Obwieszczenia sądowe - stwierdzenie zasiedzenia

  „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 897/12 z wniosku Zuzanny Brysiak i Tadeusza Brysiaka toczy się postępowanie o stwierdzenie przez zasiedzenie z dniem 30 czerwca 2010 r. własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 129 m², oznaczonej na mapie sporządzonej przez geodetę uprawnionego Jacka Dobrzyńskiego jako działka no2wa 3/93, będącej częścią działki ewidencyjnej 3/2 z obrębu nr 09-06, nr jednostki rejestrowej G.1, w Warszawie w Dzielnicy Targówek, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA3M/00461438/6, która to nieruchomość znajduje się w posiadaniu Zuzanny Brysiak i Tadeusza Brysiak.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych – w szczególności osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do nieruchomości”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2014

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 397/13 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 23 o pow. 0,1565 ha, 44 o pow. 0,7702 ha, 117 o pow. 0,1376 ha, jednostka rejestrowa G.13, z obrębu 4-01-27, oraz nr 51 o pow. 0,5726 ha, jednostka rejestrowa G.36, z obrębu 4-01-24, stanowiące część Gruntów wsi Kępa Tarchomińska, położone w Warszawie, Dzielnicy Białołęka, dla których nie jest prowadzony zbiór dokumentów ani księga wieczysta. Posiadaczami działek są Maria Jeziurska – Dyjas, Elżbieta Godleś i Monika Zabłocka.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II C 757/13, 19.11.2014 r.

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 397/13 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 23 o pow. 0,1565 ha, 44 o pow. 0,7702 ha, 117 o pow. 0,1376 ha, jednostka rejestrowa G.13, z obrębu 4-01-27, oraz nr 51 o pow. 0,5726 ha, jednostka rejestrowa G.36, z obrębu 4-01-24, stanowiące część Gruntów wsi Kępa Tarchomińska, położone w Warszawie, Dzielnicy Białołęka, dla których nie jest prowadzony zbiór dokumentów ani księga wieczysta. Posiadaczami działek są Maria Jeziurska – Dyjas, Elżbieta Godleś i Monika Zabłocka.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 951/14, 31.03.2015 r.

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 951/14 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 204, jednostka rejestrowa 146511_8, z obrębu 4-09-21 stanowiącej część nieruchomości „Willa Dziuńka”, o powierzchni 456 m2, położonej w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 193, dla której nie prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Posiadaczem działki jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn.akt VII Ns 140/15  data wydania postanowienia 7 sierpnia 2015 r.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w VII Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt: VII Ns 140/15 toczy się postępowanie z wniosku Jana Godlewskiego z udziałem m.st. Warszawy, Bożeny Godlewskiej, Barbary Łączyńskiej, Zygmunta Gutowskiego i Aliny Śliwowskiej o zasiedzenie nieruchomości o powierzchni 426 m2 , położonej w Warszawie przy ul. Józefowskiej 8, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 36, z obrębu 4-11-23 jednostki ewidencyjnej 146511_8 Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA3M/00393372/7.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych: Janiny Śliwowskiej, Józefy Pawłowskiej, Marii Szweryn, Janiny Szweryn, Bronisława Godlewskiego, Jadwigi Kaspruś i Zbigniewa Kowalskiego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 864/15, 16.03.2016 r.

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 864/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 119 z obrębu 4-09-23 o powierzchni 0,0282 ha, położonej w Warszawie przy ul. Uranowej, dla której nie prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Posiadaczem działki są Mirosława Rucińska i Stefan Ruciński.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 121/16, 27.07.2016

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym w sprawie o sygn. akt II Ns 121/16 toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w dzielnicy Warszawa Targówek przy ul. Wyszogrodzkiej 7 stanowiących: działkę ewidencyjną nr 48 z obrębu 4-08-13 o powierzchni 490 m2 należącą do Osady Włościańskiej zapisanej w tabeli likwidacyjnej wsi Bródno pod nr 18. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie";

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 796/15, 30.08.2016 r. "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 796/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 89/11, z obrębu 4-17-07, stanowiącej część osady Nowa Choszczówka, położonej w Warszawie przy ul. Braniewskiej, w dzielnicy Białołęka, w zakresie 0,0194 ha uwidocznionym na mapie dla celów sądowych i wyodrębnionym na przedmiotowej mapie jako działka nr 89/27. Dla nieruchomości nie jest prowadzony zbiór dokumentów ani księga wieczysta. Posiadaczami działki są Michał i Agata Ranieccy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. II Ns 81/15, 26.09.2016 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym w sprawie o sygn. akt II Ns 81/15 toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w dzielnicy Warszawa Targówek przy ul. Janowieckiej stanowiących: działkę ewidencyjną nr 11/1 z obrębu 4-11-02 o powierzchni 797 m2, działkę ewidencyjną nr 18 z obrębu 4-11-02 o powierzchni 577 m2, działkę ewidencyjną nr 70 z obrębu 4-11-02 o powierzchni 532 m2 należących do dawnego Folwarku Elsnerów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili prawo własności do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku będą pominięci w postanowieniu o zasiedzeniu;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ns 302/16
,,W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w sprawie o sygn. akt I Ns 302/16 toczy się postępowanie z wniosku Henryka Boguszewskiego i z udziałem Grzegorza Bukowskiego, Chrzanowskiej Lidii, Adama Chrzanowskiego, Agaty Cieślińskiej, Honoraty Drzazgi, Wiesławy Kaczorowskiej, Agnieszki Kazały, Anity Bukowskiej, Sylwii Kuszkowskiej, Macieja Kwaśniewskiego, Urszuli Linka, Krzysztofa Mirosława Piotrowskiego, Mirosława Piotrowskiego, Ireny Sokołowskiej, Jadwigi Sokołowskiej, Marii Sokołowskiej, Izabelli Szumacher, Teresy Warcholak, Jadwigi Wiśniewskiej, Marzeny Woźniak i Józefy Jadwigi Zwady o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Polnych Kwiatów 51, stanowiącej działkę ewidencyjną 16/1 i 16/2. Wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności Maria Sokołowska, Jadwiga Sokołowska lub ich następcy prawni wzywani są do zgłoszenia się. W przeciwnym razie zostaną pominięte w postępowaniu.’’

---------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 431/16, 06.02.2017 „W sprawie o sygn. akt II Ns 431/16 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie toczy się postępowanie o ustanowienie na rzecz nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Chlubnej i Wałuszewskiej, stanowiącej działkę ewidencyjna nr 4/37 w obrębie 4-17-04 Dzielnicy Białołęka m .st. Warszawy, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem WA3M/00476958/5 stanowiącej współwłasność Zbigniewa Orła, na rzecz każdorazowego właściciela powyższej nieruchomości, służebności drogi koniecznej, polegającej na prawie swobodnego przejazdu , przechodu i doprowadzenia mediów przez bądź stanowiącą własność Kazimierza Wiśniewskiego nieruchomość gruntową stanowiąca działkę ewidencyjną nr 4/38 w obrębie 4-17-04 Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy lub stanowiącą własność Kazimierza Mickiewicza nieruchomość gruntową stanowiąca działkę ewidencyjną nr 4/36 w obrębie 4-17-04 Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w ten sposób, aby działka stanowiąca współwłasność Zbigniewa Orła miała dostęp do drogi gminnej, tj. ul. Leśnej w Jabłonnie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych osób posiadających tytuł prawny do działek 4/38 i 4/36 aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o ustanowienie drogi koniecznej". -----------------------------------------------------------------

06 lutego 2017 r.  INs 1058/15

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1058/15, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości o powierzchni 0,0615 ha, położonej w Warszawie przy ulicy Gołębiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 165, w obrębie 4-09-13. Jest to nieruchomość pochodząca z Folwarku Zacisze Zd. Nr 4526.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych zmarłego w dniu 24 grudnia 1974 r. Jana Kotańskiego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie”;
.......................................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 87/17 24.04.2017r.

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 87/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia ruchomości – samochodu marki Renault R 25 Baccara o numerze REJESTRACYJNYM 844 LJH, o numerze VIN VF1B29F0206995033 należącego uprzednio do zmarłego Andrzeja Główczewskiego. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Andrzeja Główczewskiego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej ruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie".

............................................................ II Ns 491/16 z dnia 14.07.2017r. "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 491/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Warszawie przy ul. Kowelskiej nr 4, wchodzącego w skład nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kowelskiej 4, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/00112253/4. Władającym lokalem jest Stefan Józef Rutkowski. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie”. .........................................................................................................................................................................

INs 31/17  12/10/2017

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 31/17 toczy się postępowanie z wniosku Wacławy Michalskiej Alicji Piękoś, Wiesława Michalskiego, Jacka Michalskiego, Anny Trzaskowskiej, Krzysztofa Michalskiego, Małgorzaty Karpety z udziałem: Heleny Uścińskiej, Aldony Kowalskiej, Krzysztofa Kowalskiego, Macieja Kowalskiego, Zofii Mielczarek, Kazimierza Kowalskiego, Mariusza Sosnowskiego, Bożeny Wielgo, Justyny Korbut, Ireny Klose, Marii Tymińskiej, Władysława Zalewskiego, Marka Zalewskiego o wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Warszawie Dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Berensona stanowiącej niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 21/7 z obrębu 4-16-33 o pow. 248 m2 niehipotekowanej oznaczonej jako „Osada Grodzisk cz.” przez zasiedzenie zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 30 lipca 2009 roku, sygn. akt I Ns 1443/08 . Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.”;

....................................................................................................................................................................

INs 30/17 12/10/2017

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 30/17 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta m. st. Warszawy, Dyrektora Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi, stanowiącej działki o numerach 25/3, 20/14, 30/35, 27/7, 27/8, 30/37, 30/25, 30/29, 30/33, 30/27 i 30/31 z obrębu 4-05-11, jednostka ewidencyjna z ewidencyjnym 146503_8 o powierzchni 2,136 ha położonej w województwie mazowieckim, m. st. Warszawa, w Warszawie, dzielnica Białołęka, przy ulicy Ciupagi 2, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości."

..................................................................................................................................................................

INs 117/17 28/11/2017

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 117/17 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Kur, Haliny Kur, Haliny Rytel, Hanny Odelga z udziałem Jadwigi Matusiak, Antoniego Matusiaka, Moniki Gołębiewskiej, Moniki Kur, Edyty Kur, Janusza Pyrz, Mirosławy Pyrz o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia nieruchomości stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową składającą się z działek gruntu: o numerze ewidencyjnym 219/1 z obrębu 0919 o pow. 113 m2 położonej w Warszawie przy ul. Wojskowej 8 dla której Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00079254/7 oraz o numerze ewidencyjnym 219/2 z obrębu 0919 o pow. 36 m2 położonej w Warszawie przy ul. Wojskowej 8, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.”

<................................................................ 14/05/2018 INs 37/17 ma okres 3 miesięcy 1. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 37/17 toczy się postępowanie z wniosku Aleksandry Jastrzębskiej z udziałem Miasta Stołecznego Warszawy, Skarbu Państwa – Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia nieruchomości tj. projektowanych działek o nr 22/5 i 22/6 stanowiących część działki o numerze ewidencyjnym 22/1 z obrębu 4-09-22 o pow. 0.0236 ha położonej w Warszawie przy ul. Lewinowskiej, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.”; ................................................................. INs 264/18 08 sierpnia 2018 r. 1. dokonać ogłoszeń następującej treści: „Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony przez wnioskodawców Zygmunta Mieczysława Burskiego, Andrzeja Roberta Burskiego, Marcina Burskiego, Adama Burskiego, Ewę Marię Szymłowskiej, Renatę Godlewską sporządzony przez Elżbietę Nurzyńską – Notariusza w Warszawie wykaz inwentarza spadku po Annie Burskiej (PESEL 45061301909), zmarłej w dniu 2 grudnia 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Gościeradowskiej 19 m 9 w Warszawie. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”. ................................................................ INs 122/18 08/11/2018 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 122/18, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy przy ul. Milenijnej 4 w Warszawie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 37/12 w obrębie 4-03-06 o powierzchni 14 m2, opisaną pierwotnie w księdze wieczystej nr WA3M/00022145/6. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie” ............................................................... INs 447/17 08/11/2018 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 447/17, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości o powierzchni 28 m2, położonej w Warszawie, w woj. Mazowieckim, w Dzielnicy Białołęka, obejmującej projektowaną działkę ew. o nr 11/11 z obrębu 4-16-07, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, powstałą z działki ew. o nr 11/2. Działka przylega do gruntów gospodarstwa rolnego, które stanowiło własność Heleny Wojdy, nabytego na podstawie umowy o przekazaniu własności i posiadania gospodarstwa rolnego z dnia 30 grudnia 1981 r. zawartej z Kierownikiem Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu dzielnicowego Warszawa Praga Północ pod nr RGZL.7016/A/22/81 oraz na podstawie postanowienia o twierdzeniu nabycia spadku po Antonim Gębiczu. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie”; .................................................................

Sygn. akt VII Ns 367/18  04.03.2019r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 367/18 toczy się postępowanie z wniosku Wiesławy Manahu, Marty Romaniak i Janusza Pawłowskiego o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek przy ul. Chałupniczej 2, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 124/2, o pow. 201 m2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.” oraz: „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 367/18 toczy się postępowanie z wniosku Wiesławy Manahu, Marty Romaniak i Janusza Pawłowskiego o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek przy ul. Lewinowskiej 11A, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 149/2, o pow. 72 m2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości".

-------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt I Ns 308/18 04/03/2019 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 308/18 toczy się postępowanie z wniosku Zuzanny Kowalskiej z udziałem Witolda Piętki, Lucyny Piętki, Janusza Prusika o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia nieruchomości tj. działki nr 15 z obrębu 4-05-10 Numer księgi dawnej „Kolonia Białołęka Dworska LIT. A” o pow. 0.0478 ha położonej w Warszawie przy ul. Zegarynki 25, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00027849/6. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.” ................................................................-------------------------------------------------------------------------------II Ns 581/17, 19.04.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi–Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 581/17, toczy się postępowanie z wniosku Anny Kompaniejcow, Andrzeja Kompaniejcow z udziałem miasta stołecznego Warszawy, Jarosława Chotkowskiego, Krzysztofa Chotkowskiego, Marka Chotkowskiego, Hanny Powały, Speed Cash Polska Sp. z o.o. w Warszawie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka, obejmującej projektowaną działkę ewidencyjną o numerze 11/16 z obrębu 4-16-07, o łącznej powierzchni 173 m2 (0,0173 ha), dla której nie jest prowadzona księga wieczysta – wydzielonej z działki o nr 11/2, opisanej na mapie sytuacyjnej nieruchomości sporządzonej do celów sądowych z dnia 16 czerwca 2016 roku i zarejestrowanej za numerem P.1465.2016.13170. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi–Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 644/18, 24.04.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt II Ns 644/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 76/12 i 76/14, położone w obrębie 4-16-16, dzielnica Białołęka. Posiadaczami nieruchomości są Ewa Janiszewska i Barbara Szadkowska. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do opisanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II Ns 347/18, 3.07.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi–Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 347/18, toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Mondrzejewskiego, Janiny Mondrzejewskiej, Joanny Szabłowskiej, Szczęsnego Szabłowskiego z udziałem miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruchomości położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka przy ul. Fletniowej 60, składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 3/3 w obrębie ewidencyjnym 4-04-24 o powierzchni 0,1331 ha - wydzielonej z działki gruntu 3/2, oraz z działki gruntu 5/3 w obrębie ewidencyjnym 4-04-24 o powierzchni 0,0008 ha - wydzielonej z działki gruntu 5/2, opisanych na mapie sytuacyjnej nieruchomości sporządzonej do celów sądowych z dnia 25 kwietnia 2018 roku i zarejestrowanej za numerem P.1465.2018.5132, dla których to nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie księgi wieczyste WA3M/00011624/8, gdzie jako właściciel w dziale II wpisana jest Spółka Akcyjna „Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane” – w likwidacji i WA3M/00200891/2, gdzie w dziale II jako właściciel wpisane jest miasto stołeczne Warszawa. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi–Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 483/15  29.10.2019r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 483/15 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Wasikowskiej i Małgorzaty Wasikowskiej z udziałem Dariusza Wierzchowskiego, Ireny Wierzchowskiej, Marka Wierzchowskiego i Teresy Sobczyk o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Gniazdowskiej 2A, stanowiących działki ewidencyjne o numerach 82 i 83 o powierzchni odpowiednio 542 m2 i 105 m2, częściowo objętej księgą wieczystą o nr WA3M/00004458/1. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II C 557/06, 17.01.2020r. Sygn. akt: II C 557/06 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Grzegorz Zawadzki po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Skarb Państwa - Prezydent m.st. Warszawy przeciwko Danucie Gackiej o wydanie nieruchomości postanawia I. podjąć zawieszone postępowanie w sprawie; II. zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opublikował: Aneta Stańczuk
Publikacja dnia: 17.01.2020
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 10851
31.10.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip