RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 22 stycznia 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 28.01.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.

Struktura organizacyjna


Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ, m.in. :

  • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kierownika finansowego sądu;
  • pełni czynności z zakresu administracji sądowej;
  • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach;
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu;

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ ustala godziny urzędowania sądu i godziny przyjęć interesantów.

Prezesa sądu zastępuje wiceprezes, a w razie jego nieobecności - wyznaczony sędzia.

Zasadą jest, iż zadania polegające na współpracy sądu ze środkami masowego przekazu wykonuje prezes lub wiceprezes sądu. W ramach okręgu Warszawa - Praga publiczne przedstawianie działań wszystkich sądów oraz organizowanie kontaktów publicznych realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków przekazu wykonuje Rzecznik Prasowy.

Sąd Rejonowy składa się z wydziałów i oddziałów. Liczba wydziałów w sądzie jest uzależniona od liczby i rodzaju spraw należących do właściwości sądu oraz limitu etatów sędziów i liczby referendarzy sądowych.

Poszczególne wydziały sądu oznacza się kolejnymi liczbami rzymskimi. Zasady te stosuje się odpowiednio do zespołów kuratorskiej służby sądowej.

Całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych kieruje Przewodniczący wydziału.

Jeżeli liczba spraw określonego rodzaju jest znaczna i ulega systematycznemu wzrostowi, a ponadto istnieją odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, w ramach wydziałów mogą być tworzone sekcje.

Do pełnienia obowiązków kierownika sekcji Prezes Sądu wyznacza jednego z sędziów orzekających w wydziale. W ramach sekretariatu wydziału może zostać wyodrębniona sekcja dla wykonywania czynności w określonych rodzajach spraw, jeżeli liczba sędziów orzekających w wydziale nie uzasadnia wydzielenia sekcji, a warunki organizacyjne za tym przemawiają.

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ, m.in.:

  • nadzoruje pracę komórek organizacyjnych sądu niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą;
  • koordynuuje działalnością komórek organizacyjnych sądu oraz organizuje w porozumieniu z prezesem sądu współpracę pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi komórkami organizacyjnymi sądu;
  • zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  • zapewnia ławnikom odpowiednie warunki i narzędzia pracy w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych;
  • współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizuje szkolenia podległych pracowników.

Każdy wydział w sądzie posiada sekretariat. Sekretariatem wydziału kieruje kierownik sekretariatu.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ jest limit 71 (siedemdziesiąt jeden) etatów sędziowskich.

W sądzie rejonowym o limicie etatów sędziowskich powyżej 31 tworzy się oddziały: administracyjny, kadr, finansowy oraz gospodarczy.

W sądzie rejonowym o limicie etatów sędziowskich powyżej 50 tworzy się ponadto oddział informatyczny.

Oddział administracyjny podlega:

1) prezesowi sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, a w sądach, w których
nie utworzono oddziału kadr – także w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, asesorami sądowymi, referendarzami
sądowymi, asystentami sędziów, kierownikiem i specjalistami opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
oraz kuratorami sądowymi, a także w zakresie innych spraw nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji
dyrektora sądu;
2) dyrektorowi sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych,
a w sądach, w których nie utworzono oddziału kadr – także w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami
sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kierownika
i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz kuratorów sądowych.

Oddział kadr podlega:
1) prezesowi sądu w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, asesorami sądowymi, referendarzami sądowymi,
asystentami sędziów, kierownikiem i specjalistami opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych oraz kuratorami
sądowymi;
2) dyrektorowi sądu w pozostałym zakresie.

Oddziały: finansowy, gospodarczy i informatyczny podlegają dyrektorowi sądu.


wstecz     na górę

Opublikował: Bogdan Płonecki
Publikacja dnia: 28.01.2016
Utworzył: Wiktor Piber
Dokument z dnia: 15.02.2010
Dokument oglądany razy: 358 683