Materiały eksploatacyjne - tonery

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Warszawa, dnia 19.05.2010 r.

Warszawa: ZP/G/3/10 Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/G/3/10 Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• B.F.I. Hanna Jachacy, ul. Górnośląska 29, 00-432 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114032,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 132128,44
• Oferta z najniższą ceną: 132128,44 / Oferta z najwyższą ceną: 214091,70
• Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dostawa powszechna o ustalonych parametrach i standardach jakościowych przy wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Art. 70 Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z trybie zapytania ocenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały podane nazwy i typy urządzeń użytkowanych przez zamawiającego, do których są zamawiane materiały eksploatacyjne - tonery. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia (materiały eksploatacyjne - tonery) poprzez podanie wydajności jednego tonera w ilości wykonanych stron w formacie A4 przy 5% zaczernieniu wydruku strony. Powyższe parametry tonerów zostały opisane na podstawie międzynarodowych norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w ust. 1 pkt 7 zamawiający podał wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Zaproponowane przez wykonawcę materiały eksploatacyjne - tonery muszą być produktem kompatybilnym ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach opisanych w załączniku nr 1 do siwz takich samych bądź lepszych (pojemność oraz/lub wydajność), fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), nie regenerowane i nie prefabrykowane oraz w ust. 1 pkt 11 opisał jakie warunki muszą spełnić dostarczane materiały eksploatacyjne - tonery: Dostarczane przez wykonawcę materiały eksploatacyjne - tonery będą posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności oraz nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.


 

Warszawa, dnia 12.05.2010 r.
Fin. - 350 - 9/10


Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/G/3/10


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/G/3/10 w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd.

INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty firmy:

„B. F. I.” Hanna Jachacy,
ul. Górnośląska 29,
00-432 WARSZAWA

która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów - 400,00 (100,00 pkt uzyskała oferta na podstawie wzoru zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia u jednego członka komisji).

W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 06.05.2010 r. do godz. 10.00, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:
- Oferta nr 1 złożona przez „POLMARK EXPORT-IMPORT” Małgorzata Markowska, ul. Rejtana 19B
m. 28A, 05-270 MARKI;
- Oferta nr 2 złożona przez „PAPMAX” Sławomir Szatanowski, ul. Płowiecka 41, 04-501 WARSZAWA;
- Oferta nr 3 złożona przez „B. F. I.” Hanna Jachacy, ul. Górnośląska 29, 00-432 WARSZAWA;
- Oferta nr 4 złożona przez „PRIMUS” Maria Krupicz, ul. Rozbrat 10/14, 00-451 WARSZAWA.

Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i zgodnie z kryteriami oceny ofert, wskazanymi w Rozdziale 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest całkowita cena ofertowa - waga kryterium: 100 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną - oferta ta uzyskała 100 pkt.
3. Do obliczenia punktów pozostałych, ważnych, ofert zamawiający zastosuje następującą formułę:
Pbad. = x 100
gdzie:
Pbad. - liczba punktów przyznanych ofercie badanej,
Cmin. - najniższa łączna cena brutto spośród cen brutto wszystkich ofert,
Cbad. - łączna cena brutto oferty badanej.
4. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów przyznanych na podstawie wzoru przez wszystkich członków Komisji ocenianej ofercie.

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejszej, z uwagi na najniższą cenę ofertową oraz uzyskała ona łącznie u czterech członków komisji największą ilość punktów (400,00 pkt).
W poniższej tabeli przedstawiono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy Ilość punktów
w kryterium
(najniższa cena brutto)


1 „POLMARK EXPORT-IMPORT”
Małgorzata Markowska,
ul. Rejtana 19B m. 28A,
05-270 MARKI 139.733,92 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„POLMARK EXPORT-IMPORT” Małgorzata Markowska (94,56 pkt)
94,56 pkt x 4 = 378,24 pkt2 „PAPMAX” Sławomir Szatanowski,
ul. Płowiecka 41,
04-501 WARSZAWA 214.091,70 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„PAPMAX” Sławomir Szatanowski (61,72 pkt)
61,72 pkt x 4 = 246,88 pkt3 „B. F. I.” Hanna Jachacy,
ul. Górnośląska 29,
00-432 WARSZAWA 132.128,44 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„B. F. I.” Hanna Jachacy (100 pkt)
100 pkt x 4 = 400 pkt4 „PRIMUS” Maria Krupicz,
ul. Rozbrat 10/14,
00-451 WARSZAWA 133.112,98 zł brutto
Uzyskana liczba punktów przez firmę:
„PRIMUS” Maria Krupicz (99,26 pkt)
99,26 pkt x 4 = 397,04 pkt

- Maksymalna liczba punktów: 100 (przyznawana przez jednego członka komisji)
- Kryterium oceny ofert: cena 100%

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 17.05.2010 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 12.05.2010 r.


Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski

Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 12.05.2010 r.

Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia: 12.05.2010
Dokument oglądany razy: 20803
Podlega Ustawie
22.09.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip