INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/G/5/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/G/5/11 w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.


INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty firmy:


„AMAD” Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 31
05-092 ŁOMIANKI


W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 19.10.2011 r. do godz. 10.30, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:
- „PAPIRUS” Hurtownia Papiernicza Art. Piśmiennicze i Biurowe Robert Kuleta ul. Ułańska 5 99-400 ŁOWICZ (oferta nr 1);
- „AMAD” Sp. z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 ŁOMIANKI (oferta nr 2);
- „PRIMUS” Maria Krupicz, ul. Rozbrat 10/14, 00-451 WARSZAWA (oferta nr 3).

Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i zgodnie z kryteriami oceny ofert, wskazanymi w Rozdziale XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, w ust. 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest całkowita cena ofertowa - waga kryterium: 100% w ust. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną - oferta ta uzyska 100 pkt.

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 100,00.
z złożonych ofert nie spełniała wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W poniższej tabeli przedstawiono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom.

1 „PAPIRUS”
Hurtownia Papiernicza
Art. Piśmiennicze i Biurowe
Robert Kuleta
ul. Ułańska 5
99-400 ŁOWICZ
Cena: 155.166,60 zł brutto
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2 „AMAD” Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 31
05-092 ŁOMIANKI
Cena: 154.514,69 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:  100,00 pkt

3 „PRIMUS”
Maria Krupicz
ul. Rozbrat 10/14
00-451 WARSZAWA
Cena: 173.394,33 zł brutto
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odrzucił oferty złożone przez wykonawców:
- „PAPIRUS” Hurtownia Papiernicza Art. Piśmiennicze i Biurowe Robert Kuleta, ul. Ułańska 5, 99-400 ŁOWICZ (oferta nr 1);
- „PRIMUS” Maria Krupicz, ul. Rozbrat 10/14, 00-451 WARSZAWA (oferta nr 3).

Powyższe oferty nie odpowiadają treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 01.11.2011 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 26.10.2011 r.

Jednocześnie Komisja informuję, że wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski
Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 26.10.2011 r.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 26.10.2011
Dokument oglądany razy: 17899
Podlega Ustawie
22.09.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip