniu 9 lutego 2001 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Zenona Głowackiego. Wzywa się następców prawnych Zenona Głowackiego do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 200/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 200/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 599,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Ady Kossowskiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 30 m. 1403, zmarłej w dniu 5 listopada 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Ady Kossowskiej. Wzywa się następców prawnych Ady Kossowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 970/13

IV. „W sprawie o sygn. akt II Ns 970/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 777.17 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 17/100) tytułem nadpłaty wraz z odsetkami od zdeponowanej na rachunku bankowym kwoty za zakwaterowanie i wyżywienie Teresy Szell PESEL 29012803009, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wasilkowskiego 12 m. 48, zmarłej w dniu 4 lipca 2008 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Teresy Szell. Wzywa się następców prawnych Teresy Szell do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 11/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 11/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 274,30 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery złote 30/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Antoniego Nieradzkiego, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 40 m.23, zmarłego w dniu 19 września 2006 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Antoniego Nieradzkiego. Wzywa się następców prawnych Antoniego Nieradzkiego do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 241/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 241/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 110,00 zł (sto dziesięć złotych) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Janusza Galanta, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Nowolipki 21 m. 104, zmarłego w dniu 10 listopada 2002 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Janusza Galanta. Wzywa się następców prawnych Janusza Galanta do odebrania kwoty depozytu”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1040/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1040/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.585,47 zł (dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 47/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Aurelii Skowron PESEL 32022703706, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Waszyngtona 45/51 m. 87, zmarłej w dniu 3 sierpnia 2012 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Aurelii Skowron. Wzywa się następców prawnych Aurelii Skowron do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1150/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1150/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 399,60 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Jerzego Przyborowskiego PESEL 37100804597, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wileńskiej 11 m. 32, zmarłego w dniu 4 lipca 2008 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Jerzego Przyborowskiego. Wzywa się następców prawnych Jerzego Przyborowskiego do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 230/14

"W sprawie o sygn. akt II Ns 230/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.106,10 zł (jeden tysiąc sto sześć złotych 10/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Henryka Gniado urodzonego 5 listopada 1921 r., ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Orzyckiej 4a m. 157, zmarłego w dniu 11 września 2004 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Henryka Gniado. Wzywa się następców prawnych Henryka Gniado do odebrania kwoty depozytu".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 240/14

W sprawie o sygn. akt II Ns 240/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 271,35 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 35/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Stanisława Gołdy urodzonego 10 stycznia 1917 r., ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Zagojskiej 14 m. 16, zmarłego w dniu 8 maja 2005 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Stanisława Gołdy. Wzywa się następców prawnych Stanisława Gołdy do odebrania kwoty depozytu".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 250/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 250/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 130,10 zł tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Krystyny Kiełbik urodzonej 20 lutego 1926 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grenadierów 15 m. 23, zmarłej w dniu 19 lipca 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Krystyny Kiełbik. Wzywa się następców prawnych Krystyny Kiełbik do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 231/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 231/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 156,30 zł (sto pięćdziesiąt sześć złotych 30/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Marianny Janickiej, ostatnio zamieszkałej w Jasienicy przy ul. Kaczej 10, zmarłej w dniu 1 maja 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Marianny Janickiej. Wzywa się następców prawnych Marianny Janickiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 211/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 211/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 462,75 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa złote 75/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Leokadii Chamczyńskiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Tylżyckiej 7 m. 87, zmarłej w dniu 15 września 2002 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Leokadii Chamczyńskiej. Wzywa się następców prawnych Leokadii Chamczyńskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.679,75 zł (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Rozalii Zdunkiewicz, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 57/61 m.69, zmarłej w dniu 7 września 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Rozalii Zdunkiewicz. Wzywa się następców prawnych Rozalii Zdunkiewicz do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 221/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 221/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 693,06 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 06/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Zenona Głowackiego, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wilczej 23/31, zmarłego w dniu 9 lutego 2001 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Zenona Głowackiego. Wzywa się następców prawnych Zenona Głowackiego do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 200/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 200/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 599,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Ady Kossowskiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 30 m. 1403, zmarłej w dniu 5 listopada 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Ady Kossowskiej. Wzywa się następców prawnych Ady Kossowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 970/13

IV. „W sprawie o sygn. akt II Ns 970/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 777.17 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 17/100) tytułem nadpłaty wraz z odsetkami od zdeponowanej na rachunku bankowym kwoty za zakwaterowanie i wyżywienie Teresy Szell PESEL 29012803009, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wasilkowskiego 12 m. 48, zmarłej w dniu 4 lipca 2008 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Teresy Szell. Wzywa się następców prawnych Teresy Szell do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 11/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 11/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 274,30 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery złote 30/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Antoniego Nieradzkiego, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 40 m.23, zmarłego w dniu 19 września 2006 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Antoniego Nieradzkiego. Wzywa się następców prawnych Antoniego Nieradzkiego do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 241/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 241/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 110,00 zł (sto dziesięć złotych) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Janusza Galanta, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Nowolipki 21 m. 104, zmarłego w dniu 10 listopada 2002 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Janusza Galanta. Wzywa się następców prawnych Janusza Galanta do odebrania kwoty depozytu”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1040/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1040/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.585,47 zł (dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 47/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Aurelii Skowron PESEL 32022703706, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Waszyngtona 45/51 m. 87, zmarłej w dniu 3 sierpnia 2012 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Aurelii Skowron. Wzywa się następców prawnych Aurelii Skowron do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1150/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1150/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 399,60 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Jerzego Przyborowskiego PESEL 37100804597, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wileńskiej 11 m. 32, zmarłego w dniu 4 lipca 2008 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Jerzego Przyborowskiego. Wzywa się następców prawnych Jerzego Przyborowskiego do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 238/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 238/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 340,40 zł (trzysta czterdzieści 40/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Marii Dury, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 26 maja 2005 r. Marii Dury. Wzywa się następców prawnych Marii Dury do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 64/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 64/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 387,30 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem 30/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Janiny Durka, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 3 marca 2006 r. Janiny Durka. Wzywa się następców prawnych Janiny Durka do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 249/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 249/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 734,05 zł (siedemset trzydzieści cztery 5/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Krystyny Bednarskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 31 maja 2005 r. Krystyny Bednarskiej. Wzywa się następców prawnych Krystyny Bednarskiej do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 8/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 8/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 380,39 zł (trzysta osiemdziesiąt 39/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Ireny Strupiechowskiej-Jankowskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 28 lutego 2006 r. Ireny Strupiechowskiej-Jankowskiej. Wzywa się następców prawnych Ireny Strupiechowskiej-Jankowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 218/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 218/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 426,10 zł (czterysta dwadzieścia sześć 10/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Danieli Jacolik, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 24 sierpnia 2005 Danieli Jacolik. Wzywa się następców prawnych Danieli Jacolik do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 228/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 228/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.032,45 zł (trzy tysiące trzydzieści dwa 45/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Marianny Głogowskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 8 lipca 2005 r. Marianny Głogowskiej. Wzywa się następców prawnych Marianny Głogowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 209/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 209/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 266,50 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć 50/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Teresy Kozłowskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 28 stycznia 2005 r. Teresy Kozłowskiej. Wzywa się następców prawnych Teresy Kozłowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 68/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 68/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 408,80 zł (czterysta osiem 80/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Lucyny Dolata, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 21 sierpnia 2006 r. Lucyny Dolata. Wzywa się następców prawnych Lucyny Dolata do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 239/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 239/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 736,94 zł (siedemset trzydzieści sześć 94/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Seweryna Górnego, którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłego dnia 30 11 listopada 2005 r. Seweryna Górnego. Wzywa się następców prawnych Seweryna Górnego do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 214/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 214/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 148,80 zł (sto czterdzieści osiem 80/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Teodory Au, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 14 stycznia 2003 r. Teodory Au. Wzywa się następców prawnych Teodory Au do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 968/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 968/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 456,79 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć 79/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Zofii Szydlik, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 10 stycznia 2013 r. Zofii Szydlik. Wzywa się następców prawnych Zofii Szydlik do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 224/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 224/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 239,50 zł (dwieście trzydzieści dziewięć 50/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Weroniki Dąbrowskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 22 kwietnia 2004 r. Weroniki Dąbrowskiej. Wzywa się następców prawnych Weroniki Dąbrowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 219/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 219/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 354,05 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery 5/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Janiny Bogusławowskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 21 lutego 2002 r. Janiny Bogusławskiej. Wzywa się następców prawnych Janiny Bogusławowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 9/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 9/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 231,05 zł (dwieście trzydzieści jeden 5/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Jana Tomczyka, którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłego dnia 30 lipca 2006 r. Jana Tomczyka. Wzywa się następców prawnych Jana Tomczyka do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt. II Ns 1047/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1047/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 811,07 zł (osiemset jedenaście złotych 7/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Sławomira Bąka, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Zasobnej 21, zmarłego w dniu 9 czerwca 2012 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Sławomira Bąka. Wzywa się następców prawnych Sławomira Bąka do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1087/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1087/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 533,10 zł (pięćset trzydzieści trzy złote 10/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Teresy Marii Szuby, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Monte Cassino 9 m. 153, zmarłej w dniu 11 czerwca 2009 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Teresy Marii Szuby. Wzywa się następców prawnych Teresy Marii Szuby do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1213/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1213/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.402,55 zł (jeden tysiąc czterysta dwa złote 55/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Heleny Galińskiej urodzonej 7 lutego 1926 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kinowej 25 m.28, zmarłej w dniu 7 października 2007 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Heleny Galińskiej. Wzywa się następców prawnych Heleny Galińskiej do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1140/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1140/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.292,73 zł (osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 73/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Haliny Zagroba urodzonej 19 czerwca 1923 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Boremlowskiej 4 m. 4, zmarłej w dniu 23 czerwca 2008 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Haliny Zagroba. Wzywa się następców prawnych Haliny Zagroba do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1053/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1053/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.601,65 zł (cztery tysiące sześćset jeden 65/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Janiny Kowalskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 2 maja 2012 r. Janiny Kowalskiej. Wzywa się następców prawnych Janiny Kowalskiej do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1143/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1143/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.018,50 zł (jeden tysiąc osiemnaście 50/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Władysława Orlińskiego, którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłego dnia 10 lipca 2008 r. Władysława Orlińskiego. Wzywa się następców prawnych Władysława Orlińskiego do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 234/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 234/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 127,46 zł (sto dwadzieścia siedem 46/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Czesława Fijołek, którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłego dnia 31 sierpnia 2004 r. Czesława Fijołek. Wzywa się następców prawnych Czesława Fijołek do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 4/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 4/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawiezezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 123,80 zł (sto dwadzieścia trzy i 80/100 złotych) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Jacentego Sobczyka PESEL 45081702016, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 10 m. 5, zmarłego w dniu 23 sierpnia 2006 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Jacentego Sobczyka. Wzywa się następców prawnych Jacentego Sobczyka do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1100/13

"W sprawie o sygn. akt II Ns 1100/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.513,21 zł (jedenaście tysięcy pięćset trzynaście złotych 21/00) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Jadwigi Budejko urodzonej 16 czerwca 1936 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 12 m. 41, zmarłej w dniu 22 czerwca 2009 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Jadwigi Budejko. Wzywa się następców prawnych Jadwigi Budejko do odebrania kwoty depozytu".

11.08.2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 246/15, 30.04.2015

zezwolić Jarosławowi Uszyńskiemu i Grażynie Warchulskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 zł (sześciu złotych) tytułem zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną do wysokości 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w złocie na rzecz Komunalnej Kasy Oszczędności m. st. Warszawy na zabezpieczenie wszelkich należności Adolfa Zaremby na warunkach aktu z dnia 26 czerwca 1937 r. nr 15 T. I Ks. Hipot. Nr 2196 Praga, na podstawie wniosku z dnia 28 kwietnia 1947 r. nr dz. 1356/47 i powołanego aktu, wpisanej dnia 31 maja 1947 r. w księdze wieczystej prowadzonej obecnie pod numerem WA3M/00000008/4; wskazując, że podmiotami uprawnionymi do odbioru depozytu są następcy prawni Komunalnej Kasy Oszczędności m. st. Warszawy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 925/15, dn. 02.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 925/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.465,00 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem ustalonego w decyzji Wojewody Opolskiego z 9.10.2014 r. IN.IV.7570.75.2012.ŁG odszkodowania za nabycie z moc prawa przez Skarb Państwa zgodnie z ostateczną decyzją Wojewody Opolskiego z 22.07.2011 r. IN.VI.747.2.1.2011.TD prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Opole, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 307/3 o pow. 0,0025 ha, km 6, z obrębu Zakrzów, przeznaczonej na realizację celu publicznego, jakim jest budowa linii kolejowej. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej wyżej, przysługującym jej do dnia 8.09.2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 22.07.2011 r. IN.VI.747.2.1.2011.TD o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 810/15, dn. 07.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 810/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.349,00 zł (dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Wołominie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 177/1 o pow. 0,0026 ha z obrębu 0027, przeznaczonej na realizację celu publicznego, tj. budowę linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka - Tłuszcz. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej wyżej, przysługującym jej do dnia 12.12.2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 180/III/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku, Nr WIŚ-III.747.2.3.2014.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 944/15, dn. 9.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 944/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 454,00 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Kazimiery Kowalewskiej prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Iłowo-Osada, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 149/1 o pow. 0,0026 ha z obrębu Iłowo-Osada, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 24/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. budowę dwupoziomowego skrzyżowania – wiaduktu drogowego w km 137,711 linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia – obszar LCS Działdowo w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kraszewo i Iłowo – Osada. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 14.01.2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 945/15, dn. 9.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 945/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 908,00 zł (dziewięćset osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Haliny Karolak prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Iłowo-Osada, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 135/2 o pow. 0,0352 ha (powstałej z podziału działki nr 135) z obrębu 9 Mławka, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 1/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. budowę dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi – wiaduktu kolejowego w km 133,044 linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 24 lutego 2010 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 948/15, dn. 9.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 948/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 637,40 zł (sześćset trzydzieści siedem złotych 40/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Stanisława Sosnowskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Iłowo-Osada, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 842/14 o pow. 0,0087 ha z obrębu nr 0004 Iłowo-Osada, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 3/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. budowę dwupoziomowego skrzyżowania – wiaduktu drogowego w km 136,600 linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Iłowo – Osada. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 1.02.2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa ”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. II Ns 949/15, dn. 9.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 948/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 637,40 zł (sześćset trzydzieści siedem złotych 40/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Stanisława Sosnowskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Iłowo-Osada, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 842/14 o pow. 0,0087 ha z obrębu nr 0004 Iłowo-Osada, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 3/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. budowę dwupoziomowego skrzyżowania – wiaduktu drogowego w km 136,600 linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Iłowo – Osada. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 1.02.2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa ”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 950/15, 9.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 950/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.342,00 zł (sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Działdowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2162/2 o pow. 0,0035 ha z obrębu 1, KW nr EL1D/00007614/8, należącej poprzednio do Anastazji Tańskiej, przeznaczonej na realizację celu publicznego, tj. przebudowę linii kolejowej Warszawa – Gdynia. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej powyżej przysługującym jej do dnia 14.01.2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21/2010 z dnia 22 października 2010 roku. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 951/15, dn. 9.03.2016 r.

1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 951/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 634,00 zł (sześćset trzydzieści cztery złote) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa od Heleny Sobieraj na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 6/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. prawa własności nieruchomości o numerze ewidencyjnym 12/1, z obrębu Niestoja, gmina Działdowo, o powierzchni 0,0193 ha.
Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności przedmiotowej nieruchomości przed dniem 23 grudnia 2010 r., t.j. przed dniem, w którym decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa stała się ostateczna”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1006/15, dn. 9.03.2016 r.

IV. „W sprawie o sygn. akt II Ns 1006/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.430.240,00 zł (pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczonych na realizację celu publicznego, tj. budowę linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz, położonych w Wołominie, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
a) nr 2/1 o pow. 0,0793 ha z obrębu 0011 i wartości 373.115,00 złotych;
b) nr 391/1 o pow. 0,0021 ha z obrębu 0017 i wartości 7.399,00 złotych;
c) nr 394/3 o pow. 0,0773 ha z obrębu 0017 i wartości 349.533,00 złotych;
d) nr 16/6 o pow. 0,0755 ha z obrębu 0018 i wartości 359.566,00 złotych;
e) nr 161/1 o pow. 0,0050 ha z obrębu 0018 i wartości 25.169,00 złotych;
f) nr 120/12 o pow. 0,0026 ha z obrębu 0019 i wartości 9.233,00 złotych;
g) nr 121/1 o pow. 0,1969 ha z obrębu 0019 i wartości 855.916,00 złotych;
h) nr 114/2 o pow. 0,0007 ha z obrębu 0020 i wartości 2.447,00 złotych;
i) nr 179/2 o pow. 0,0028 ha z obrębu 0020 i wartości 9.399,00 złotych;
j) nr 42/3 o pow. 0,0017 ha z obrębu 0023 i wartości 7.776,00 złotych;
k) nr 1/15 o pow. 0,0088 ha z obrębu 0025 i wartości 37.546,00 złotych;
l) nr 36/1 o pow. 0,0110 ha z obrębu 0025 i wartości 44.516,00 złotych;
m) nr 38 o pow. 0,0108 ha z obrębu 0025 i wartości 44.574,00 złotych;
n) nr 105/21 o pow. 0,0901 ha z obrębu 0025 i wartości 438.597,00 złotych;
o) nr 1/11 o pow. 0,1062 ha z obrębu 0026 i wartości 489.450,00 złotych;
p) nr 42/1 o pow. 0,1108 ha z obrębu 0026 i wartości 454.880,00 złotych;
q) nr 142/3 o pow. 0,1274 ha z obrębu 0027 i wartości 515.263,00 złotych;
r) nr 155/1 o pow. 0,0077 ha z obrębu 0027 i wartości 34.790,00 złotych;
s) nr 155/3 o pow. 0,1088 ha z obrębu 0027 i wartości 463.997,00 złotych;
t) nr 191/1 o pow. 0,0063 ha z obrębu 0027 i wartości 30.732,00 złotych;
u) nr 192/1 o pow. 0,0044 ha z obrębu 0027 i wartości 21.759,00 złotych;
v) nr 205/7 o pow. 0,0009 ha z obrębu 0027 i wartości 4.363,00 złotych;
w) nr 220/1 o pow. 0,0024 ha z obrębu 0027 i wartości 12.052,00 złotych;
x) nr 220/6 o pow. 0,0687 ha z obrębu 0027 i wartości 340.929,00 złotych;
y) nr 6/1 o pow. 0,0037 ha z obrębu 0028 i wartości 18.065,00 złotych;
z) nr 6/2 o pow. 0,0038 ha z obrębu 0028 i wartości 15.704,00 złotych;
aa) nr 7/1 o pow. 0,0066 ha z obrębu 0028 i wartości 34.786,00 złotych;
bb) nr 7/2 o pow. 0,0096 ha z obrębu 0028 i wartości 45.620,00 złotych;
cc) nr 14/3 o pow. 0,0038 ha z obrębu 0028 i wartości 17.557,00 złotych;
dd) nr 129/12 o pow. 0,0707 ha z obrębu 0028 i wartości 365.507,00 złotych;
Kwoty depozytu mają być wydane osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości wskazanych powyżej, przysługującym im do dnia 12.12.2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 180/III/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku, znak WIŚ-III.747.2.3.2014.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1006/15, dn. 9.03.2016 r.

VIII. „W sprawie o sygn. akt II Ns 1006/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.519.988,00 zł (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczonych na realizację celu publicznego, tj. budowę linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka - Tłuszcz położonych w Zielonce, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
a) nr 5/3 o pow. 0,0220 ha z obrębu 5-00-01 i wartości 165.709,00 złotych;
b) nr 42/1 o pow. 0,0049 ha z obrębu 5-00-01 i wartości 29.626,00 złotych;
c) nr 54/4 o pow. 0,0855 ha z obrębu 5-00-01 i wartości 609.308,00 złotych;
d) nr 31/2 o pow. 0,0720 ha z obrębu 5-00-02 i wartości 540.378,00 złotych;
e) nr 1/1 o pow. 0,0055 ha z obrębu 5-20-11 i wartości 28.116,00 złotych;
f) nr 38/1 o pow. 0,0014 ha z obrębu 5-30-02 i wartości 11.798,00 złotych;
g) nr 1/1 o pow. 0,0021 ha z obrębu 5-30-03 i wartości 17.476,00 złotych;
h) nr 1/2 o pow. 0,0050 ha z obrębu 5-40-01 i wartości 37.801,00 złotych;
nr 78/2 o pow. 0,0111 ha z obrębu 5-40-02 i wartości 79.776,00 złotych.
Kwoty depozytu mają być wydane osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości wskazanych powyżej przysługującym im do dnia 2.03.2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2014 z dnia 5 maja 2014 roku, znak WIŚ-III.747.3.15.2013.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 947/15, 14.03.2016 r.

IV. „W sprawie o sygn. akt II Ns 947/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty zezwolić PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.427,00 zł (dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Marii Cybulskiej i Wilhelma Cybulskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Iłowo - Osada, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 362/2 o pow. 0,0131 ha z obrębu 10 Narzym, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 8/2010 z dnia 30 września 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. modernizację linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Działdowo, od k. 137.600 do km 147.100. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 3 grudnia 2010 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 946/15, 14.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 946/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 183,00 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Ernesta Bambosz prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Działdowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 822/1 o pow. 0,0048 ha z obrębu Kisiny, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 13/2010 z dnia 11 października 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. budowę dwupoziomowego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w km 1365N w miejscowości Kisiny wraz z przebudową szlaku Iłowo – Działdowo do km 145,845 do km 146,375 linii kolejowej E65 na terenie gminy Działdowo. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 14 sierpnia 2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1113/15, 15.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1113/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 22470,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/9 o pow. 0,0031 ha z obrębu 1-09-69 dzielnica Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, o nieuregulowanym stanie prawnym. kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt I., przysługującym jej do dnia 30.10.2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 182/III/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1114/15, 15.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1114/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 45995,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/1 o pow. 0,0092 ha z obrębu 1-09-28 dzielnica Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, o nieuregulowanym stanie prawnym. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt I., przysługującym jej do dnia 12.09.2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 52/2014 z dnia 12 marca 2014 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 927/15, 15.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 927/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Marii Roszkowskiej na składanie do depozytu sądowego kwoty 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie tytułem czynszu najmu lokalu nr 13 położonego w Warszawie przy ul. Tykocińskiej 30, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00461381/1. Kwota depozytu ma być wydana właścicielowi ww. nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1115/15, 15.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1115/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 467 479,00 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Arkadiusza Władysława Łapińskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Warszawie w dzielnicy Ursynów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/2 o pow. 0,0924 ha z obrębu 1-09-19, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nr 52/2014 z dnia 12 marca 2014 r., znak: WIŚ-III.747.3.9.2013.BG1. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 12 września 2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 55/16, 12.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 55/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.642,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 148/2 o pow. 0,0436 ha i nr 452/1 o pow. 0,0131 ha położonych w obrębie 19 Motyczno, gmina Włoszczowa, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IN-II.746.36.2013, za które zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2015 r. znak: IN-IX.7570.1.290.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanych w pkt 1 przysługującym do dnia 22 kwietnia 2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 106/16, 12.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 106/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 44.537,00 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/8 o pow. 0,0050 ha położonej w obrębie 1-09-47 dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 52/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym znak: WIŚ-III.747.3.9.2013BG1 oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r., znak: DOII-III-ks772-24-1482/14, NK 247905/14, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją nr 452/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. znak: SPN-II.7570.13.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 11 września 2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 128/16, 12.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 128/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 317.726,00 zł (trzysta siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 697/9 o pow. 0,3578 ha i nr 697/10 o pow. 0,3160 ha położonych w obrębie 49 Zaostrów, gmina Słupia (Konecka), których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr XXV/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.31.2011, za które zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. znak: IN-IX.7570.1.465.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanych w pkt 1 przysługującym do dnia 24.08.2011 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 126/16, 12.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 126/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego 3.958,00 zł (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 543/3 o pow. 0,0979 ha położonej w obrębie 1 Budy, gmina Fałków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.2.2012, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. znak: IN-IX.7570.1.203.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1 przysługującym do dnia 9.05.2012 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 125/16, 13.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 125/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.190,00 zł (dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 102/2 o pow. 0,0383 ha położonej w obrębie 24 Zabrodzie, gmina Kluczewsko, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.29.2013, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. znak: IN-VII.7570.21.2015 na realizację celu publicznego tj. budowy skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147.548 linii Nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 16.01.2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 102/16, 13.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 102/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.242,00 zł (tysiąc dwieście czterdzieści dwa złote), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 12/2 o pow. 0,0090 ha położonej w obrębie 24 Zabrodzie, gmina Kluczewsko, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.29.2013, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2015 r. znak: IN-VII.7570.28.2015 na realizację celu publicznego tj. budowy skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147.548 linii Nr 4 (CKM) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 16.01.2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 124/16, 13.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 124/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 35.884,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 158/6 o pow. 0,0411 ha położonej w obrębie 9 Jamskie, gmina Włoszczowa, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.29.2013, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. znak: IN-VII.7570.29.2015 na realizację celu publicznego tj. budowy skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147.548 linii Nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 29.12.2015 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 103/16, 13.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 103/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.118,00 zł (tysiąc sto osiemnaście złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17/2 o pow. 0,0145 ha położonej w obrębie 24 Zabrodzie, gmina Kluczewsko, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.29.2013, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2015 r. znak: IN-VII.7570.206.2015 na realizację celu publicznego tj. budowy skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147.548 linii Nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 16.01.2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 105/16, 13.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 105/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 165.018,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2/51 o pow. 0,0147 ha położonej w obrębie 1-09-69 dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym, znak: WIŚ-III.747.3.10.2013.BG1 oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2014 r., znak DOII-III-ks-772-46-1735/14, NK: 293683/14 za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. nr: 4524/2015 na realizację celu publicznego tj. modernizacji linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom – prace przygotowawcze. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 30.10.2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 259/16, 27.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 259/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 309,33 zł (trzysta dziewięć złotych 33/100), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 516/2 o pow. 0,0146 ha położonej w obrębie 26 Pilichowice, gmina Żarnów, powiecie opoczyńskim, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 maja 2011 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IA-I.747.3.2011.MS, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2015 r. znak: GN-V.7570.2904.2012.KA na realizację celu publicznego tj. budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km.106.588. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 12.02.2016 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 258/16, 27.04.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 258/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 268,75 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 75/100), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1558/1 o pow. 0,0698 ha położonej w obrębie 26 Pilichowice, gmina Żarnów, powiecie opoczyńskim, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 maja 2011 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IA-I.747.3.2011.MS, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2015 r. znak: GN-V.7570.2899.2012.KA na realizację celu publicznego tj. budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km.106.588. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 12.02.2016 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 100/16, 27.04.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 100/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12 587,00 złotych (dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych, 00/100) na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 1-09-28 dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 16/1 o powierzchni 0,0238 ha; przysługującym jej do dnia 12 marca 2014 r., tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa na mocy decyzji nr 52/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym (WIŚ-III.747.3.9.2013BG1) oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r. (DOII-III-ks/772-24-1482/14), za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4523/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., znak: SPN-II.7570.13.2015. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 38/16, 27.04.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 38/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 207.092,00 zł (dwieście siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, 00/100) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 15/1 o pow. 0,0485 ha, nr 15/2 o pow. 0,030 ha położone w obrębie 0026 Wołomin, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014 r. o nr 180/III/2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2015 r. o nr 4593/2015 (SPN-II.7570.14.2015). Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 1 lipca 2014 r.”.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 38/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 73.570,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne: nr 198/4 o pow. 0,0006 ha położonej w Kobyłce w obrębie 0016 ; nr 191/2 o pow. 0,0040, 205.2 o pow. 0,0010 ha położonej w Kobyłce w obrębie 0030 i działki nr 191.2 o pow. 0,0096 ha położonej w Kobyłce w obrębie 0031, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2015 r. o nr 44/III/2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2015 r. o nr 4594/2015 (SPN-II.7570.23.2015). Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 23 lutego 2015 r.”.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 38/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 334.960,00 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne położone w m.st. Warszawa: nr 1/2 o pow. 0,1134 ha w dzielnicy Rembertów ; nr 2/184 o pow. 0,0189; nr 2/186 o pow. 0,0050 ha; nr 2/188 o pow. 0,0258 ha; położonych w obrębie 3-09-09 działek 20/19 i 59/7 oraz działek z obrębu 3-21-28 o nr 1/1 i 64/1, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2013 r. o nr 355/2013 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015 r. o nr 4632/2015 (SPN-II.7570.3.2015). Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 23 grudnia 2013 r.”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 104/16, 5.05.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 104/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 41 804,00 złotych (czterdzieści jeden tysięcy osiemset cztery złote, 00/100) na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 29/10 o powierzchni 0,0054 ha, położoną w obrębie 1-09-36 dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Budy, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 52/2014 z dnia 12.03.2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym (WIŚ-III-747.3.9.2013BG1) oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12.09.2014 r. (DOII-III-ks772-24-1482/14), za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.11.2015 r. (SPN-II.7570.13.2015). Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 122/16, 5.05.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 122/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1652,00 złotych (tysiąc sześćset pięćdziesiąt dwa złote, 00/100) na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 1366/2 o powierzchni 0,0640 ha; 1367 o pow. 0,0074 ha oraz 1401/1 o pow. 0,0294 ha, położonej w obrębie 1 Budy, gmina Fałków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr VI/2012 z dnia 05.04.2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (IG-II.746.2.2012), za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2015 r. (IN-IX.7570.1.202.2015). Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 201/16, 10.05.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 201/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5 877 zł (pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 88/1 o pow. 0,0035 ha położonej w obrębie 052 w Piasecznie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 200/III/2014 z dnia 5 lipca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: WIŚ-III.747.2.1.2014BGI, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 5013/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. znak: SPN-II.7570.10.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 18 stycznia 2016 r.”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 203/16, 10.05.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 203/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 358 zł (dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 23/42 o pow. 0,0050 ha położonej w obrębie 053 w Piasecznie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 200/III/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej znak: WIŚ-III.747.2.1.2014BGI, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 5014 z dnia 30 grudnia 2015 r. znak: SPN-II.7570.10.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 18 stycznia 2016 r.”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 101/16, 10.05.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 101/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56 283 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 49/1 o pow. 0,0105 ha położonej w obrębie 1-09-57 dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 52/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym znak: WIŚ-III.747.3.9.2013BG1 oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r., znak: DOII-III-ks772-24-1482/14, NK 247905/14, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją nr 452/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. znak: SPN-II.7570.13.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 11 września 2014 r.”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 326/16, 19.05.2016

I. „W sprawie o sygn. akt II Ns 326/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50.530,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Piasecznie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 76/1 o pow. 0,0278 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/III/2014 znak: WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 z dnia 31 października 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 r. nr DOII-III-ks/adk-772-85-574/14/15. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 8 marca 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 325/16, 24.05.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II 325/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 49 886,00 złotych (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położona w obrębie 0045 Żabieniec IRS, Gmina Piaseczno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 78 o powierzchni 0,0608 ha przysługującym jej do dnia 31 października 2014 r., tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 324/16, 30.05.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 324/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 68.617,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Piaseczno, w obrębie 0045 Żabieniec IRS, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 66 o pow. 0,0769 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/III/2014 znak: WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 z dnia 31 października 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 r. nr DOII-III-ks/adk-772-85-574/14/15. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 8 marca 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 298/16

„W sprawie o sygn. akt II Ns 298/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 190.219,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości położone w powiecie grodziskim, gminie Jaktorów, w obrębie Jaktorów 0010 Jaktorów, stanowiące działki ewidencyjne nr 237/6 o pow. 0,0098 ha i wartości 29.297,00 zł, nr 237/8 o pow. 0,0225 ha i wartości 40.362,00 zł, nr 388/5 o pow. 0,0421 ha i wartości 82.606,00 zł, nr 656/2 o pow. 0,0211 ha i wartości 37.954,00 zł, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej znak: WIŚ-II.747.1.324.2011.BGI oraz decyzji Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 2013 r. nr BOI2ŁO-772-5-1216/13, za które wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4606/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. znak: SPN-II.7570.2.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 21 sierpnia 2013 r.”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 291/16, 09.06.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 291/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 173.453,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote) z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone powiecie grodziskim, gminie Jaktorów, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 38/5 o powierzchni 0,0221 ha w obrębie 0006 Chylice; nr 153/6 o powierzchni 0,0515 ha i nr 611/5 o pow. 0,0336 ha w obrębie 0010 Jaktorów; nr 359/2 o pow. 0,0004 ha w obrębie 0010 Chylice- Kolonia; nr 365/3 o pow. 0,0630 ha w obrębie 0011 Kolonia- Jaktorów, osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt I, przysługującym jej do dnia 28 grudnia 2012 r., tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu.”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 291/16

„W sprawie o sygn. akt II Ns 291/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 173.453,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote) z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone powiecie grodziskim, gminie Jaktorów, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 38/5 o powierzchni 0,0221 ha w obrębie 0006 Chylice; nr 153/6 o powierzchni 0,0515 ha i nr 611/5 o pow. 0,0336 ha w obrębie 0010 Jaktorów; nr 359/2 o pow. 0,0004 ha w obrębie 0010 Chylice- Kolonia; nr 365/3 o pow. 0,0630 ha w obrębie 0011 Kolonia- Jaktorów, osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt I, przysługującym jej do dnia 28 grudnia 2012 r., tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu.”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 536/16, 14.07.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 536/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.628,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Prażmów, w obrębie 0010 Kędzierówka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 254/1 o pow. 0,0170 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/III/2014 znak: WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 z dnia 31 października 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 r. nr DOII-III-ks/adk-772-85-574/14/15. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 10 maja 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 390/16, 14.07.2016

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 390/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Marii Słupskiej z domu Krajewskiej (córce Jana i Anny) zmarłej w dniu 7 listopada 2015 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Chodeckiej 12 m. 134. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 375/16, 22.07.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 375/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 799,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Prażmów, w obrębie 0003 Bronisławów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 379/1 o pow. 0,0013 ha, przeznaczonej na realizację celu publicznego, tj. przebudowę i rozbudowę linii kolejowej Warszawa Okęcie – Radom. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej powyżej, przysługującym jej do dnia 15 lipca 2015 roku, tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 313/III/2014 z dnia 31 października 2014 roku. Wzywa się takie osoby do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 290/16, 10.08.2016 r.

„W sprawie o sygnaturze akt II Ns 290/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 411 zł 35 gr (czterysta jedenaście złotych trzydzieści pięć groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Wiskitki w obrębie 0009 Franciszków, oznaczoną, jako działka ewidencyjna nr 148/8 o powierzchni 0,0091 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 26 sierpnia 2015 r. nr 290/III/2015 znak WI-III.747.2.9.2015.BG1, wskazując, że kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się prawomocnym orzeczeniem sądu, decyzją administracyjną, albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. wynagrodzenia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 582/16, 01.09.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 582/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.428,66 zł (dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału w prawie własności 1/3 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Mełgiew, w obrębie geodezyjnym 2 - Franciszków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51/26 o pow. 0,0273 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego znak: IF-II.747.2.2012.TG z dnia 28 maja 2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 października 2013 r. znak BOII-3ks-772-54-1900/12/13.
Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 31 maja 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 675/16, 14.09.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 675/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.062,50 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa złote 50/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Żarnów, w obrębie 26 Pilichowice, powiat opoczyński, województwo łódzkie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1573/2 o pow. 0,0506 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym z dnia 20 maja 2011 r. o nr 3/11, znak IA-I.747.3.2011.MS, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 11 maja 2016 r. decyzją o znaku GN-V.7570.2900.2012.KA. kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do udziału w wysokości ½ (jednej drugiej) prawa własności nieruchomości wskazanej w pkt 1 na dzień 28 czerwca 2011 r., przysługującym uprzednio Bronisławie Borończyk. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 806/16, 4.10.2016 r.

I. „W sprawie o sygn. akt II Ns 806/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.843,00 zł (cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote) z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Prażmów w obrębie 0008 Jeziórko- Ustanówek, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 142/1 o powierzchni 0,0030 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2014 r. o nr WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 r. nr DOII-III-ks/adk-772-85-574/14/15, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2016 r. o nr 3031/2016 (SPN-II.7570.29.2015. MK). Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 31 października 2014 r. tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 749/16, 13.02.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 749/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 217.857,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie miasta stołecznego Warszawa, w dzielnicy Ursynów, w obrębie 1-09-61, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 16/17 o pow. 0,0218 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014 r., nr 182/III/2014, znak: WIŚ-III.747.3.10.2013.BGI o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz Decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2014 r., znak: DOII-III-ks-772-46-1734/14, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2015 r., o nr 3361/2015, znak SPN-II.7570.15.2015 na rzecz Zofii Sokół, która zmarła w dniu 6 lipca 2015 r., zaś postępowanie spadkowe po niej nie zostało ukończone na moment składania wniosku. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 1 października 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1118/16, 13.02.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1118/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.189 zł (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 573/1 obręb 10c gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 maja 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.52.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1126/16, 22.02.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1126/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.344 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 326/1 i 327/1 obręb 0090 gmina Miasto Jaworzno, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za które wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.23.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------

Sygn. akt II Ns 1123/16, 23.02.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1123/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.137 zł (dziesięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 184/1 i 571/1 obręb 10c gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.50.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1131/16, 23.02.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1131/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 80.814 zł (osiemdziesiąt tysięcy osiemset czternaście złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 92/3 obręb 0093 gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.29.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 28/17, 3.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 28/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 507 (pięćset siedem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Żarnów, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1447/2 o pow.0,0234 ha i nr 1451/1 o pow. 0,0177 ha obręb 26 Pilichowice, gmina Żarnów, powiat opoczyński, województwo łódzkie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 3/2011 z dnia 20 maja 2011 r., znak: IA-I.747.3.2011.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 października 2016 r. znak: GN-V.7570.2902.2.2012.KA. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do udziału w wysokości 1/3 części we współwłasności nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 7 grudnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 34/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 34/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11258 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Brwinowie, powiat pruszkowski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/29, o pow. 0,0043 ha, obręb 15 Brwinów-Miasto, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 73/III/2015 z dnia 30 marca 2015 r., znak: WI-III.747.2.4.2014.JS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „budowa, przebudowa, remont linii kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2016 r. znak: SPN-II.7570.31.2015.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 9 września 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 51/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 51/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 211485 (dwieście jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 8/1 obręb 0029 gmina Miasto Jaworzno oraz działka ewidencyjna nr 145 obręb 0089 gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 4 października 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.6.2015, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 15 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 52/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 52/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1158 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt osiem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 26/2 obręb 18c gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.71.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 15 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 53/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 53/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 49852 (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) złote na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6/10 obręb 0093 gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.18.2015. Kwota depozytu ma być wydana Loli Birner lub jej następcom prawnym w udziale wynoszącym 1/3 części i Sabinie Glasner lub jej następcom prawnym w udziale wynoszącym 2/3 części lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 15 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 54/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 54/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3170 (trzy tysiące sto siedemdziesiąt) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 820/1 obręb 17c gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.68.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 15 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 67/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 67/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 172.498,32 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 32/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego 320/1000 cz. w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1612/4 o powierzchni 0,0131 ha, obręb Krzeszowice, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2015 r. nr 1/2015, znak: WI-VI.747.1.3.2014.BC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji Krzeszowice na odcinku od km 44,800 do km 46,700 linii kolejowej nr 133 w ramach zamierzenia: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebnia – Krzeszowice (km 29,110 – 46.700 linia nr 133)”, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona na postawie Decyzji nr 4 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. znak WS-II.7570.1.611.2015.KJ. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności udziału nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 19 czerwca 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 75/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 75/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 8-Miłocin, gmina Jastków, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 25/2 o pow. 0,08 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r., znak: IF-II.747.11.2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – odcinek Dęblin – Lublin w km 107,2 + 83 – 175,8 + 50”, w zakresie od km 127,606 do km 154,486, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. znak: GN-II.7570.20.30.2015.EP. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 23 września 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 55/17, 17.03.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 55/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13182,50 (trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/1 o pow. 0,0067 ha, obręb 6 Krowodrza Kraków Miasto, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/2014 z dnia 3 listopada 2014 r., znak: WI-VI.747.1.1.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 – stacja Kraków Mydlniki (km 62,400-65,400 linii nr 133) – Obiekt 14 realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 r. znak: WS-II.7570.1.543.2015.JB. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 28 maja 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1124/16, 11.04.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1124/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 287 zł (dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 118/1 w obrębie 20c gminy Miasto Jaworzno, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej znak: IFXIII.747.40.2014, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 15 lipca 2016 r. znak: IFVIII.7570.14.56.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 16 lipca 2015 r.”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 176/17, 11.04.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 176/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 29.007,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 352/4 obręb 0040 Krowodrza, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/2014 z dnia 3 listopada 2014 r., znak: WI-VI.747.1.1.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 – stacja Kraków Mydlniki (km 62,400 -65,400 linii 133) – Obiekt 4”, która została zmieniona częściowo decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. znak: DOII-III-ks/adk-772-88-443/14/15, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. znak: WS-II.7570.1.561.2015.BST. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 28 maja 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa.Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 993/16, 11.04.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 993/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.587,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 79/4 obręb 209 Tarnów, jedn. ewid. Tarnów Miasto, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 4/2013 z dnia 19 marca 2013 r., znak: WI-VIII.747.3.16.2012 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa szlaku Tarnów- Wola Rzędzińska w km 80,200-84,400”, za które wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. znak: WS-II.7570.1.34. 2014.EZ. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 26 listopada 2013 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela, w szczególności spadkobierców Ewy Machoń, do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 135/17, 10.05.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 135/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 29 848,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Biadoliny Radłowskie, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 579/1 o pow. 0,0046 ha, nr 587/1 o pow. 0,0088 ha, nr 594/1 o pow. 0,0333 ha, nr 596/1 o pow. 0,0278 ha, obr. 1 Biadoliny Radłowskie, jedn. ewid. Wojnicz, powiat tarnowski woj. małopolskie, należących do Adama Jakubasa s. Juliana, przeznaczonej na realizację celu publicznego, jakim jest „Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na odcinku Kraków-Rzeszów, szlak Biadoliny-Bogumiłowice w km 61,300 – 62,800 i 67,500 – 68,900”. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej powyżej, przysługującym jej do dnia 24 lipca 2013 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2013 roku, nr 6/2013, znak WI-VIII.747.3.2.2013 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela, w szczególności Adama Jakubasa s. Juliana lub jego spadkobierców, do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 172/17, 10.05.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 172/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.408,00 zł (osiem tysięcy czterysta osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w mieście Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 135/1 o pow. 0,0258 ha z obrębu 0093, powstałej z podziału działki nr 135, należącej do Andrzeja Miłka s. Julianny, przeznaczonej na realizację celu publicznego, jakim jest „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, odcinek Jaworzno-Szczakowa-granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2”. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej powyżej, przysługującym jej do dnia 16.07.2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 17.02.2015 roku, nr 1/2015, znak IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela, w szczególności Andrzeja Miłka s. Julianny lub jego spadkobierców, do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 173/17, 10.05.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 173/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.830,00 zł (trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3323/13,3405/1 o pow. 0,06882 ha, obręb Filipowice, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 r. Nr 3/2015, znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa szlaku Trzebinia – Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg 4 – sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000 – 6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810 – 67,636 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. znak: WS-II.7570.1.742.2015.KC. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 169/17, 29.05.2017 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 169/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7557 (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 908/10 o pow. 0,0078 ha, obręb Wola Filipowska, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku, znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa szlaku Trzebinia-Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110-46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000-6,847 linii nr 134) oraz (k. 15,810-67,636 linii nr 133). Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

Sygn. akt II Ns 254/17, 3.07.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 254/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.280.083,00 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 77/12 o pow. 0,2563 ha, obręb 2-09-09, dzielnica Warszawa –Ursus, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 73/III/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2015 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: WI-III.747.2.4.2014.JS, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. znak: SPN-II.7570.31.2015.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 9 września 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 269/17, 3.07.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 269/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.893,00 zł (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 860/18, obręb Młoszowa, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 r. Nr 3/2015, znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa szlaku Trzebinia – Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg 4 – sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000 – 6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810 – 67,636 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2017 r. znak: WS-II.7570.1.687.2015.KC. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 170/17 07.04.2017r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 170/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20.002,50 zł (dwadzieścia tysięcy dwa złote 50/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 162/2 o pow. 0,1249 ha, obręb 0089 gmina miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2015 r. Nr 1/2015, znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa – granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000 – 1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133); odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2016 r. znak: IFVIII.7570.14.12.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela, w szczególności spadkobierców Wandy Banasik c. Franciszka i Józefy do odebrania kwoty depozytu”.

................................................................................................................................................................................................................

II Ns 255/17 21.06.2017r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 255/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 900.336,00 zł (dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 77/10 o pow. 0,1121 ha, obręb 2-09-09, dzielnica Warszawa –Ursus, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 73/III/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2015 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: WI-III.747.2.4.2014.JS, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. znak: SPN-II.7570.31.2015.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 9 września 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ..................................................................---------------------------------------------------------------------------

. II NS 341/17 z dn. 12.07.2017 „W sprawie o sygn. akt II Ns 341/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 355 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 400/6 nr o pow. 0,0055 ha, obręb geodezyjny 7 – Drzewce, położonej w gminie Nałęczów, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: IF-II.747.11.2015, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lutego 2017 r. znak: GN-II.7570.20.13.2015.NJ. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu, jako spadkobiercy Aleksandra Żeleźniaka syna Jana i Zofii”. ..................................................................-------------------

II Ns 356/17 z dnia 28.07.2017r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 356/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 376,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Brwinów, w obrębie 0006 Grudów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/2 o pow.0,0002 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., znak: WIŚ-III.747.3.5.2013.JS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego o nr 811/2016 z dnia 1 marca 2016 r. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do ww. nieruchomości, przysługującym jej do dnia 19 czerwca 2013 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 405/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 405/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1436,00 zł (tysiąc czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 165/5 o pow. 0,0200 ha, arkusz mapy 1, obręb geodezyjny Budzisław Stary, położonej w gminie Osiek Mały w województwie wielkopolskim, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r. znak sprawy: IR-III.747.3.2015.3 za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 r. znak: SN-VII.7570.640.2015.11. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 22 sierpnia 2015 r.”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 412/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 412/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 343,00 zł (sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 407/3 o pow. 0,0089 ha, obręb 0040 Krowodrza, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Wojewody Małopolskiego z dnia 03.11.2014 znak sprawy: WI-VI.747.1.1.2014.KS za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2016 znak sprawy: WS-II.7570.1.575.2015.ADT. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 355/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 355/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15 492,00 zł (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 159/1 o pow. 0,066 ha, obręb 004 Brwinów- Miasto, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. znak sprawy: WIŚ-III.747.3.6.2013.JS za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2016 r. znak: SPN-II.7570.4.2015.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 273/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 273/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 422,44 zł (czterysta dwadzieścia dwa złote 44/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Trzebinia, w obrębie 0007 Młoszowa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 846/19 o pow.0,0063 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym (częściowo zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 lipca 2015 roku), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego – znak WS-II.7570.1.924.2015.KC, nr 4 z dnia 20 lutego 2017 r. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do ww. nieruchomości, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2016 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 346/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 346/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 24.359,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1543/1 o pow.0.0093 ha, obręb 0001 - Puszczykowo, gm. Puszczykowo, powiat poznański, woj. wielkopolskie, dla której księga wieczysta została zamkniętą, a jej ostatnim znanym właścicielem była Irena Wisocka, a której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 8 lipca 2011 r. nr 9/2011, znak IR/III-3.7045-2/11 ustalającą lokalizację linii kolejowej o znaczeniu państwowym polegającą na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Czempień – Poznań od km 131,080 do km 163,400, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 8 maja 2017 r. znak: SN-VII.7570.993.2012.11. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 428/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 428/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 974,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote, 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w powiecie Garwolińskim, w gminie Trojanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 165/1 o pow. 0085 ha, obręb 0018 Prandocin, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. Nr 384/III/2015, znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa- Dorohusk, na odcinku Otwock- Lublin, odcinek Pilawa- Dęblin od km 55,600 do km 107,283”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. znak: SPN-II.7570.7.199.2016.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akta VII Ns 324/17  20.10.2017r.

W sprawie o sygn. akt VII Ns 324/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Pragi – Północ na złożenie do depozytu sądowego kwoty 51339,93-zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych) pozostałej z egzekucji w sprawie o sygnaturze I Co 2657/11 na rzecz Agnieszki Kośmider i Andrzeja Kośmider. Kwota depozytu ma być wypłacona uczestnikom Agnieszce Kośmider, Andrzejowi Kośmider, ich spadkobiercom ewentualnie następcom prawnym jeżeli się zgłoszą i wykażą swoje uprawnienia

..........................................................................................................................................................................

Sygn .akt II Ns 523/17, 21.11.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 523/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 118 462,00, zł (sto osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Piaseczno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 618/1 o pow. 0,0570 ha, z obrębu 0042 Zalesie Górne, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 15 lipca 2015 roku na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 313/III/214 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2014 r., znak: WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, zmodyfikowanej następnie decyzją nr DOII-III-ks/adk-722-85-574/14/15 wydaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 roku, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2361/2017 z dnia 23 maja 2017 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 270/17, 21.11.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 270/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1295,00 zł (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 824/1 o pow. 0,0173 ha, obręb Wola Filipowska, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 3/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: WI-VI.747.1.4.2014.KA, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. znak: WS-II.7570.1.874.2015.KC. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r.., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 417/17, 21.11.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 417/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1238,00 zł ( tysiąc dwieście trzydzieści osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 161/1 o pow. 0,0108 ha, obręb 0018 Prandocin, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 384/III/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: WI-III.747.2.1.2015.MS, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. znak: SPN-II.7570.7.197.2016.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2014 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 357/17, 21.11.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 357/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 34.483 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Brwinowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 318/1 o pow. 0,0072 ha, obręb 0008 Brwinów - Miasto, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. Nr 70/2013, znak: WIŚ-III.747.3.6.2013.JS dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa linii kolejowej Nr 1 od km. 10,560 do k. 23,293 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II LOT A-odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice, na terenie powiatu pruszkowskiego, w mieście Pruszkowie, mieście Piastowie oraz na terenie miasta i gminy Brwinów”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2215/2016 z dnia 25 maja 2016 r. znak: SPN-II.7570.4.2015.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 19 czerwca 2013 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela, w tym spadkobierców Ireneusza Dyro do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 413/17, 21.11.2017 r.

1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 413/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 238,40 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem złotych 40/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności udziału w wysokości 4/30 nieruchomości, położonej na terenie gminy Krzeszowice, w obrębie 0017 Wola Filipowska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 817 o pow. 0,017 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 lipca 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr 2 z dnia 6 lipca 2016 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana Zofii Gacek lub osobie, która wykaże że jest jej następcą prawnym. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 171/17, 16.01.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 171/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 60 372,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 146 o pow. 0,0793 ha z obrębu 0089, odpowiadającej parceli l.kat. 1657/3, objętej księgą wieczystą dawną – wykazem hipotecznym Liczba 625/Szczakowa, o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczonej na realizację celu publicznego, jakim jest „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, odcinek Jaworzno-Szczakowa-granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2”. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16.07.2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 17.02.2015 roku, nr 1/2015, znak IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 662/17, 21.02.2018 r. W sprawie o sygnaturze akt II Ns 662/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Skarbowi Państwa – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego na złożenie do depozytu sądowego 145.285 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Czosnów, w obrębie 00006 Cząstków Polski, oznaczoną, jako działka ewidencyjna nr 60/1, o powierzchni 2,0400 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2016 r. nr 2945/2016”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II ns 679/17, 21.02.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 679/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 621,00 zł (sześćset dwadzieścia jeden złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Łaskarzew, w obrębie 0023 Wola Rowska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 708/1 o pow. 0,0166 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/III/2015 z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.215.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1556/2017 z dnia 29 marca 2017 r., wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 678/17,21.02.2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 678/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1961zł (tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Trojanów, w obrębie 0027 Życzyn, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 836/2 o pow. 0,1016 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/III/2015 z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.215.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1542/2017 z dnia 29 marca 2017 r., wskazując że kwota depozytu ma zostać wydana spadkobiercom Andrzeja Zduniaka s. Jana i Józefy. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 707/17, 21.02.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 707/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 717,00 zł (tysiąc siedemset siedemnaście złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Sobolew, w obrębie 0008 Kobusy, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 828/1 o pow. 0,0191 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/III/2015 z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.215.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 77/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 5/18, 21.02.2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 5/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 302,00 zł (trzysta dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Garwolin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1638/1 o pow. 0,0082 ha, z obrębu 0013 Rębków, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 384/III/215 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 528/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

wstecz     na górę

Opublikował: Aneta Stańczuk
Publikacja dnia: 21.02.2018
Utworzył: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 6 410