Obwieszczenia sądowe - złożenie depozytu

Sygn. akt VII Ns 888/15

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ, VII Wydziale Cywilnym pod sygnaturą VII Ns 888/15 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawy o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego. Postanowieniem z 30 listopada 2015 r. Sąd zezwolił Miastu Stołecznemu Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 13.872 zł (trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złotych) z tytułu odszkodowania za nabycie przez Miasto Stołeczne Warszawa nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Białołęka przy ul. Orchowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 26/2 z obrębu 4-04-24 o powierzchni 34 m2. Sąd ustalił, że w/w ma być wypłacona Spółce Akcyjnej Warszawskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu w Warszawie w likwidacji lub następcom prawnym, jeśli się zgłoszą i wykażą swoje uprawnienia jako właściciel nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Białołęka przy ul Orchowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 26/12 z obrębu 4-04-24. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu, po wykazaniu praw do w/w nieruchomości. ”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 644/13

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 644/13 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Romualdzie Zimnochu, zmarłym w dniu 30 stycznia 2013r., ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 212. Wzywa się spadkobierców Romualda Zimnocha, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili, iż są spadkobiercami zmarłego, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 69/14


„W sprawie o sygn. akt II Ns 69/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.366,90 zł (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Sabiny Cieślak, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kamasznicza 6, zmarłej w dniu 24 maja 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Sabiny Cieślak. Wzywa się następców prawnych Sabiny Cieślak do odebrania kwoty depozytu”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 61/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 61/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.916,08 zł (jeden tysiąc dziewięćset szesnaście złotych 08/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Haliny Cichal-Leś, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Nowolipki 28a m. 44, zmarłej w dniu 4 marca 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Haliny Cichal-Leś. Wzywa się następców prawnych Haliny Cichal-Leś do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 251/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 251/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 332,90 zł (trzysta trzydzieści dwa złote 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Sabiny Jasińskiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Budrysów 18 m 45, zmarłej w dniu 12 października 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Sabiny Jasińskiej. Wzywa się następców prawnych Sabiny Jasińskiej do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 51/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 51/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum kwoty 232,90 zł (dwieście trzydzieści dwa złote 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Blandyny Kwiatek, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy Batorego 33 m. 32, zmarłej w dniu 2 sierpnia 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Blandyny Kwiatek. Wzywa się następców prawnych Blandyny Kwiatek do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 59/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 59/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.870,84 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 84/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Genowefy Czarneckiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Janinówka 9 m. 75, zmarłej w dniu 17 sierpnia 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Genowefy Czarneckiej. Wzywa się następców prawnych Genowefy Czarneckiej do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 60/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 60/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.556,90 zł (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Marka Malec urodzonego 31 sierpnia 1957 r., ostatnio zamieszkałego w Biłgoraju przy ul. Lubelskiej 3 m. 22, zmarłego w dniu 15 czerwca 2006 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Marka Malec. Wzywa się następców prawnych Marka Malec do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 70/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 70/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.221,00 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia jeden złotych) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Józefy Fiszef urodzonej 30 stycznia 1913 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zwycięzców 37 a m. 21, zmarłej w dniu 29 września 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Józefy Fiszer. Wzywa się następców prawnych Józefy Fiszer do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 210/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 210/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 215,90 zł (dwieście piętnaście złotych 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Jadwigi Myk urodzonej 23 października 1925 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Elektoralnej 26 m. 120, zmarłej w dniu 22 sierpnia 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Jadwigi Myk. Wzywa się następców prawnych Jadwigi Myk do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 220/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 220/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 539,90 zł (pięćset trzydzieści dziewięć złotych 90/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Piotra Jędrzejewskiego urodzonego 12 lutego 1980 r., ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Różanej 19 m. 23, zmarłego w dniu 25 grudnia 2005 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Piotra Jędrzejewskiego. Wzywa się następców prawnych Piotra Jędrzejewskiego do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 230/14

"W sprawie o sygn. akt II Ns 230/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.106,10 zł (jeden tysiąc sto sześć złotych 10/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Henryka Gniado urodzonego 5 listopada 1921 r., ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Orzyckiej 4a m. 157, zmarłego w dniu 11 września 2004 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Henryka Gniado. Wzywa się następców prawnych Henryka Gniado do odebrania kwoty depozytu".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 240/14

W sprawie o sygn. akt II Ns 240/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 271,35 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 35/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Stanisława Gołdy urodzonego 10 stycznia 1917 r., ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Zagojskiej 14 m. 16, zmarłego w dniu 8 maja 2005 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Stanisława Gołdy. Wzywa się następców prawnych Stanisława Gołdy do odebrania kwoty depozytu".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 250/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 250/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 130,10 zł tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Krystyny Kiełbik urodzonej 20 lutego 1926 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grenadierów 15 m. 23, zmarłej w dniu 19 lipca 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Krystyny Kiełbik. Wzywa się następców prawnych Krystyny Kiełbik do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 231/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 231/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 156,30 zł (sto pięćdziesiąt sześć złotych 30/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Marianny Janickiej, ostatnio zamieszkałej w Jasienicy przy ul. Kaczej 10, zmarłej w dniu 1 maja 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Marianny Janickiej. Wzywa się następców prawnych Marianny Janickiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 211/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 211/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 462,75 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa złote 75/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Leokadii Chamczyńskiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Tylżyckiej 7 m. 87, zmarłej w dniu 15 września 2002 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Leokadii Chamczyńskiej. Wzywa się następców prawnych Leokadii Chamczyńskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.679,75 zł (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Rozalii Zdunkiewicz, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 57/61 m.69, zmarłej w dniu 7 września 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Rozalii Zdunkiewicz. Wzywa się następców prawnych Rozalii Zdunkiewicz do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 221/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 221/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 693,06 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 06/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Zenona Głowackiego, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wilczej 23/31, zmarłego w dniu 9 lutego 2001 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Zenona Głowackiego. Wzywa się następców prawnych Zenona Głowackiego do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 200/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 200/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 599,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Ady Kossowskiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 30 m. 1403, zmarłej w dniu 5 listopada 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Ady Kossowskiej. Wzywa się następców prawnych Ady Kossowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 970/13

IV. „W sprawie o sygn. akt II Ns 970/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 777.17 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 17/100) tytułem nadpłaty wraz z odsetkami od zdeponowanej na rachunku bankowym kwoty za zakwaterowanie i wyżywienie Teresy Szell PESEL 29012803009, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wasilkowskiego 12 m. 48, zmarłej w dniu 4 lipca 2008 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Teresy Szell. Wzywa się następców prawnych Teresy Szell do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 11/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 11/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 274,30 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery złote 30/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Antoniego Nieradzkiego, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 40 m.23, zmarłego w dniu 19 września 2006 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Antoniego Nieradzkiego. Wzywa się następców prawnych Antoniego Nieradzkiego do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 241/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 241/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 110,00 zł (sto dziesięć złotych) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Janusza Galanta, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Nowolipki 21 m. 104, zmarłego w dniu 10 listopada 2002 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Janusza Galanta. Wzywa się następców prawnych Janusza Galanta do odebrania kwoty depozytu”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1040/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1040/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.585,47 zł (dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 47/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Aurelii Skowron PESEL 32022703706, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Waszyngtona 45/51 m. 87, zmarłej w dniu 3 sierpnia 2012 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Aurelii Skowron. Wzywa się następców prawnych Aurelii Skowron do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1150/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1150/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 399,60 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Jerzego Przyborowskiego PESEL 37100804597, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wileńskiej 11 m. 32, zmarłego w dniu 4 lipca 2008 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Jerzego Przyborowskiego. Wzywa się następców prawnych Jerzego Przyborowskiego do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 230/14

"W sprawie o sygn. akt II Ns 230/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.106,10 zł (jeden tysiąc sto sześć złotych 10/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Henryka Gniado urodzonego 5 listopada 1921 r., ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Orzyckiej 4a m. 157, zmarłego w dniu 11 września 2004 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Henryka Gniado. Wzywa się następców prawnych Henryka Gniado do odebrania kwoty depozytu".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 240/14

W sprawie o sygn. akt II Ns 240/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 271,35 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 35/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Stanisława Gołdy urodzonego 10 stycznia 1917 r., ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Zagojskiej 14 m. 16, zmarłego w dniu 8 maja 2005 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Stanisława Gołdy. Wzywa się następców prawnych Stanisława Gołdy do odebrania kwoty depozytu".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 250/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 250/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 130,10 zł tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Krystyny Kiełbik urodzonej 20 lutego 1926 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grenadierów 15 m. 23, zmarłej w dniu 19 lipca 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Krystyny Kiełbik. Wzywa się następców prawnych Krystyny Kiełbik do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 231/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 231/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 156,30 zł (sto pięćdziesiąt sześć złotych 30/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Marianny Janickiej, ostatnio zamieszkałej w Jasienicy przy ul. Kaczej 10, zmarłej w dniu 1 maja 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Marianny Janickiej. Wzywa się następców prawnych Marianny Janickiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 211/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 211/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 462,75 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa złote 75/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Leokadii Chamczyńskiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Tylżyckiej 7 m. 87, zmarłej w dniu 15 września 2002 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Leokadii Chamczyńskiej. Wzywa się następców prawnych Leokadii Chamczyńskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.679,75 zł (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Rozalii Zdunkiewicz, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 57/61 m.69, zmarłej w dniu 7 września 2006 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Rozalii Zdunkiewicz. Wzywa się następców prawnych Rozalii Zdunkiewicz do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 221/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 221/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 693,06 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 06/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Zenona Głowackiego, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wilczej 23/31, zmarłego w dniu 9 lutego 2001 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Zenona Głowackiego. Wzywa się następców prawnych Zenona Głowackiego do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 200/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 200/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 599,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Ady Kossowskiej, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 30 m. 1403, zmarłej w dniu 5 listopada 2005 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Ady Kossowskiej. Wzywa się następców prawnych Ady Kossowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 970/13

IV. „W sprawie o sygn. akt II Ns 970/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 777.17 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 17/100) tytułem nadpłaty wraz z odsetkami od zdeponowanej na rachunku bankowym kwoty za zakwaterowanie i wyżywienie Teresy Szell PESEL 29012803009, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wasilkowskiego 12 m. 48, zmarłej w dniu 4 lipca 2008 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Teresy Szell. Wzywa się następców prawnych Teresy Szell do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 11/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 11/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 274,30 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery złote 30/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Antoniego Nieradzkiego, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 40 m.23, zmarłego w dniu 19 września 2006 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Antoniego Nieradzkiego. Wzywa się następców prawnych Antoniego Nieradzkiego do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 241/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 241/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 110,00 zł (sto dziesięć złotych) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Janusza Galanta, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Nowolipki 21 m. 104, zmarłego w dniu 10 listopada 2002 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Janusza Galanta. Wzywa się następców prawnych Janusza Galanta do odebrania kwoty depozytu”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1040/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1040/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.585,47 zł (dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 47/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Aurelii Skowron PESEL 32022703706, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Waszyngtona 45/51 m. 87, zmarłej w dniu 3 sierpnia 2012 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Aurelii Skowron. Wzywa się następców prawnych Aurelii Skowron do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1150/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1150/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 399,60 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Jerzego Przyborowskiego PESEL 37100804597, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wileńskiej 11 m. 32, zmarłego w dniu 4 lipca 2008 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Jerzego Przyborowskiego. Wzywa się następców prawnych Jerzego Przyborowskiego do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 238/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 238/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 340,40 zł (trzysta czterdzieści 40/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Marii Dury, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 26 maja 2005 r. Marii Dury. Wzywa się następców prawnych Marii Dury do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 64/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 64/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 387,30 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem 30/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Janiny Durka, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 3 marca 2006 r. Janiny Durka. Wzywa się następców prawnych Janiny Durka do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 249/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 249/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 734,05 zł (siedemset trzydzieści cztery 5/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Krystyny Bednarskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 31 maja 2005 r. Krystyny Bednarskiej. Wzywa się następców prawnych Krystyny Bednarskiej do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 8/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 8/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 380,39 zł (trzysta osiemdziesiąt 39/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Ireny Strupiechowskiej-Jankowskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 28 lutego 2006 r. Ireny Strupiechowskiej-Jankowskiej. Wzywa się następców prawnych Ireny Strupiechowskiej-Jankowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 218/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 218/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 426,10 zł (czterysta dwadzieścia sześć 10/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Danieli Jacolik, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 24 sierpnia 2005 Danieli Jacolik. Wzywa się następców prawnych Danieli Jacolik do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 228/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 228/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.032,45 zł (trzy tysiące trzydzieści dwa 45/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Marianny Głogowskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 8 lipca 2005 r. Marianny Głogowskiej. Wzywa się następców prawnych Marianny Głogowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 209/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 209/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 266,50 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć 50/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Teresy Kozłowskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 28 stycznia 2005 r. Teresy Kozłowskiej. Wzywa się następców prawnych Teresy Kozłowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 68/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 68/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 408,80 zł (czterysta osiem 80/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Lucyny Dolata, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 21 sierpnia 2006 r. Lucyny Dolata. Wzywa się następców prawnych Lucyny Dolata do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 239/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 239/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 736,94 zł (siedemset trzydzieści sześć 94/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Seweryna Górnego, którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłego dnia 30 11 listopada 2005 r. Seweryna Górnego. Wzywa się następców prawnych Seweryna Górnego do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 214/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 214/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 148,80 zł (sto czterdzieści osiem 80/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Teodory Au, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 14 stycznia 2003 r. Teodory Au. Wzywa się następców prawnych Teodory Au do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 968/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 968/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 456,79 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć 79/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Zofii Szydlik, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 10 stycznia 2013 r. Zofii Szydlik. Wzywa się następców prawnych Zofii Szydlik do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 224/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 224/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 239,50 zł (dwieście trzydzieści dziewięć 50/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Weroniki Dąbrowskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 22 kwietnia 2004 r. Weroniki Dąbrowskiej. Wzywa się następców prawnych Weroniki Dąbrowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 219/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 219/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 354,05 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery 5/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Janiny Bogusławowskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 21 lutego 2002 r. Janiny Bogusławskiej. Wzywa się następców prawnych Janiny Bogusławowskiej do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 9/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 9/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 231,05 zł (dwieście trzydzieści jeden 5/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Jana Tomczyka, którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłego dnia 30 lipca 2006 r. Jana Tomczyka. Wzywa się następców prawnych Jana Tomczyka do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt. II Ns 1047/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1047/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 811,07 zł (osiemset jedenaście złotych 7/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Sławomira Bąka, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Zasobnej 21, zmarłego w dniu 9 czerwca 2012 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Sławomira Bąka. Wzywa się następców prawnych Sławomira Bąka do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1087/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1087/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 533,10 zł (pięćset trzydzieści trzy złote 10/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Teresy Marii Szuby, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Monte Cassino 9 m. 153, zmarłej w dniu 11 czerwca 2009 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Teresy Marii Szuby. Wzywa się następców prawnych Teresy Marii Szuby do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1213/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1213/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.402,55 zł (jeden tysiąc czterysta dwa złote 55/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Heleny Galińskiej urodzonej 7 lutego 1926 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kinowej 25 m.28, zmarłej w dniu 7 października 2007 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Heleny Galińskiej. Wzywa się następców prawnych Heleny Galińskiej do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1140/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1140/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.292,73 zł (osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 73/100) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Haliny Zagroba urodzonej 19 czerwca 1923 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Boremlowskiej 4 m. 4, zmarłej w dniu 23 czerwca 2008 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Haliny Zagroba. Wzywa się następców prawnych Haliny Zagroba do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1053/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1053/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.601,65 zł (cztery tysiące sześćset jeden 65/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Janiny Kowalskiej, której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłej dnia 2 maja 2012 r. Janiny Kowalskiej. Wzywa się następców prawnych Janiny Kowalskiej do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1143/13

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1143/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.018,50 zł (jeden tysiąc osiemnaście 50/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Władysława Orlińskiego, którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłego dnia 10 lipca 2008 r. Władysława Orlińskiego. Wzywa się następców prawnych Władysława Orlińskiego do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 234/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 234/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 127,46 zł (sto dwadzieścia siedem 46/100 złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie Czesława Fijołek, którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą zmarłego dnia 31 sierpnia 2004 r. Czesława Fijołek. Wzywa się następców prawnych Czesława Fijołek do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 4/14

„W sprawie o sygn. akt II Ns 4/14 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawiezezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 123,80 zł (sto dwadzieścia trzy i 80/100 złotych) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Jacentego Sobczyka PESEL 45081702016, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 10 m. 5, zmarłego w dniu 23 sierpnia 2006 r., którego spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Jacentego Sobczyka. Wzywa się następców prawnych Jacentego Sobczyka do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1100/13

"W sprawie o sygn. akt II Ns 1100/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie zezwolił Stołecznemu Centrum Opiekuńczo-Leczniczemu sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.513,21 zł (jedenaście tysięcy pięćset trzynaście złotych 21/00) tytułem nadpłaty kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie Jadwigi Budejko urodzonej 16 czerwca 1936 r., ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 12 m. 41, zmarłej w dniu 22 czerwca 2009 r., której spadkobiercy są wnioskodawcy nieznani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą Jadwigi Budejko. Wzywa się następców prawnych Jadwigi Budejko do odebrania kwoty depozytu".

11.08.2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 246/15, 30.04.2015

zezwolić Jarosławowi Uszyńskiemu i Grażynie Warchulskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 zł (sześciu złotych) tytułem zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną do wysokości 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w złocie na rzecz Komunalnej Kasy Oszczędności m. st. Warszawy na zabezpieczenie wszelkich należności Adolfa Zaremby na warunkach aktu z dnia 26 czerwca 1937 r. nr 15 T. I Ks. Hipot. Nr 2196 Praga, na podstawie wniosku z dnia 28 kwietnia 1947 r. nr dz. 1356/47 i powołanego aktu, wpisanej dnia 31 maja 1947 r. w księdze wieczystej prowadzonej obecnie pod numerem WA3M/00000008/4; wskazując, że podmiotami uprawnionymi do odbioru depozytu są następcy prawni Komunalnej Kasy Oszczędności m. st. Warszawy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 925/15, dn. 02.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 925/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.465,00 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem ustalonego w decyzji Wojewody Opolskiego z 9.10.2014 r. IN.IV.7570.75.2012.ŁG odszkodowania za nabycie z moc prawa przez Skarb Państwa zgodnie z ostateczną decyzją Wojewody Opolskiego z 22.07.2011 r. IN.VI.747.2.1.2011.TD prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Opole, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 307/3 o pow. 0,0025 ha, km 6, z obrębu Zakrzów, przeznaczonej na realizację celu publicznego, jakim jest budowa linii kolejowej. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej wyżej, przysługującym jej do dnia 8.09.2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 22.07.2011 r. IN.VI.747.2.1.2011.TD o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 810/15, dn. 07.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 810/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.349,00 zł (dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Wołominie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 177/1 o pow. 0,0026 ha z obrębu 0027, przeznaczonej na realizację celu publicznego, tj. budowę linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka - Tłuszcz. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej wyżej, przysługującym jej do dnia 12.12.2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 180/III/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku, Nr WIŚ-III.747.2.3.2014.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 944/15, dn. 9.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 944/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 454,00 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Kazimiery Kowalewskiej prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Iłowo-Osada, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 149/1 o pow. 0,0026 ha z obrębu Iłowo-Osada, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 24/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. budowę dwupoziomowego skrzyżowania – wiaduktu drogowego w km 137,711 linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia – obszar LCS Działdowo w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kraszewo i Iłowo – Osada. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 14.01.2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 945/15, dn. 9.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 945/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 908,00 zł (dziewięćset osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Haliny Karolak prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Iłowo-Osada, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 135/2 o pow. 0,0352 ha (powstałej z podziału działki nr 135) z obrębu 9 Mławka, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 1/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. budowę dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi – wiaduktu kolejowego w km 133,044 linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 24 lutego 2010 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 948/15, dn. 9.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 948/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 637,40 zł (sześćset trzydzieści siedem złotych 40/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Stanisława Sosnowskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Iłowo-Osada, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 842/14 o pow. 0,0087 ha z obrębu nr 0004 Iłowo-Osada, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 3/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. budowę dwupoziomowego skrzyżowania – wiaduktu drogowego w km 136,600 linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Iłowo – Osada. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 1.02.2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa ”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. II Ns 949/15, dn. 9.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 948/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 637,40 zł (sześćset trzydzieści siedem złotych 40/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Stanisława Sosnowskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Iłowo-Osada, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 842/14 o pow. 0,0087 ha z obrębu nr 0004 Iłowo-Osada, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 3/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. budowę dwupoziomowego skrzyżowania – wiaduktu drogowego w km 136,600 linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Iłowo – Osada. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 1.02.2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa ”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 950/15, 9.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 950/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.342,00 zł (sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Działdowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2162/2 o pow. 0,0035 ha z obrębu 1, KW nr EL1D/00007614/8, należącej poprzednio do Anastazji Tańskiej, przeznaczonej na realizację celu publicznego, tj. przebudowę linii kolejowej Warszawa – Gdynia. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej powyżej przysługującym jej do dnia 14.01.2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21/2010 z dnia 22 października 2010 roku. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 951/15, dn. 9.03.2016 r.

1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 951/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 634,00 zł (sześćset trzydzieści cztery złote) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa od Heleny Sobieraj na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 6/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. prawa własności nieruchomości o numerze ewidencyjnym 12/1, z obrębu Niestoja, gmina Działdowo, o powierzchni 0,0193 ha.
Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności przedmiotowej nieruchomości przed dniem 23 grudnia 2010 r., t.j. przed dniem, w którym decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa stała się ostateczna”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1006/15, dn. 9.03.2016 r.

IV. „W sprawie o sygn. akt II Ns 1006/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.430.240,00 zł (pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczonych na realizację celu publicznego, tj. budowę linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz, położonych w Wołominie, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
a) nr 2/1 o pow. 0,0793 ha z obrębu 0011 i wartości 373.115,00 złotych;
b) nr 391/1 o pow. 0,0021 ha z obrębu 0017 i wartości 7.399,00 złotych;
c) nr 394/3 o pow. 0,0773 ha z obrębu 0017 i wartości 349.533,00 złotych;
d) nr 16/6 o pow. 0,0755 ha z obrębu 0018 i wartości 359.566,00 złotych;
e) nr 161/1 o pow. 0,0050 ha z obrębu 0018 i wartości 25.169,00 złotych;
f) nr 120/12 o pow. 0,0026 ha z obrębu 0019 i wartości 9.233,00 złotych;
g) nr 121/1 o pow. 0,1969 ha z obrębu 0019 i wartości 855.916,00 złotych;
h) nr 114/2 o pow. 0,0007 ha z obrębu 0020 i wartości 2.447,00 złotych;
i) nr 179/2 o pow. 0,0028 ha z obrębu 0020 i wartości 9.399,00 złotych;
j) nr 42/3 o pow. 0,0017 ha z obrębu 0023 i wartości 7.776,00 złotych;
k) nr 1/15 o pow. 0,0088 ha z obrębu 0025 i wartości 37.546,00 złotych;
l) nr 36/1 o pow. 0,0110 ha z obrębu 0025 i wartości 44.516,00 złotych;
m) nr 38 o pow. 0,0108 ha z obrębu 0025 i wartości 44.574,00 złotych;
n) nr 105/21 o pow. 0,0901 ha z obrębu 0025 i wartości 438.597,00 złotych;
o) nr 1/11 o pow. 0,1062 ha z obrębu 0026 i wartości 489.450,00 złotych;
p) nr 42/1 o pow. 0,1108 ha z obrębu 0026 i wartości 454.880,00 złotych;
q) nr 142/3 o pow. 0,1274 ha z obrębu 0027 i wartości 515.263,00 złotych;
r) nr 155/1 o pow. 0,0077 ha z obrębu 0027 i wartości 34.790,00 złotych;
s) nr 155/3 o pow. 0,1088 ha z obrębu 0027 i wartości 463.997,00 złotych;
t) nr 191/1 o pow. 0,0063 ha z obrębu 0027 i wartości 30.732,00 złotych;
u) nr 192/1 o pow. 0,0044 ha z obrębu 0027 i wartości 21.759,00 złotych;
v) nr 205/7 o pow. 0,0009 ha z obrębu 0027 i wartości 4.363,00 złotych;
w) nr 220/1 o pow. 0,0024 ha z obrębu 0027 i wartości 12.052,00 złotych;
x) nr 220/6 o pow. 0,0687 ha z obrębu 0027 i wartości 340.929,00 złotych;
y) nr 6/1 o pow. 0,0037 ha z obrębu 0028 i wartości 18.065,00 złotych;
z) nr 6/2 o pow. 0,0038 ha z obrębu 0028 i wartości 15.704,00 złotych;
aa) nr 7/1 o pow. 0,0066 ha z obrębu 0028 i wartości 34.786,00 złotych;
bb) nr 7/2 o pow. 0,0096 ha z obrębu 0028 i wartości 45.620,00 złotych;
cc) nr 14/3 o pow. 0,0038 ha z obrębu 0028 i wartości 17.557,00 złotych;
dd) nr 129/12 o pow. 0,0707 ha z obrębu 0028 i wartości 365.507,00 złotych;
Kwoty depozytu mają być wydane osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości wskazanych powyżej, przysługującym im do dnia 12.12.2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 180/III/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku, znak WIŚ-III.747.2.3.2014.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1006/15, dn. 9.03.2016 r.

VIII. „W sprawie o sygn. akt II Ns 1006/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.519.988,00 zł (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczonych na realizację celu publicznego, tj. budowę linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka - Tłuszcz położonych w Zielonce, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
a) nr 5/3 o pow. 0,0220 ha z obrębu 5-00-01 i wartości 165.709,00 złotych;
b) nr 42/1 o pow. 0,0049 ha z obrębu 5-00-01 i wartości 29.626,00 złotych;
c) nr 54/4 o pow. 0,0855 ha z obrębu 5-00-01 i wartości 609.308,00 złotych;
d) nr 31/2 o pow. 0,0720 ha z obrębu 5-00-02 i wartości 540.378,00 złotych;
e) nr 1/1 o pow. 0,0055 ha z obrębu 5-20-11 i wartości 28.116,00 złotych;
f) nr 38/1 o pow. 0,0014 ha z obrębu 5-30-02 i wartości 11.798,00 złotych;
g) nr 1/1 o pow. 0,0021 ha z obrębu 5-30-03 i wartości 17.476,00 złotych;
h) nr 1/2 o pow. 0,0050 ha z obrębu 5-40-01 i wartości 37.801,00 złotych;
nr 78/2 o pow. 0,0111 ha z obrębu 5-40-02 i wartości 79.776,00 złotych.
Kwoty depozytu mają być wydane osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości wskazanych powyżej przysługującym im do dnia 2.03.2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2014 z dnia 5 maja 2014 roku, znak WIŚ-III.747.3.15.2013.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 947/15, 14.03.2016 r.

IV. „W sprawie o sygn. akt II Ns 947/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty zezwolić PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.427,00 zł (dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Marii Cybulskiej i Wilhelma Cybulskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Iłowo - Osada, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 362/2 o pow. 0,0131 ha z obrębu 10 Narzym, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 8/2010 z dnia 30 września 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. modernizację linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Działdowo, od k. 137.600 do km 147.100. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 3 grudnia 2010 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 946/15, 14.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 946/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 183,00 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Ernesta Bambosz prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Działdowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 822/1 o pow. 0,0048 ha z obrębu Kisiny, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 13/2010 z dnia 11 października 2010 r. na realizację celu publicznego, tj. budowę dwupoziomowego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w km 1365N w miejscowości Kisiny wraz z przebudową szlaku Iłowo – Działdowo do km 145,845 do km 146,375 linii kolejowej E65 na terenie gminy Działdowo. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 14 sierpnia 2011 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1113/15, 15.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1113/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 22470,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/9 o pow. 0,0031 ha z obrębu 1-09-69 dzielnica Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, o nieuregulowanym stanie prawnym. kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt I., przysługującym jej do dnia 30.10.2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 182/III/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1114/15, 15.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1114/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 45995,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/1 o pow. 0,0092 ha z obrębu 1-09-28 dzielnica Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, o nieuregulowanym stanie prawnym. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt I., przysługującym jej do dnia 12.09.2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 52/2014 z dnia 12 marca 2014 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 927/15, 15.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 927/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Marii Roszkowskiej na składanie do depozytu sądowego kwoty 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie tytułem czynszu najmu lokalu nr 13 położonego w Warszawie przy ul. Tykocińskiej 30, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00461381/1. Kwota depozytu ma być wydana właścicielowi ww. nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1115/15, 15.03.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1115/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 467 479,00 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa od Arkadiusza Władysława Łapińskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Warszawie w dzielnicy Ursynów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/2 o pow. 0,0924 ha z obrębu 1-09-19, przeznaczonej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nr 52/2014 z dnia 12 marca 2014 r., znak: WIŚ-III.747.3.9.2013.BG1. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 12 września 2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 55/16, 12.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 55/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.642,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 148/2 o pow. 0,0436 ha i nr 452/1 o pow. 0,0131 ha położonych w obrębie 19 Motyczno, gmina Włoszczowa, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IN-II.746.36.2013, za które zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2015 r. znak: IN-IX.7570.1.290.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanych w pkt 1 przysługującym do dnia 22 kwietnia 2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 106/16, 12.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 106/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 44.537,00 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/8 o pow. 0,0050 ha położonej w obrębie 1-09-47 dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 52/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym znak: WIŚ-III.747.3.9.2013BG1 oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r., znak: DOII-III-ks772-24-1482/14, NK 247905/14, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją nr 452/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. znak: SPN-II.7570.13.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 11 września 2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 128/16, 12.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 128/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 317.726,00 zł (trzysta siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 697/9 o pow. 0,3578 ha i nr 697/10 o pow. 0,3160 ha położonych w obrębie 49 Zaostrów, gmina Słupia (Konecka), których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr XXV/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.31.2011, za które zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. znak: IN-IX.7570.1.465.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanych w pkt 1 przysługującym do dnia 24.08.2011 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 126/16, 12.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 126/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego 3.958,00 zł (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 543/3 o pow. 0,0979 ha położonej w obrębie 1 Budy, gmina Fałków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.2.2012, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. znak: IN-IX.7570.1.203.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1 przysługującym do dnia 9.05.2012 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 125/16, 13.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 125/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.190,00 zł (dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 102/2 o pow. 0,0383 ha położonej w obrębie 24 Zabrodzie, gmina Kluczewsko, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.29.2013, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. znak: IN-VII.7570.21.2015 na realizację celu publicznego tj. budowy skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147.548 linii Nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 16.01.2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 102/16, 13.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 102/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.242,00 zł (tysiąc dwieście czterdzieści dwa złote), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 12/2 o pow. 0,0090 ha położonej w obrębie 24 Zabrodzie, gmina Kluczewsko, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.29.2013, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2015 r. znak: IN-VII.7570.28.2015 na realizację celu publicznego tj. budowy skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147.548 linii Nr 4 (CKM) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 16.01.2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 124/16, 13.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 124/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 35.884,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 158/6 o pow. 0,0411 ha położonej w obrębie 9 Jamskie, gmina Włoszczowa, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.29.2013, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. znak: IN-VII.7570.29.2015 na realizację celu publicznego tj. budowy skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147.548 linii Nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 29.12.2015 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 103/16, 13.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 103/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.118,00 zł (tysiąc sto osiemnaście złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17/2 o pow. 0,0145 ha położonej w obrębie 24 Zabrodzie, gmina Kluczewsko, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IG-II.746.29.2013, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2015 r. znak: IN-VII.7570.206.2015 na realizację celu publicznego tj. budowy skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147.548 linii Nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 16.01.2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 105/16, 13.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 105/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 165.018,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2/51 o pow. 0,0147 ha położonej w obrębie 1-09-69 dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym, znak: WIŚ-III.747.3.10.2013.BG1 oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2014 r., znak DOII-III-ks-772-46-1735/14, NK: 293683/14 za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. nr: 4524/2015 na realizację celu publicznego tj. modernizacji linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom – prace przygotowawcze. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 30.10.2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 259/16, 27.04.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 259/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 309,33 zł (trzysta dziewięć złotych 33/100), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 516/2 o pow. 0,0146 ha położonej w obrębie 26 Pilichowice, gmina Żarnów, powiecie opoczyńskim, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 maja 2011 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IA-I.747.3.2011.MS, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2015 r. znak: GN-V.7570.2904.2012.KA na realizację celu publicznego tj. budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km.106.588. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 12.02.2016 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 258/16, 27.04.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 258/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 268,75 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 75/100), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1558/1 o pow. 0,0698 ha położonej w obrębie 26 Pilichowice, gmina Żarnów, powiecie opoczyńskim, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 maja 2011 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IA-I.747.3.2011.MS, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2015 r. znak: GN-V.7570.2899.2012.KA na realizację celu publicznego tj. budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km.106.588. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości przysługującym do dnia 12.02.2016 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 100/16, 27.04.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 100/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12 587,00 złotych (dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych, 00/100) na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 1-09-28 dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 16/1 o powierzchni 0,0238 ha; przysługującym jej do dnia 12 marca 2014 r., tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa na mocy decyzji nr 52/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym (WIŚ-III.747.3.9.2013BG1) oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r. (DOII-III-ks/772-24-1482/14), za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4523/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., znak: SPN-II.7570.13.2015. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 38/16, 27.04.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 38/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 207.092,00 zł (dwieście siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, 00/100) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 15/1 o pow. 0,0485 ha, nr 15/2 o pow. 0,030 ha położone w obrębie 0026 Wołomin, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014 r. o nr 180/III/2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2015 r. o nr 4593/2015 (SPN-II.7570.14.2015). Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 1 lipca 2014 r.”.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 38/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 73.570,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne: nr 198/4 o pow. 0,0006 ha położonej w Kobyłce w obrębie 0016 ; nr 191/2 o pow. 0,0040, 205.2 o pow. 0,0010 ha położonej w Kobyłce w obrębie 0030 i działki nr 191.2 o pow. 0,0096 ha położonej w Kobyłce w obrębie 0031, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2015 r. o nr 44/III/2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2015 r. o nr 4594/2015 (SPN-II.7570.23.2015). Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 23 lutego 2015 r.”.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 38/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 334.960,00 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne położone w m.st. Warszawa: nr 1/2 o pow. 0,1134 ha w dzielnicy Rembertów ; nr 2/184 o pow. 0,0189; nr 2/186 o pow. 0,0050 ha; nr 2/188 o pow. 0,0258 ha; położonych w obrębie 3-09-09 działek 20/19 i 59/7 oraz działek z obrębu 3-21-28 o nr 1/1 i 64/1, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2013 r. o nr 355/2013 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015 r. o nr 4632/2015 (SPN-II.7570.3.2015). Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 23 grudnia 2013 r.”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 104/16, 5.05.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 104/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 41 804,00 złotych (czterdzieści jeden tysięcy osiemset cztery złote, 00/100) na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 29/10 o powierzchni 0,0054 ha, położoną w obrębie 1-09-36 dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Budy, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 52/2014 z dnia 12.03.2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym (WIŚ-III-747.3.9.2013BG1) oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12.09.2014 r. (DOII-III-ks772-24-1482/14), za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.11.2015 r. (SPN-II.7570.13.2015). Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 122/16, 5.05.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 122/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1652,00 złotych (tysiąc sześćset pięćdziesiąt dwa złote, 00/100) na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 1366/2 o powierzchni 0,0640 ha; 1367 o pow. 0,0074 ha oraz 1401/1 o pow. 0,0294 ha, położonej w obrębie 1 Budy, gmina Fałków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr VI/2012 z dnia 05.04.2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (IG-II.746.2.2012), za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2015 r. (IN-IX.7570.1.202.2015). Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 201/16, 10.05.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 201/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5 877 zł (pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 88/1 o pow. 0,0035 ha położonej w obrębie 052 w Piasecznie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 200/III/2014 z dnia 5 lipca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: WIŚ-III.747.2.1.2014BGI, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 5013/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. znak: SPN-II.7570.10.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 18 stycznia 2016 r.”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 203/16, 10.05.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 203/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 358 zł (dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 23/42 o pow. 0,0050 ha położonej w obrębie 053 w Piasecznie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 200/III/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej znak: WIŚ-III.747.2.1.2014BGI, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 5014 z dnia 30 grudnia 2015 r. znak: SPN-II.7570.10.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 18 stycznia 2016 r.”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 101/16, 10.05.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 101/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56 283 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 49/1 o pow. 0,0105 ha położonej w obrębie 1-09-57 dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 52/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym znak: WIŚ-III.747.3.9.2013BG1 oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r., znak: DOII-III-ks772-24-1482/14, NK 247905/14, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją nr 452/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r. znak: SPN-II.7570.13.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 11 września 2014 r.”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 326/16, 19.05.2016

I. „W sprawie o sygn. akt II Ns 326/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50.530,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Piasecznie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 76/1 o pow. 0,0278 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/III/2014 znak: WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 z dnia 31 października 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 r. nr DOII-III-ks/adk-772-85-574/14/15. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 8 marca 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 325/16, 24.05.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II 325/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 49 886,00 złotych (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położona w obrębie 0045 Żabieniec IRS, Gmina Piaseczno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 78 o powierzchni 0,0608 ha przysługującym jej do dnia 31 października 2014 r., tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 324/16, 30.05.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 324/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 68.617,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Piaseczno, w obrębie 0045 Żabieniec IRS, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 66 o pow. 0,0769 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/III/2014 znak: WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 z dnia 31 października 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 r. nr DOII-III-ks/adk-772-85-574/14/15. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 8 marca 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 298/16

„W sprawie o sygn. akt II Ns 298/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 190.219,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości położone w powiecie grodziskim, gminie Jaktorów, w obrębie Jaktorów 0010 Jaktorów, stanowiące działki ewidencyjne nr 237/6 o pow. 0,0098 ha i wartości 29.297,00 zł, nr 237/8 o pow. 0,0225 ha i wartości 40.362,00 zł, nr 388/5 o pow. 0,0421 ha i wartości 82.606,00 zł, nr 656/2 o pow. 0,0211 ha i wartości 37.954,00 zł, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej znak: WIŚ-II.747.1.324.2011.BGI oraz decyzji Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 2013 r. nr BOI2ŁO-772-5-1216/13, za które wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4606/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. znak: SPN-II.7570.2.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 21 sierpnia 2013 r.”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 291/16, 09.06.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 291/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 173.453,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote) z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone powiecie grodziskim, gminie Jaktorów, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 38/5 o powierzchni 0,0221 ha w obrębie 0006 Chylice; nr 153/6 o powierzchni 0,0515 ha i nr 611/5 o pow. 0,0336 ha w obrębie 0010 Jaktorów; nr 359/2 o pow. 0,0004 ha w obrębie 0010 Chylice- Kolonia; nr 365/3 o pow. 0,0630 ha w obrębie 0011 Kolonia- Jaktorów, osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt I, przysługującym jej do dnia 28 grudnia 2012 r., tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu.”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 291/16

„W sprawie o sygn. akt II Ns 291/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 173.453,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote) z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone powiecie grodziskim, gminie Jaktorów, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 38/5 o powierzchni 0,0221 ha w obrębie 0006 Chylice; nr 153/6 o powierzchni 0,0515 ha i nr 611/5 o pow. 0,0336 ha w obrębie 0010 Jaktorów; nr 359/2 o pow. 0,0004 ha w obrębie 0010 Chylice- Kolonia; nr 365/3 o pow. 0,0630 ha w obrębie 0011 Kolonia- Jaktorów, osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt I, przysługującym jej do dnia 28 grudnia 2012 r., tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu.”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 536/16, 14.07.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 536/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.628,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Prażmów, w obrębie 0010 Kędzierówka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 254/1 o pow. 0,0170 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/III/2014 znak: WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 z dnia 31 października 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 r. nr DOII-III-ks/adk-772-85-574/14/15. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 10 maja 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 390/16, 14.07.2016

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym, w sprawie o sygn. akt II Ns 390/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Marii Słupskiej z domu Krajewskiej (córce Jana i Anny) zmarłej w dniu 7 listopada 2015 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Chodeckiej 12 m. 134. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 375/16, 22.07.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 375/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 799,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Prażmów, w obrębie 0003 Bronisławów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 379/1 o pow. 0,0013 ha, przeznaczonej na realizację celu publicznego, tj. przebudowę i rozbudowę linii kolejowej Warszawa Okęcie – Radom. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej powyżej, przysługującym jej do dnia 15 lipca 2015 roku, tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 313/III/2014 z dnia 31 października 2014 roku. Wzywa się takie osoby do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 290/16, 10.08.2016 r.

„W sprawie o sygnaturze akt II Ns 290/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 411 zł 35 gr (czterysta jedenaście złotych trzydzieści pięć groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Wiskitki w obrębie 0009 Franciszków, oznaczoną, jako działka ewidencyjna nr 148/8 o powierzchni 0,0091 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 26 sierpnia 2015 r. nr 290/III/2015 znak WI-III.747.2.9.2015.BG1, wskazując, że kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się prawomocnym orzeczeniem sądu, decyzją administracyjną, albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. wynagrodzenia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 582/16, 01.09.2016

„W sprawie o sygn. akt II Ns 582/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.428,66 zł (dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału w prawie własności 1/3 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Mełgiew, w obrębie geodezyjnym 2 - Franciszków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51/26 o pow. 0,0273 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego znak: IF-II.747.2.2012.TG z dnia 28 maja 2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 października 2013 r. znak BOII-3ks-772-54-1900/12/13.
Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 31 maja 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 675/16, 14.09.2016 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 675/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.062,50 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa złote 50/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Żarnów, w obrębie 26 Pilichowice, powiat opoczyński, województwo łódzkie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1573/2 o pow. 0,0506 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym z dnia 20 maja 2011 r. o nr 3/11, znak IA-I.747.3.2011.MS, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 11 maja 2016 r. decyzją o znaku GN-V.7570.2900.2012.KA. kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do udziału w wysokości ½ (jednej drugiej) prawa własności nieruchomości wskazanej w pkt 1 na dzień 28 czerwca 2011 r., przysługującym uprzednio Bronisławie Borończyk. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 806/16, 4.10.2016 r.

I. „W sprawie o sygn. akt II Ns 806/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.843,00 zł (cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote) z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Prażmów w obrębie 0008 Jeziórko- Ustanówek, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 142/1 o powierzchni 0,0030 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2014 r. o nr WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 r. nr DOII-III-ks/adk-772-85-574/14/15, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2016 r. o nr 3031/2016 (SPN-II.7570.29.2015. MK). Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 31 października 2014 r. tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 749/16, 13.02.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 749/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 217.857,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie miasta stołecznego Warszawa, w dzielnicy Ursynów, w obrębie 1-09-61, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 16/17 o pow. 0,0218 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014 r., nr 182/III/2014, znak: WIŚ-III.747.3.10.2013.BGI o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz Decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2014 r., znak: DOII-III-ks-772-46-1734/14, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2015 r., o nr 3361/2015, znak SPN-II.7570.15.2015 na rzecz Zofii Sokół, która zmarła w dniu 6 lipca 2015 r., zaś postępowanie spadkowe po niej nie zostało ukończone na moment składania wniosku. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 1 października 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1118/16, 13.02.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1118/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.189 zł (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 573/1 obręb 10c gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 maja 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.52.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1126/16, 22.02.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1126/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.344 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 326/1 i 327/1 obręb 0090 gmina Miasto Jaworzno, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za które wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.23.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------

Sygn. akt II Ns 1123/16, 23.02.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1123/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.137 zł (dziesięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 184/1 i 571/1 obręb 10c gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.50.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1131/16, 23.02.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1131/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 80.814 zł (osiemdziesiąt tysięcy osiemset czternaście złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 92/3 obręb 0093 gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.29.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 28/17, 3.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 28/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 507 (pięćset siedem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Żarnów, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1447/2 o pow.0,0234 ha i nr 1451/1 o pow. 0,0177 ha obręb 26 Pilichowice, gmina Żarnów, powiat opoczyński, województwo łódzkie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 3/2011 z dnia 20 maja 2011 r., znak: IA-I.747.3.2011.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 października 2016 r. znak: GN-V.7570.2902.2.2012.KA. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do udziału w wysokości 1/3 części we współwłasności nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 7 grudnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 34/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 34/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11258 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Brwinowie, powiat pruszkowski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/29, o pow. 0,0043 ha, obręb 15 Brwinów-Miasto, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 73/III/2015 z dnia 30 marca 2015 r., znak: WI-III.747.2.4.2014.JS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „budowa, przebudowa, remont linii kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2016 r. znak: SPN-II.7570.31.2015.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 9 września 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 51/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 51/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 211485 (dwieście jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 8/1 obręb 0029 gmina Miasto Jaworzno oraz działka ewidencyjna nr 145 obręb 0089 gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 4 października 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.6.2015, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 15 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 52/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 52/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1158 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt osiem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 26/2 obręb 18c gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.71.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 15 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 53/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 53/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 49852 (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) złote na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6/10 obręb 0093 gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.18.2015. Kwota depozytu ma być wydana Loli Birner lub jej następcom prawnym w udziale wynoszącym 1/3 części i Sabinie Glasner lub jej następcom prawnym w udziale wynoszącym 2/3 części lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 15 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 54/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 54/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3170 (trzy tysiące sto siedemdziesiąt) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 820/1 obręb 17c gmina Miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa, granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000-1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133), odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2016 r. znak: IF.VIII.7570.14.68.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 15 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 67/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 67/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 172.498,32 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 32/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego 320/1000 cz. w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1612/4 o powierzchni 0,0131 ha, obręb Krzeszowice, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2015 r. nr 1/2015, znak: WI-VI.747.1.3.2014.BC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji Krzeszowice na odcinku od km 44,800 do km 46,700 linii kolejowej nr 133 w ramach zamierzenia: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebnia – Krzeszowice (km 29,110 – 46.700 linia nr 133)”, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona na postawie Decyzji nr 4 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. znak WS-II.7570.1.611.2015.KJ. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności udziału nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 19 czerwca 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 75/17, 03.03.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 75/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 8-Miłocin, gmina Jastków, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 25/2 o pow. 0,08 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r., znak: IF-II.747.11.2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – odcinek Dęblin – Lublin w km 107,2 + 83 – 175,8 + 50”, w zakresie od km 127,606 do km 154,486, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. znak: GN-II.7570.20.30.2015.EP. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 23 września 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 55/17, 17.03.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 55/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13182,50 (trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/1 o pow. 0,0067 ha, obręb 6 Krowodrza Kraków Miasto, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/2014 z dnia 3 listopada 2014 r., znak: WI-VI.747.1.1.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 – stacja Kraków Mydlniki (km 62,400-65,400 linii nr 133) – Obiekt 14 realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 r. znak: WS-II.7570.1.543.2015.JB. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 28 maja 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 1124/16, 11.04.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 1124/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 287 zł (dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 118/1 w obrębie 20c gminy Miasto Jaworzno, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2014 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej znak: IFXIII.747.40.2014, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 15 lipca 2016 r. znak: IFVIII.7570.14.56.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 16 lipca 2015 r.”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 176/17, 11.04.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 176/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 29.007,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 352/4 obręb 0040 Krowodrza, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/2014 z dnia 3 listopada 2014 r., znak: WI-VI.747.1.1.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 – stacja Kraków Mydlniki (km 62,400 -65,400 linii 133) – Obiekt 4”, która została zmieniona częściowo decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. znak: DOII-III-ks/adk-772-88-443/14/15, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. znak: WS-II.7570.1.561.2015.BST. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 28 maja 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa.Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 993/16, 11.04.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 993/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.587,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 79/4 obręb 209 Tarnów, jedn. ewid. Tarnów Miasto, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 4/2013 z dnia 19 marca 2013 r., znak: WI-VIII.747.3.16.2012 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa szlaku Tarnów- Wola Rzędzińska w km 80,200-84,400”, za które wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. znak: WS-II.7570.1.34. 2014.EZ. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 26 listopada 2013 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela, w szczególności spadkobierców Ewy Machoń, do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 135/17, 10.05.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 135/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 29 848,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Biadoliny Radłowskie, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 579/1 o pow. 0,0046 ha, nr 587/1 o pow. 0,0088 ha, nr 594/1 o pow. 0,0333 ha, nr 596/1 o pow. 0,0278 ha, obr. 1 Biadoliny Radłowskie, jedn. ewid. Wojnicz, powiat tarnowski woj. małopolskie, należących do Adama Jakubasa s. Juliana, przeznaczonej na realizację celu publicznego, jakim jest „Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na odcinku Kraków-Rzeszów, szlak Biadoliny-Bogumiłowice w km 61,300 – 62,800 i 67,500 – 68,900”. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej powyżej, przysługującym jej do dnia 24 lipca 2013 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2013 roku, nr 6/2013, znak WI-VIII.747.3.2.2013 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela, w szczególności Adama Jakubasa s. Juliana lub jego spadkobierców, do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 172/17, 10.05.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 172/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.408,00 zł (osiem tysięcy czterysta osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w mieście Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 135/1 o pow. 0,0258 ha z obrębu 0093, powstałej z podziału działki nr 135, należącej do Andrzeja Miłka s. Julianny, przeznaczonej na realizację celu publicznego, jakim jest „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, odcinek Jaworzno-Szczakowa-granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2”. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej powyżej, przysługującym jej do dnia 16.07.2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 17.02.2015 roku, nr 1/2015, znak IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela, w szczególności Andrzeja Miłka s. Julianny lub jego spadkobierców, do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 173/17, 10.05.2017

„W sprawie o sygn. akt II Ns 173/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.830,00 zł (trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3323/13,3405/1 o pow. 0,06882 ha, obręb Filipowice, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 r. Nr 3/2015, znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa szlaku Trzebinia – Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg 4 – sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000 – 6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810 – 67,636 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. znak: WS-II.7570.1.742.2015.KC. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 169/17, 29.05.2017 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 169/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7557 (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 908/10 o pow. 0,0078 ha, obręb Wola Filipowska, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku, znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa szlaku Trzebinia-Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110-46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000-6,847 linii nr 134) oraz (k. 15,810-67,636 linii nr 133). Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

Sygn. akt II Ns 254/17, 3.07.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 254/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.280.083,00 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 77/12 o pow. 0,2563 ha, obręb 2-09-09, dzielnica Warszawa –Ursus, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 73/III/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2015 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: WI-III.747.2.4.2014.JS, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. znak: SPN-II.7570.31.2015.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 9 września 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 269/17, 3.07.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 269/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.893,00 zł (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 860/18, obręb Młoszowa, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 r. Nr 3/2015, znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa szlaku Trzebinia – Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg 4 – sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000 – 6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810 – 67,636 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2017 r. znak: WS-II.7570.1.687.2015.KC. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 170/17 07.04.2017r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 170/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20.002,50 zł (dwadzieścia tysięcy dwa złote 50/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 162/2 o pow. 0,1249 ha, obręb 0089 gmina miasto Jaworzno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2015 r. Nr 1/2015, znak: IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek Jaworzno – Szczakowa – granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2 (w km 0,000 – 1,150 linii nr 134 i km 15,810 – 19,500 linii nr 133); odcinek nr 3 (w km 19,500 – 24,093 linii nr 133), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2016 r. znak: IFVIII.7570.14.12.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela, w szczególności spadkobierców Wandy Banasik c. Franciszka i Józefy do odebrania kwoty depozytu”.

................................................................................................................................................................................................................

II Ns 255/17 21.06.2017r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 255/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 900.336,00 zł (dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 77/10 o pow. 0,1121 ha, obręb 2-09-09, dzielnica Warszawa –Ursus, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 73/III/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2015 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: WI-III.747.2.4.2014.JS, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. znak: SPN-II.7570.31.2015.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 9 września 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ..................................................................---------------------------------------------------------------------------

. II NS 341/17 z dn. 12.07.2017 „W sprawie o sygn. akt II Ns 341/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 355 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 400/6 nr o pow. 0,0055 ha, obręb geodezyjny 7 – Drzewce, położonej w gminie Nałęczów, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: IF-II.747.11.2015, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lutego 2017 r. znak: GN-II.7570.20.13.2015.NJ. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu, jako spadkobiercy Aleksandra Żeleźniaka syna Jana i Zofii”. ..................................................................-------------------

II Ns 356/17 z dnia 28.07.2017r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 356/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 376,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Brwinów, w obrębie 0006 Grudów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/2 o pow.0,0002 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., znak: WIŚ-III.747.3.5.2013.JS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego o nr 811/2016 z dnia 1 marca 2016 r. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do ww. nieruchomości, przysługującym jej do dnia 19 czerwca 2013 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 405/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 405/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1436,00 zł (tysiąc czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 165/5 o pow. 0,0200 ha, arkusz mapy 1, obręb geodezyjny Budzisław Stary, położonej w gminie Osiek Mały w województwie wielkopolskim, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r. znak sprawy: IR-III.747.3.2015.3 za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 r. znak: SN-VII.7570.640.2015.11. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 22 sierpnia 2015 r.”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 412/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 412/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 343,00 zł (sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 407/3 o pow. 0,0089 ha, obręb 0040 Krowodrza, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Wojewody Małopolskiego z dnia 03.11.2014 znak sprawy: WI-VI.747.1.1.2014.KS za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2016 znak sprawy: WS-II.7570.1.575.2015.ADT. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 355/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 355/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15 492,00 zł (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 159/1 o pow. 0,066 ha, obręb 004 Brwinów- Miasto, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. znak sprawy: WIŚ-III.747.3.6.2013.JS za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2016 r. znak: SPN-II.7570.4.2015.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 273/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 273/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 422,44 zł (czterysta dwadzieścia dwa złote 44/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Trzebinia, w obrębie 0007 Młoszowa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 846/19 o pow.0,0063 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym (częściowo zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 lipca 2015 roku), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego – znak WS-II.7570.1.924.2015.KC, nr 4 z dnia 20 lutego 2017 r. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do ww. nieruchomości, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2016 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 346/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 346/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 24.359,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1543/1 o pow.0.0093 ha, obręb 0001 - Puszczykowo, gm. Puszczykowo, powiat poznański, woj. wielkopolskie, dla której księga wieczysta została zamkniętą, a jej ostatnim znanym właścicielem była Irena Wisocka, a której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 8 lipca 2011 r. nr 9/2011, znak IR/III-3.7045-2/11 ustalającą lokalizację linii kolejowej o znaczeniu państwowym polegającą na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Czempień – Poznań od km 131,080 do km 163,400, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 8 maja 2017 r. znak: SN-VII.7570.993.2012.11. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 428/17, 25.09.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 428/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 974,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote, 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w powiecie Garwolińskim, w gminie Trojanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 165/1 o pow. 0085 ha, obręb 0018 Prandocin, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. Nr 384/III/2015, znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa- Dorohusk, na odcinku Otwock- Lublin, odcinek Pilawa- Dęblin od km 55,600 do km 107,283”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. znak: SPN-II.7570.7.199.2016.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akta VII Ns 324/17  20.10.2017r.

W sprawie o sygn. akt VII Ns 324/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Pragi – Północ na złożenie do depozytu sądowego kwoty 51339,93-zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych) pozostałej z egzekucji w sprawie o sygnaturze I Co 2657/11 na rzecz Agnieszki Kośmider i Andrzeja Kośmider. Kwota depozytu ma być wypłacona uczestnikom Agnieszce Kośmider, Andrzejowi Kośmider, ich spadkobiercom ewentualnie następcom prawnym jeżeli się zgłoszą i wykażą swoje uprawnienia

..........................................................................................................................................................................

Sygn .akt II Ns 523/17, 21.11.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 523/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 118 462,00, zł (sto osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Piaseczno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 618/1 o pow. 0,0570 ha, z obrębu 0042 Zalesie Górne, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 15 lipca 2015 roku na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 313/III/214 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2014 r., znak: WIŚ-III.747.2.5.2014.BG1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, zmodyfikowanej następnie decyzją nr DOII-III-ks/adk-722-85-574/14/15 wydaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 roku, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2361/2017 z dnia 23 maja 2017 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 270/17, 21.11.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 270/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1295,00 zł (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 824/1 o pow. 0,0173 ha, obręb Wola Filipowska, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 3/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: WI-VI.747.1.4.2014.KA, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. znak: WS-II.7570.1.874.2015.KC. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r.., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 417/17, 21.11.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 417/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1238,00 zł ( tysiąc dwieście trzydzieści osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 161/1 o pow. 0,0108 ha, obręb 0018 Prandocin, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 384/III/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: WI-III.747.2.1.2015.MS, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. znak: SPN-II.7570.7.197.2016.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2014 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 357/17, 21.11.2017 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 357/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 34.483 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Brwinowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 318/1 o pow. 0,0072 ha, obręb 0008 Brwinów - Miasto, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. Nr 70/2013, znak: WIŚ-III.747.3.6.2013.JS dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa linii kolejowej Nr 1 od km. 10,560 do k. 23,293 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II LOT A-odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice, na terenie powiatu pruszkowskiego, w mieście Pruszkowie, mieście Piastowie oraz na terenie miasta i gminy Brwinów”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2215/2016 z dnia 25 maja 2016 r. znak: SPN-II.7570.4.2015.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 19 czerwca 2013 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela, w tym spadkobierców Ireneusza Dyro do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 413/17, 21.11.2017 r.

1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 413/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 238,40 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem złotych 40/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności udziału w wysokości 4/30 nieruchomości, położonej na terenie gminy Krzeszowice, w obrębie 0017 Wola Filipowska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 817 o pow. 0,017 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 lipca 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr 2 z dnia 6 lipca 2016 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana Zofii Gacek lub osobie, która wykaże że jest jej następcą prawnym. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 171/17, 16.01.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 171/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 60 372,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Miasto Jaworzno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 146 o pow. 0,0793 ha z obrębu 0089, odpowiadającej parceli l.kat. 1657/3, objętej księgą wieczystą dawną – wykazem hipotecznym Liczba 625/Szczakowa, o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczonej na realizację celu publicznego, jakim jest „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, odcinek Jaworzno-Szczakowa-granica województwa śląskiego/małopolskiego: odcinek nr 2”. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16.07.2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 17.02.2015 roku, nr 1/2015, znak IFXIII.747.40.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 662/17, 21.02.2018 r. W sprawie o sygnaturze akt II Ns 662/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Skarbowi Państwa – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego na złożenie do depozytu sądowego 145.285 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Czosnów, w obrębie 00006 Cząstków Polski, oznaczoną, jako działka ewidencyjna nr 60/1, o powierzchni 2,0400 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2016 r. nr 2945/2016”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II ns 679/17, 21.02.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 679/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 621,00 zł (sześćset dwadzieścia jeden złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Łaskarzew, w obrębie 0023 Wola Rowska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 708/1 o pow. 0,0166 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/III/2015 z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.215.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1556/2017 z dnia 29 marca 2017 r., wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 678/17,21.02.2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 678/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1961zł (tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Trojanów, w obrębie 0027 Życzyn, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 836/2 o pow. 0,1016 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/III/2015 z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.215.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1542/2017 z dnia 29 marca 2017 r., wskazując że kwota depozytu ma zostać wydana spadkobiercom Andrzeja Zduniaka s. Jana i Józefy. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 707/17, 21.02.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 707/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 717,00 zł (tysiąc siedemset siedemnaście złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Sobolew, w obrębie 0008 Kobusy, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 828/1 o pow. 0,0191 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/III/2015 z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.215.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 77/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 5/18, 21.02.2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 5/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 302,00 zł (trzysta dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Garwolin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1638/1 o pow. 0,0082 ha, z obrębu 0013 Rębków, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 384/III/215 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 528/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt 1/18 dnia 19/03/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 1/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 383,00 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy złote i 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2927/1 o pow. 0,0040 ha, arkusz mapy 28, obręb Kościan, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji NR 6/2012o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. znak sprawy: IR-III.747.10.7-11 za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 r. znak sprawy: SN-VII.7570.750.2013.11. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt: II Ns 50/18 „W sprawie o sygn. akt II Ns 50/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11 674 zł (jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote, 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Łaskarzew, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 801/1 o pow. 0,0180 ha, obręb 0023 Wola Rowska, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. Nr 384/III/2015, znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa- Dorohusk, na odcinku Otwock- Lublin, odcinek Pilawa- Dęblin od km 55,600 do km 107,283”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2017 r. znak: SPN-II.7570.7.129.2016.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 427/17, dnia 19/03/2018 r. „W sprawie o sygnaturze akt II Ns 427/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.625,00 zł (tysiąc sześćset dwadzieścia pięć złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość nieposiadającą księgi wieczystej a położoną w powiecie Garwolińskim, w gminie Sobolew, w obrębie 0008 Kobusy, oznaczoną, jako działka nr 900/1 o powierzchni 0,16 ha, której własność przeszła z mocy na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując, że kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się prawomocnym orzeczeniem sądu, decyzją administracyjną, albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. wynagrodzenia”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt: II Ns 46/18, dnia 19/03/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 46/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 72,00 zł (siedemdziesiąt dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Garwolin, w obrębie 0025 Wola Rębkowska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1380/1 o pow. 0,0019 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/III/2015 z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.215.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 533/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syg.akt II Ns 49/18 , dnia 19/03/2018 r. „W sprawie o sygnaturze akt II Ns 49/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 362,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość nieposiadającą księgi wieczystej a położoną w powiecie Garwolińskim, w gminie Sobolew w obrębie 0015 Sobolew, oznaczoną jako działki nr 320/1, o powierzchni 0,0136 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji nr 384/III/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując, że kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się prawomocnym orzeczeniem sądu, decyzją administracyjną, albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. wynagrodzenia”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/06/2018 INs 203/18 „W sprawie o sygn. akt I Ns 203/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 895,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kęszyce Wieś, gminie Bolimów, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/1 o pow. 0,0222 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 21 stycznia 2015 r. Nr 2/15, znak IA-I.747.7.2014.MS ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 3 (E20) w ramach inwestycji pt.: „Modernizacja linii kolejowej E20 odcinek Warszawa – Poznań pozostałe roboty, na odcinku Sochaczew – Swarzędz – prace dorywcze”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 09 marca 2018 r., sygn. GN-V.7570.276.2015.JC. Wzywa się wierzycieli – spadkobierców Pana Bolesława Orysiaka do odebrania kwoty depozytu”. ................................................................. II Ns 12/18, 06.07.2018 r. II Ns 12/18 „W sprawie o sygn. akt II Ns 12/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 782,00 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote, 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Trojanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 677/1 o pow. 0,0749 ha, obręb 0027 Życzyn, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. Nr 384/III/2015, znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa- Dorohusk, na odcinku Otwock- Lublin, odcinek Pilawa- Dęblin od km 55,600 do km 107,283”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: SPN-II.7570.7.227.2016.MK i SPN-II.7570.7.228.2016.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 86/18, 06.07.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 86/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 296,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Garwolin, w obrębie 0025 Wola Rębkowska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 36/1 o pow. 0,0068 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/III/2015 z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.215.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3553/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r., wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. w szczególności osobie, która wykaże, że nabyła spadek po Janie Stefanie Packu zmarłym dnia 31 maja 2013 roku. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 129/18, 06.07.2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 129/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 167,00 zł (siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 451/1 o pow. 0,0117 ha, arkusz mapy 1, obręb Folwark, gm. Rawicz – obszar wiejski, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi księgę wieczystą nr PO1R/00010071/6, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 11 czerwca 2015 roku na mocy decyzji nr 2/2015 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r., znak: IR-III.747.10.2014.3 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r., znak sprawy SN-VII.7570.365.2015.11, wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana Władysławowi Okońskiemu lub innej osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 11 czerwca 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 565/17, 06.07.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 565/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.279 zł (pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie Piaseczna, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 59/3, obręb 0013 Piaseczno, o pow. 0,0010 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 200/III/2014 z dnia 15 lipca 2014 r., znak: WIŚ-III.747.2.1.2014.BG1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom, na obszarze LSC Warszawa Okęcie (od km 11,800 do km 38,800), na odcinkach: szlak Warszawa Okęcie – Piaseczno od km 19,085 do km 21,300 i stacja Piaseczno od km 21.300 do km 24,950”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4567/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. znak: SPN-II/7570.7.2015. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 26 sierpnia 2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela Wojciecha Pawła Poncyliusza do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 354/17, 06.07.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 354/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1878,00 zł (tysiąc osiemset siedemdziesiąt osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Brwinowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 157/1 o pow. 0,0008 ha, obręb 0004 Brwinów- Miasto , której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 70/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: WIŚ-III.747.3.6.2013.JS, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4079/2016 z dnia 7 października 2017 r. znak: SPN-II.7570.4.2015.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 19 czerwca 2013 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 347/17, 06.07.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 347/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 280 zł (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 240.28 o pow. 0,0021 ha, obręb 0060- Dębiec, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 9/2011 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2011 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: IR/III-3.7045-2/11, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2017 r. znak: SN-VII.7570.948.2012.11. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 12 czerwca 2017 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II ns 678/17, 06.07.2018 r. 1. : „W sprawie o sygn. akt II Ns 678/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1961zł (tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Trojanów, w obrębie 0027 Życzyn, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 836/2 o pow. 0,1016 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/III/2015 z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.215.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1542/2017 z dnia 29 marca 2017 r., wskazując że kwota depozytu ma zostać wydana spadkobiercom Andrzeja Zduniaka s. Jana i Józefy. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 3/18, 06.07.2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 3/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 989,00 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 36/1 o pow. 0,0067 ha i 36/2 o pow. 0,0326 ha, arkusz mapy 1, obręb Folwark, gm. Rawicz – obszar wiejski, województwo wielkopolskie, dla której Sad Rejonowy w Rawiczu prowadzi księgę wieczystą nr PO1R/00008115/0, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 11 czerwca 2015 roku na mocy decyzji nr 2/2015 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r., znak: IR-III.747.10.2014.3 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 r., znak sprawy SN-VII.7570.407.2015.11, wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 11 czerwca 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, w szczególności osobie, która wykaże, że nabyła spadek po Ludwiku Karkoszu zmarłym dnia 2 sierpnia 2010 roku. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 268/18,18.07.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 268/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 804,34 zł (osiemset cztery złote 34/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 88/1 (o pow. 0,0179 ha) położonej w obrębie 0031 Mazewo Włościańskie i 45/1 (o pow. 0,0084 ha) położonej w obrębie 0030 Mazewo Dworskie B, w gminie Nasielsk, w powiecie nowodworskim, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2009 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: WI-II.BG.7047-K/577/08, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego znak: SPN-II.7570.2.3.2017.KK2 z dnia 11 grudnia 2017 r. Kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2009 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, w szczególności osobie, która wykaże, że nabyła spadek po Stanisławie Smolińskiej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ---------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 191/18, 18.07.2018 r. I. „W sprawie o sygn. akt II Ns 191/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 125 zł (siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego ¾ własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 194/1 o pow. 0,0089 ha, arkusz mapy 1, obręb Stare Bojanowo, gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1K/00008168/0, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej znak: IR-III-3.747-7/11, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: SN-VII.7570.72.2014.11. Kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą, że są spadkobiercami Łucji Śmiejczak-Jędroś”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 161/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 161/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1338,24 zł (tysiąc trzysta trzydzieści osiem złotych 24/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa za udział 8/100 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1705/5, o pow. 0.0087 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.3.2014.BC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa stacji Krzeszowice na odcinku od km 44,800 do km 46,700 linii kolejowej nr 133” w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. znak: WS-II.7570.1.616.2015.KJ na rzecz Anieli Kani. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 15 kwietnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 114/18, 18.07.2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 114/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 19.311,50zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta jedenaście złotych 50/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności niezabudowanej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej działką ewid. 1099/25 o pow. 0,0508 ha i dz. nr 1704/1 o pow. 0,0190 ha, obr. 0007 Młoszowa, jedn. ewid. Trzebinia, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 lipca 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015r., znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr 5 znak WS-II.7570.1.680.2015.KC z dnia 11 sierpnia 2017r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowych nieruchomości, przysługującym im w dniu 16 lipca 2015r. tj. w dniu, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt Ii Ns 326/18, 18.07.2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 326/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Sebastianowi Sabatowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą DROG ZNAK Sebastian Sabat na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.135,96zł (cztery tysiące sto trzydzieści pięć złotych 96/100) tytułem ekwiwalentu przysługującemu Mariuszowi Wojkowskiemu za niewykorzystany urlop oraz tytułem wynagrodzenia za pracę za okres od 1 do 9 marca 2018r. wskazując że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Mariusza Wojkowskiego. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 128/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 128/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1511,50 zł (tysiąc pięćset jedenaście złotych 50/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Rawicz, oznaczonej jako działki geodezyjne: nr 106/1 o pow. 0,0222 ha, nr 91/1 o pow. 0,0027 ha oraz nr 86/1 o pow. 0,0142 ha, arkusz mapy 1, obręb Izbice, powiat rawicki, województwo wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1R/00010741/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu jako współwłasność Stanisława i Bożeny Puśleckich, przeznaczonej na realizację celu publicznego, jakim jest „rozbudowa i przebudowa linii kolejowej E-59 Wrocław- Poznań na odcinku Rawicz- Bojanowo od km 64,440 do km 76,150”. Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Bożeny Puśleckiej lub innej osobie lub osobom, które wykażą tytuł własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 25 września 2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2014 roku, nr 3/2014, znak IR-III.747.3.2014.3 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 102/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 102/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 32.946 zł (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 141/1, o pow. 0,1777 ha, obręb 0017 Wola Filipowska jedn. ewid. Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2017 r. znak: WS-II.7570.1.879.2015.KC. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 86/18, 18/07/2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 86/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 296,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Garwolin, w obrębie 0025 Wola Rębkowska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 36/1 o pow. 0,0068 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 kwietnia 2016 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/III/2015 z dnia 27 października 2015 r., znak: WI-III.747.2.1.215.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3553/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r., wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. w szczególności osobie, która wykaże, że nabyła spadek po Janie Stefanie Packu zmarłym dnia 31 maja 2013 roku. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 98/18, 18/07/2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 98/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.494zł (dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności niezabudowanej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej działką ewid. 139/1 o pow. 0,0244 ha obr. 0017 Wola Filipowska jedn. ewid. Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 lipca 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015r., znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego znak WS-II.7570.1.830.2015.KC z dnia 22 listopada 2017 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do ww. nieruchomości, przysługującym jej w dniu 16 lipca 2015r. tj. w dniu, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 107/18, 18/07/2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 107/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.348,06zł (dwa tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych 6/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności niezabudowanej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej działką ewid. 203/1 o pow. 0,0239 ha obr. 0017 Wola Filipowska jedn. ewid. Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 16 lipca 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015r., znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr 2 znak WS-II.7570.1.899.2015.KD z dnia 11 grudnia 2017r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem prawnym do ww. nieruchomości, przysługującym jej w dniu 16 lipca 2015r. tj. w dniu, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”. ---------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 136/18, 18/07/2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 136/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.937,67zł (tysiąc dziewięćset trzydzieści siedem złotych 67/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, oznaczonej działką nr 199/3 o pow. 0,0053ha, arkusz mapy 3, obręb Zasutowo, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, zapisanej w KW nr PO1F/00001927/5, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 4 listopada 2014 roku na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2014 z dnia 26 września 2014r., znak: IR-III.747.5.2014.3 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak SN-VII.7570.178.2015.11 z dnia 29 grudnia 2017r., wskazując, że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Stanisławy Rogackiej. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 37/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 37/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 58,00 zł (pięćdziesiąt osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w powiecie garwolińskim, gmina Garwolin w obrębie 004 Górki, oznaczonej jako działka nr 690/1, o pow. 0,0014 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną w Warszawie na postawie decyzji nr 384/III/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin od km 55,600 do km 107,283, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 530/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. znak: SPN-II/7570.107.2016.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 67/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 67/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 183,00 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote, 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w powiecie garwolińskim, w gminie Garwolin w obrębie 0009 Miętne, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 257/1 o pow. 0,0045 ha, nr 259/1 o pow. 0,0003 ha oraz działka nr 947/1 o pow. 0,011 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. Nr 384/III/2015, znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa- Dorohusk, na odcinku Otwock- Lublin, odcinek Pilawa- Dęblin od km 55,600 do km 107,283”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2017 r. znak: SPN-II.7570.7.11,12,13.2016.PK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 160/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 160/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 289,73 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 73/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa za udział wynoszący 5984/2 368 505 części w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 880/1 (o pow. 0,0132 ha) i 880/2 (o pow. 0,0034 ha), obręb 0041 Krowodrza, powiat M. Kraków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – Obiekt 15” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr 58 z dnia 10 lutego 2017 r. znak: WS-II.7570.1.647.2015.EP na rzecz Adama Gurgul i Agaty Lubińskiej-Gurgul. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 100/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 100/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.183,00 zł (cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 274/1 obręb 0002 gmina Luszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 4/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.747.1.5.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr E30 na odcinku granica województwa śląskiego/małopolskiego - Trzebinia (km 27,400 – 29,110 linii nr 133) oraz przebudowa stacji Trzebinia (km 29,110 – 33,200 linii nr 133) wraz z przebudową części szlaku Trzebinia Krzeszowice (km 33,200 – 33,326 linii nr 133)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lipca 2017 r. znak: WS-II.7570.1.438.2015.JB. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 23 kwietnia 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. -----------------------------------------------------------------Sygn. akt II Ns 274/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 274/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 543 zł (pięćset czterdzieści trzy złote), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 206/1, o pow. 0,0174 ha położonej w obrębie Kęszyce Wieś, gmina Bolimów, powiat skierniewicki, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 2/15 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 stycznia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znak: IA-I.747.7.2014.MS, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 marca 2018 r. znak: GN-V.7570.280.2015.JC Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 19 marca 2015 r.”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 146/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 146/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 72,63 zł (siedemdziesiąt dwa złote 63/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa za udział 150/2 368 505 części w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 880, o pow. 2,5231 ha, obręb 0041, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,500 do km 67,200 – Obiekt 15 realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2017 r. znak: WS-II.7570.1.647.2015.EP na rzecz Agaty Lubińskiej – Gurgul i Adama Gurgul. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”. -----------------------------------------------------------------Sygn. akt II Ns 129/18, 18/07/2018 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 129/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 167,00 zł (siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 451/1 o pow. 0,0117 ha, arkusz mapy 1, obręb Folwark, gm. Rawicz – obszar wiejski, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi księgę wieczystą nr PO1R/00010071/6, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 11 czerwca 2015 roku na mocy decyzji nr 2/2015 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r., znak: IR-III.747.10.2014.3 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r., znak sprawy SN-VII.7570.365.2015.11, wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana Władysławowi Okońskiemu lub innej osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 11 czerwca 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ---------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 167/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 167/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 169,67 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 67/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa 1/3 części udziału w prawie współwłasności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w powiecie garwolińskim, gmina Garwolin w obrębie 0025 Wola Rębkowska, oznaczonej jako działka nr 39/1, o pow. 0,0039 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną w Warszawie na postawie decyzji nr 384/III/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin od km 55,600 do km 107,283”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3644/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. znak: SPN-II.7570.7.23.2016.PK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2016 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa - spadkobiercom Franciszka i Heleny Aleksandry małżonków Krupa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 135/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 135/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 093,00 zł (siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote o0/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie wrzesińskim, oznaczonej jako działka geodezyjna nr 33/1 o pow. 0,0579 ha, arkusz mapy 2, obręb Węgierki, Września- obszar wiejski, województwo wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00000675/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni jako własność Jana Lewandowskiego, przeznaczonej na realizację celu publicznego, jakim jest „rozbudowa i przebudowa linii kolejowej nr 3 E-20 na odcinku od km 207,130 do km 261,050”. Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Jana Lewandowskiego lub innej osobie lub osobom, które wykażą tytuł własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 14 sierpnia 2015 r. . tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2015 r. 4/2015, znak IR-III.747.1.2015.3 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 192/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 192/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 26 175 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 160/3 o pow. 0,0666 ha oraz działkę ewidencyjną nr 160/4 o pow. 0,1149 ha, arkusz 1, obręb Nowe Oborzyska, gmina Kościan – obszar wiejski oraz działkę ewidencyjną nr 3852/1 o pow. 0,0192 ha, arkusz mapy 51, miasto Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r., nr 6/2012, znak: IR-III-3.747-7/11 wraz z prawomocnością decyzji, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: SN-VII.7570.714.2013.11. Kwota depozytu zostanie wypłacona spadkobiercom Wacława Noska albo innym osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 na dzień 30 sierpnia 2013 r.” ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 103/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 103/18/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5 525 zł (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć zł) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 65/1 o pow. 0,0298 ha, obręb 0017 Wola Filipowska, jedn. ewidencyjna Krzeszowice której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 3/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 r. o ustaleniu linii kolejowej znak sprawy: WI-VI.747.1.4.2014.KA, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2017r. znak: WS-II.7570.1.874.2015.KC. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 lipca 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 213/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 213/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11 159,46 zł (jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych, 46/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału 1/24 części w współwłasności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 40/1 o pow. 0,0106 ha i 41/1 o pow. 0,151 ha, obręb 0025 Wołomin, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014 r. Nr 180/III/2014, znak: WIŚ-III.747.2.3.2014.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów- Zielonka- Tłuszcz (Sadowne)- stacja Wołomin w km 20,200-24,450 linii kolejowej nr 6 oraz budowanego odcinka linii kolejowej nr 21- odcinek IIIa”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2017 r. znak: SPN-II.7570.14.2015.KK2. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 12 grudnia 2014 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 150/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 150/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 73,50 zł (siedemdziesiąt trzy złote 50/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa za udział wynoszący 1518/2 368 505 części w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 880/1 (o pow. 0,0132 ha) i 880/2 (o pow. 0,0034 ha), obręb 0041 Krowodrza, powiat M. Kraków, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – Obiekt 15” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2017 r. znak: WS-II.7570.1.647.2015.EP na rzecz Agnieszki Jurek. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 152/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 152/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100,32 zł (sto złotych 32/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa za udział wynoszący 2072/2 368 505 części w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 880/1 (o pow. 0,0132 ha) i 880/2 (o pow. 0,0034 ha), obręb 0041 Krowodrza, powiat M. Kraków, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – Obiekt 15” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. znak: WS-II.7570.1.647.2015.EP na rzecz Andrzeja Zbieżek. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 157/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 157/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 218,80 zł (dwieście osiemnaście złotych 80/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa za udział wynoszący 4519/2 368 505 części w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 880/1 (o pow. 0,0132 ha) i 880/2 (o pow. 0,0034 ha), obręb 0041 Krowodrza, powiat M. Kraków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – Obiekt 15” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr 154 z dnia 19 kwietnia 2017 r. znak: WS-II.7570.1.647.2015.EP na rzecz Jana Tomasik. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 156/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 156/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 106,18 zł (sto sześć złotych 18/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa za udział wynoszący 2193/2 368 505 części w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 880/1 (o pow. 0,0132 ha) i 880/2 (o pow. 0,0034 ha), obręb 0041 Krowodrza, powiat M. Kraków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – Obiekt 15” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr 155 z dnia 19 kwietnia 2017 r. znak: WS-II.7570.1.647.2015.EP na rzecz Jana Tomasik. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 138/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 138/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 14.023,50 zł (czternaście tysięcy dwadzieścia trzy złote 50/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności udziału w wysokości ¼ nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 112/1 o pow. 0,0319 ha, arkusz mapy 5, obręb Niesłusz, miasto Konin, województwo wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej nr KN1N/00011840/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie jako współwłasność ustawowa małżeńska Adama Olejnik i Anny Olejnik, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r. nr 5/2015, znak IR-III.747.9.2014.3 ustalającej lokalizację linii kolejowej polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 3 (E20) na odcinku od km 202,625 do km 207,130, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: SN-VII.7570.630.2015.11. Wzywa się wierzyciela – spadkobierców Pani Wisławy Maćko do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- Sygn. akt II Ns 99/18, 18/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 99/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 271 zł (siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 867/91, obr. 0007 Młoszowa, jednostka ewidencyjna Trzebinia, powiat chrzanowski, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 3/2015, znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 17 maja 2017 r. znak sprawy: WS-II.7570.1.692.2015.KJ. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym do dnia 19 czerwca 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 185/18    18.07.2018r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 185/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2702,00 zł (dwa tysiące siedemset dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1319/1 o powierzchni 0,0298 ha położonej w gminie miasta Działdowo w obrębie 1 Działdowo, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 07.04.2010r. nr 5/2010 znak: IGR. 7045-0505-003/10 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGRVIII.7570.436.2012.MS z dnia 17.10.2013r. z dnia 17 maja 2017 r. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do udziału 1/5 we współwłasności w/w nieruchomości przysługującym do dnia 12 maja 2010 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 439/18, dn. 30/07/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 439/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 30917,50 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału ½ części w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50/4 o pow. 0,0066 ha, obręb 1 jednostka ewidencyjna Krowodrza, Kraków Miasto, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/2012 z dnia 29 października 2012 r., znak: WI-VI.747.1.1.2012.BC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Gówny – Mydlniki – Balice”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 6 marca 2018 roku, znak: WS-II.7570.1.381.2013.OA. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Marii Zwolińskiej lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 11 września 2013 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 145/18, dn. 24/08/2018 „W sprawie o sygn. akt II Ns 145/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.119,37 zł (dwa tysiące sto dziewiętnaście złotych 37/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa za udział wynoszący 154/10 000 części w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 701/2 (o pow. 0,0119 ha) i 888/3 (o pow. 0,0110 ha), obręb 0041 Krowodrza, powiat M. Kraków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – Obiekt 15” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr 1 z dnia 14 lutego 2017 r. znak: WS-II.7570.1.642.2015.KJ. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 lipca 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 364/18, 28/08/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 364/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 573,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego 1/8 części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2873/1 o pow. 0,0032 ha, arkusz mapy 28, obręb Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej o nr PO1K/000048987/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, jako współwłasność Ireny Majewskiej w udziale 5/8 części, Jerzego Franka w udziale 1/8 części, Ryszarda Franka w 1/8 części oraz Grzegorz Franka w 1/8 części, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji nr 6/2012 r. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E -59 Wrocław – Poznań na odcinku Kościan – Czempiń od km 111,250 do km 131,080, znak IR.III-3.747/11, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2018 r. znak: SN-VII.7570.753.2013.11. Kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności udziału w wysokości 1/8 w nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 sierpnia 2013 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, w szczególności osobie, która wykaże, że nabyła spadek po Grzegorzu Franek. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------- II Ns 194/18, 29/08/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 194/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 820 zł (dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1904/2, o pow. 0,0094 ha, obręb Zembrzyce, jedn. ewid. Zembrzyce, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 18 stycznia 2012 roku na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 2/2011 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r., znak: WI.VI.DM.747-1-6-11 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r., znak WS-II.7570.1.20.2012.BST. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 18 stycznia 2012 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 272/18   29.08.2018r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 272/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8992,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 146/3 obr.0017 Wola Filipowska o powierzchni 0,0485 ha położonej na terenie gminy Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18.02.2015r. nr 3/2015 znak: WI.VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WS-II.7570.1.880.2015.KD z dnia 17 stycznia 2018r. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do w/w nieruchomości przysługującym do dnia 16 lipca 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn .akt VII Ns 271/18  29.08.2018r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 271/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 926 zł (dziewięćset dwadzieścia sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału w wysokości ½ własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 12/1 o pow. 0,0136 ha, obręb Wola Filipowska, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku, znak: WS-II.7570.1.834.2015.KC. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Heleny Ślusarczyk lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 17 lutego 2018 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 298/18  04.09.2018r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 298/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.651 zł (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 243/1 o pow. 0,0306 ha, położoną w miejscowości Hartowiec, gmina Rybno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 30 września 2010 r., znak: IGR.I.7045-0506-1504-012/2010 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji zadania pn. Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa- Gdynia- obszar LCS Działdowo, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 8 października 2015 r, znak: IGR-VIII.7570.165.2012.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 4 stycznia 2012 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, w tym w szczególności spadkobiercom Marty Szczepańskiej, Piotra Szczepańskiego, Anieli Borkowskiej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 363/18, 10/09/2018 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 363/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 573 (pięćset siedemdziesiąt trzy) złote na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2873/1 o pow. 0,0032 ha, arkusz mapy 28, obręb Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1K/00048987/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 6/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., znak: IR.III-3.747-7/11 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Kościan – Czempiń od km 111,250 do km 131,080, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2018 roku, znak: SN-VII.7570.753.2013.11, sprostowaną postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2018 roku. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Ryszarda Franka lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 sierpnia 2013 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 252/18   10.09.2018

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 252/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.280,25 zł (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego 1/8 części własności nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2874/1 o pow. 0,0069 ha, obręb Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, na dzień przejęcia zapisanej w księdze wieczystej nr PO1K/00001579/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 6/2012 r. z dnia 31 sierpnia 2012 r., znak IR-III.-3.747-7/11 ustalającej lokalizację linii kolejowej polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Kościan - Czempiń od km 111,250 do km 131,080, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2018 r., znak: SN-VII.7570.708.2013.11. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Grzegorza Franek lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 sierpnia 2013 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 249/18  10.09.2018r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 249/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 808,50 zł (osiemset osiem złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego ½ części własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 0,0003 ha, obręb Leszno, Miasto Leszno, województwo wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00003388/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2015 z dnia 10 marca 2015 r., znak IR-III.747.6.2014.3 ustalającej lokalizację linii kolejowej polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Bojanowo – Leszno od km 76,150 do km 94,750, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2018 r., znak: SN-VII.7570.311.2015.11, sprostowaną postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Jurka Markowskiego lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/09/2018 „W sprawie o sygn. akt I Ns 358/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 926,00 zł. (dziewięćset dwadzieścia sześć 00/100), na okres 10 lat, z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 09 kwietnia 2018 roku znak WS-II.7570.1.834.2015.KC nr 2 orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa oznaczoną działkami nr 12/1 obr. 0017 Wola Filipowska. Kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowych nieruchomości na dzień ostateczności o decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej”. ................................................................. 21/09/2018 „W sprawie o sygn. akt I Ns 292/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.280,25 zł. (tysiąc dwieście osiemdziesiąt 25/100), na okres 10 lat, tytułem zobowiązania wnioskodawcy wynikającego z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2018 roku, sygn. SN-VII.7570.708.2013.11, zaznaczając, że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Ryszarda Franek lub innej osobie bądź osobom, które udokumentują, że w dniu 30 sierpnia 2013 roku tj. w dniu, w którym decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku nr 6/2012 znak IR.III-3.747-7/11 stała się ostateczna, posiadali tytuł prawny do udziału wynoszącego 1/8 części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2874/1 o pow. 0.0069 ha, arkusz mapy 28, obręb Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, na dzień przejęcia opisanej w księdze wieczystej PO1K/00001579/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie. Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Ryszarda Franek lub innej osobie bądź osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości przysługującym przed dniem 30 sierpnia 2013 r., tj. dniem, w którym decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku nr 6/2012 znak IR.III-3.747-7/11 stała się ostateczna”. ............................................................. 24/09/2018 INs 7/18 : „W sprawie o sygnaturze akt I Ns 7/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił miastu stołecznemu Warszawa na złożenie do depozytu sądowego 665.992 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy, w obrębie 4-11-02, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 9/1 i 16, o łącznej powierzchni 1.411 ha, opisanej jako „Folwark Elsnerów lit A”, której własność przeszła na rzecz miasta stołecznego Warszawy na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2016 r. nr 57/T/2016, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem własności do wskazanej nieruchomości na dzień 31 sierpnia 2016 roku, w którym decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2016 r. nr 57/T/2016 stała się ostateczna. Sąd wzywa podmioty spełniające powyżej wskazane warunki do odbioru świadczenia z depozytu sądowego”. ...............................................................---------------------------------------------------------------------------II Ns 507/18, 07.11.2018 r. I. „W sprawie o sygn. akt II Ns 507/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 69 072 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę 39/1 o pow. 0,0299 ha, położonej w gminie Kraków, obręb 53, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 1/2012 z dnia 29 października 2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej znak: WI-VI.747.1.1.2012.BC, zmienionej decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11 września 2013 r., znak: BOII-1kk/1ab-772-117-964/12/13, za którą wysokość odszkodowania została określona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2018r. znak: WS-II.7570.1.355.2013.JB. Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Magdaleny Hurlak legitymującym się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia ewentualnie innym osobom legitymującym się tytułem prawnym do działki ewidencyjnej nr 39/1 obręb 53 jednostki ewidencyjnej Kraków – Krowodrza”.------------------------------------------------------------------- Ins 7/18 07/11/2018 „W sprawie o sygnaturze akt I Ns 7/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił miastu stołecznemu Warszawa na złożenie do depozytu sądowego 665.992 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy, w obrębie 4-11-02, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 9/1 i 16, o łącznej powierzchni 1.411 ha, opisanej jako „Folwark Elsnerów lit A”, której własność przeszła na rzecz miasta stołecznego Warszawy na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2016 r. nr 57/T/2016, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem własności do wskazanej nieruchomości na dzień 31 sierpnia 2016 roku, w którym decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2016 r. nr 57/T/2016 stała się ostateczna. Sąd wzywa podmioty spełniające powyżej wskazane warunki do odbioru świadczenia z depozytu sądowego”. ................................................................ INs 401/18 15/11/2018 „W sprawie o sygnaturze akt I Ns 401/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 435,26 zł (czterysta trzydzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy), tytułem odszkodowania za udział wynoszący 4557/388438 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kościanie, arkusz mapy 31, w obrębie Kościan, miasto Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3232/1 o powierzchni 0,0162 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę wieczystą KW nr PO l K/00009999/1, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 6/2012 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku, znak: SN-VII.7570.752.2013.11, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana spadkobiercom Marii Teresy Michalskiej z domu Żołnierowicz". .................................................................

Sygn. akt VII Ns 428/18   11.01.2019r.

W sprawie o sygnaturze akt VII Ns 428/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił PKP polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie depozyty sądowego kwoty 888,53 zł ( osiemset osiemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt trzy grosze ) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w gminie Kraków , dzielnicy Krowodrza w obrębie nr 0041 Krowodrza., oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 694/8 o powierzchni 0,0112 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego nr 2/205 znak WI-VI.747.1.7.2015.DM z dnia 18/02/2015 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn: " Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlinki- Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200-obiekt 1".

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/2019 Sygn. akt I Ns 356/18 „W sprawie o sygn. akt I Ns 356/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.430,00 zł (trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Woli Filipowskiej, gminie Krzeszowice, powiecie krakowskim, województwie małopolskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 826/3 o pow. 0,0135 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa w z dniem 16 lipca 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/2015, znak WI-VI.747.1.4.2014.KA, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa szlaku Trzebinia-Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice oraz Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r., WS-II.7570.1.871.2015.KD; Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”. ................................................................. II Ns 682/18, 24.01.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 682/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 41 009,50 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 17/1, obręb 48, jednostka ewidencyjna Krowodrza, m. Kraków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji NR 5/2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Wojewody Małopolskiego z dnia 3 listopada 2014 r. znak sprawy: WI-VI.747.1.1.2014.KS, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 5 września 2017 r. znak sprawy: WS-II.7570.1.599.2015.JR. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, czyli w dniu 23 marca 2018 r.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 631/18, 25.01.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 631/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2404,81 zł (dwa tysiące czterysta cztery złote 81/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa za udział 1/16 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 4420/1, 4944/1, 4944/3, 4945/1, 4945/3, 5128/1, 5128/3, 5128/5, 5129/1, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/2014 z dnia 6 października 2014 znak: WI-VIII.747.7.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „ Rozbudowa i Przebudowa linii kolejowej E-30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, przetarg 2.1. szlak Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska od km 86,900 -91,070 ( do granicy województwa) linii 91 za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją nr 2 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. znak: WS-II.7570.1.48.2015.WJ. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 13 listopad 2014 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn .akt VII Ns 472/18  07.02.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 472/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.685,00 zł (pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału 1033851/1234800 w prawie własności nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym za udział 1/7 cz. Antoniego Wilka, za udział 1/7 cz. Jana Ambozy, za udział 1/7 cz. Franciszki Wyki, za udział 1/56 cz. Józefa Pytel, za udział 1/56 cz. Antoniego Biskupa, za udział 9/672 cz. Reginy Juras, za udział 1/56 cz. Teofili Pytel, za udział 1/42 cz. Stanisława Flaka, za udział 1/42 cz. Katarzyny Flak, za udział 1/42 cz. Wojciecha Flaka, za udział 31/672 cz. Franciszki Rochli, za udział 31/672 cz. Teresy Gwóźdź, za udział 1/224 cz. Anny Haręży, za udział 84/672 cz. Katarzyny Dańdy, za udział 357/7350 cz. Marii Szewczyk, oznaczonej działką nr 302/15 o pow. 0,0062 ha, położonej w obr. Kokotów, jedn. ewid. Wieliczka, powiat wielicki, woj. małopolskie, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 12 stycznia 2017 r., przeszło na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 1/2016 z 15 lipca 2016 r. znak WIXI.747.1.1.2016.JR ustalającą lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (km 67.200 – 70.799 linii nr 133 i km 0.000 -16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów” Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 19 września 2018 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 685/18, 18.02.2019 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 685/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 157,87 zł (sto pięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału 1/32 cz. wartości prawa własności niezabudowanej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej działką ewid. nr 203/1 o pow. 0,239 ha, obr. 0017 Wola Filipowska jedn. ewid. Krzeszowice, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 16 lipca 2015 r., przeszło na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 3/2015 znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa szlaku Trzebinia - Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110-46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000-6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810-67,636 linii nr 133)”. Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 18 października 2018 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 374/18, 20.02.2019 r. 1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 374/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 085 zł (trzy tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 14/1 o pow. 0,0259 ha, powstałej w wyniku podziału działki nr 14, położonej w gminie Mikołajki Pomorskie, obręb Kołoząb, powiat sztumski, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 05 listopada 2010 r. nr WI.I/J7045-76/10 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości przysługującym przed dniem 17 maja 2017 r., tj. dniem w którym decyzja o nabyciu nieruchomości przez Skarb Państwa stała się ostateczna”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II Ns 17/19 20/02/2019 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 17/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.607,00 zł (dziesięć tysięcy sześćset siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 129/1 o pow. 0,1569 ha, powstałą z podziału działki nr 129 położonej w miejscowości Mieszki Różki, w gminie Ciechanów, obręb 17 Mieszki Różki pozostającej uprzednio we władaniu Emilii Bober oraz Władysława i Jadwigi Bober, przejętej z mocy prawa rzecz Skarbu Państwa w wieczyste użytkowanie na postawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2009 r. nr WI.II.EA.7047-K/634/08 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przeznaczoną pod budowę na linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi – wiaduktu drogowego w km 89,455 linii kolejowej E-65 w ciągu drogi gminnej nr 0710001 na terenie wsi Bardony w gminie Ciechanów, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 89,440 linii E-65, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1773/1015 z dnia 14 maja 2015 r. SPN-II.75706.36.2009.SP. Kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 6 czerwca 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o ustaleniu odszkodowania za ww. nieruchomość przejętą na własność przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 683/18, 20/02/2019 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 683/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.168,00 zł (trzy tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 287/7 o pow. 0,0237 ha i nr 2202/5 o pow. 0,0104, obręb Luszowice, jednostka ewidencyjna Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 4/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.747.1.5.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr E30 na odcinku granica województwa śląskiego/małopolskiego - Trzebinia (km 27,400 – 29,110 linii nr 133) oraz przebudowa stacji Trzebinia (km 29,110 – 33,200 linii nr 133) wraz z przebudową części szlaku Trzebinia Krzeszowice (km 33,200 – 33,326 linii nr 133)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2018 r. znak: WS-II.7570.1.441.2015.JB. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 23 kwietnia 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 10/19, 20/02/2019 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 10/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 165,72 zł (sto sześćdziesiąt pięć złotych 72/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału w wysokości 3039/2547778 części w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/7, o pow. 0,0432 ha, obręb 51 Śródmieście, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. znak: WI-XI.747.1.1.2016.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (km 67.200 – 70.799 linii nr 133 i km 0.000 – 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów” utrzymaną w mocy decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 stycznia 2017 r., znak: DLI.III.6620.47.2016.KS.12, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2018 r. znak: WS-II.7570.1.642.2017.RG na rzecz Aleksandra Jerzego Konturek. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 9 kwietnia 2018 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 33/19, 28.02.2019 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 33/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 34.292zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Kraków, obręb 53, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 152/19 o pow. 0,0058 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 11 września 2013r. na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 1/2012 z dnia 29 października 2012 r., znak: WI-VI.747.1.1.2012.BC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-II.7570.1.361.2313.JB z dnia 2 października 2018r wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 11 września 2013 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 430/18  07.03.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 430/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 539,00 zł (pięćset trzydzieści dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną działką nr 2196/4 o pow. 0,0058 ha, obr. Luszowice, jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, objętą decyzją Wojewody Małopolskiego nr 4/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.5.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr E30 na odcinku granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 27,400 – 29,110 linii nr 133) oraz przebudowa stacji Trzebinia (km 29,110 – 33,200 linii nr 133) wraz z przebudową części szlaku Trzebinia Krzeszowice (km 33,200 – 33,326 linii nr 133)”, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 23 kwietnia 2015 r. przeszło na rzecz Skarbu Państwa, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2018 r., znak: WS-II.7570.1.455.2015.JB, wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Marii Ślusarczyk zd. Gładys (c. Walentego i Marii) lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------- INs 15/19 „W sprawie o sygn. akt I Ns 15/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 158,44 (sto pięćdziesiąt osiem i 44/100) złotych, tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kraków, woj. małopolskie, w obrębie 014 jedn. ewid. Podgórze, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 265/3 o pow. 0,0077 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 1/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku, znak: WI-XI.747.1.1.2016.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku, znak: WS-II.7570.1.325.2017.RG. Kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości". ...............................................................--------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 154/19, 10.04.2019 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 154/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 110,00 zł (dwa tysiące sto dziesięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału w wysokości 4/32 w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Rydzyna, powiat leszczyński, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 371/1 o pow. 0,2168 ha oraz 376/2 o pow. 0,0019 ha dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lesznie księga wieczysta nr PO1L/00002479/2, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 16 kwietnia 2015 roku na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 1/2015 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2015 r., znak: IR-III.747.6.2014.3 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku, znak Sn-VII.7570.284.2015.11, wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do udziału w wysokości 4/32 w nieruchomości wskazanej powyżej, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. w szczególności osobie, która wykaże, że nabyła spadek po Stanisławie Beceli. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 10/19 Sygn. akt II Ns 10/19 Sygn. akt: II Ns 10/19 POSTANOWIENIE Dnia 23 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Zawadzki po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej w Warszawie o złożenie do depozytu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej postanawia: sprostować postanowienie z dnia 21 stycznia 2019 r. poprzez zastąpienie błędnie wpisanych w pkt 1 i 3 sentencji postanowienia oraz wersie 14 uzasadnienia danych osoby, na której rzecz ustalono wysokość odszkodowania – „Aleksandra Jerzego Konturek” danymi właściwymi – „Aleksandra Józefa Konturek”. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 350 §1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu m.in. niedokładności lub inne oczywiste omyłki. W postanowieniu z dnia 21 stycznia 2019 r. błędnie wpisano dane osoby, na której rzecz ustalono wysokość odszkodowania decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2018 r. znak: WS-II.75701.642.2017.RG. Nie budzi wątpliwości, iż zaistniała omyłka ma charakter błędu pisarskiego, o którym traktuje art. 350 § 1 k.p.c. Z tych względów, Sąd dążąc do usunięcia powstałej niezgodności, na podstawie powołanego przepisu, z uwagi na wniosek inicjatora postępowania, sprostował wskazaną wyżej omyłkę.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 236/19 20 maj 2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 236/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 21.488zł (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Kraków, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 63/1 o pow. 0,0075ha i 493/1 o pow. 0,0032 ha z obrębu 53 Krowodrza, miasto Kraków, gm. Kraków, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 11 września 2013r. na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 1/2012 z dnia 29 października 2012r., znak: WI-VI.747.1.1.2012.BC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-II.7570.1.290.2013.KD z dnia 24 stycznia 2019r. wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanych w pkt 1, przysługującym jej do dnia 11 września 2013 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 578/17    27.05.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 578/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił AMW Rewita Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.550,11 zł (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych jedenaście groszy), na którą składa się:
- kwota 2.282,33 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) z tytułu wynagrodzenia pracownika Andrzeja Komorowicz;
- kwota 3.619,78 zł (trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika Andrzeja Komorowicz;
- kwota 1.648,00 zł (jeden tysiąc sześćset czterdzieści osiem złotych) z tytułu wynagrodzenia z godziny nadliczbowe pracownika Andrzeja Komorowicz.
Kwota depozytu ma zostać wydana następcom prawnym Andrzeja Komorowicz, którzy wykażą się poświadczonym notarialnie aktem dziedziczenia lub prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Andrzeju Komorowicz”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 113/19     27.05.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 113/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.236,24 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści sześć 24/100) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa 3/100 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działką nr 180/1 o pow. 0,0119 ha, obr. 47, jedn. ewid. Krowodrza, m. Kraków, której prawo własności z mocy prawa z dniem 3 listopada 2014 r. przeszło na rzecz Skarbu Państwa, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr 5/2014 znak: WI-VI.747.1.1.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 133 – stacja Kraków Mydlniki (km 62,400 – 65,400 linii nr 133) – Obiekt 14”, wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Mieczysława Ptak (s. Stefana i Zofii) lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 158/19   06.06.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 158/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56,00 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość gruntową położoną w powiecie Ryckim, w gminie Stężyca w obrębie 13 – Stara Rokitnia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1116/1, o powierzchni 0,0017 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 r. znak: IF-II.747.14.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 28 sierpnia 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 17/19 11 czerwiec 2019 r.Sygn. akt II Ns 17/19 ZARZĄDZENIE o ustanowieniu kuratora dla nieznanego wierzyciela Dnia 18 stycznia 2019 roku 1. Ustanowić na podstawie art. 6933 § 3 k.p.c. i art. 510 § 2 k.p.c. dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie Moniki Zwierz – pracownika tutejszego Sądu. 2. Dokonać ogłoszenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym na okres jednego miesiąca oraz w Urzędzie Miasta Ciechanów. 3. Wezwać wierzyciela do wpłacenia zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora w wysokości 60 zł – w terminie tygodniowym pod rygorem ściągnięcia w drodze egzekucji. 4. Doręczyć odpis zarządzenia: a. kuratorowi, b. pełnomocnikowi wnioskodawcy; 5. Przedstawić akta po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 179/19, 13 czerwca 2019 r.„W sprawie o sygn. akt II Ns 179/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych) na okres 10 lat w wykonaniu zobowiązania w postaci wypłaty dwóch wymagalnych rat wygranej w grze liczbowej „Ekstra Pensja”, uzyskanej przez Kazimierza Panikowskiego, zmarłego dnia 5 stycznia 2019 r., na którą składają się kwota 4 500 zł w wykonaniu zobowiązania w postaci wypłaty raty wygranej za miesiąc styczeń oraz kwota 4 500 zł w wykonaniu zobowiązania w postaci wypłaty raty wygranej za miesiąc luty, oraz na składanie do depozytu sądowego dalszych świadczeń na zasadach art. 6935 k.p.c., tj. kwoty 4 500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie, w dacie ich wymagalności, tj. ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Powyższa kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom, którzy wykażą swoje uprawnienia do nabycia praw do spadku po zmarłym Kazimierzu Panikowskim, potwierdzone orzeczeniem sądowym lub aktem notarialnym.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 114/19    12.06.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 114/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 154,20 zł (sto pięćdziesiąt cztery złotych dwadzieścia groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa 1/15 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działką nr 2202/9, położonej w obr. Luszowice, jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, objętą decyzją Wojewody Małopolskiego nr 4/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.5.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr E30 na odcinku granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 27,400 – 29,110 linii nr 133) oraz przebudowa stacji Trzebinia (km 29,110 – 33,200 linii nr 133) wraz z przebudową części szlaku Trzebinia Krzeszowice (km 33,200 – 33,326 linii nr 133)”, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 23 kwietnia 2015 r. przeszło na rzecz Skarbu Państwa, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r., znak: WS-II.7570.1.463.2015.JB, wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Krystyny Niemczyk (c. Pawła i Janiny) lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 340/19, 23/07/2019 r.1. „W sprawie o sygn. akt II Ns 340/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Elżbiecie Sobieraj na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.835,21zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 21/100) na okres 10 lat tytułem spłaty wynikającej z pkt 5 postanowienia z dnia 8 maja 2019 r., wydanego w sprawie sygn. akt I Ns 13/18 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, zasądzonej na rzecz wierzyciela Jacka Ościsłowskiego wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana wierzycielowi po wykazaniu swojej tożsamości za pomocą dokumentu zawierającego nr PESEL. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 210/19  30.07.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 210/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 28.840,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nieruchomości położonej w gminie Otwock, z obrębu 0098 Otwock, oznaczoną jako działki nr 59/1 i nr 59/2 o łącznej powierzchni 0,092 ha, objętej decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2015 r. znak: WI-III.747.2.8.2015.MD o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do części udziału w prawie własności tej nieruchomości, jako spadkobiercom: Frajda Cynowicz, Abram Mojsze Gelbfisz, Aria Gelbfisz, Icek Gelbfisz, Majlech Gelbfisz, Szaja Gelbfisz, Szyja Gelbfisz, Majrem Kurc, Ruchla Szternis, Nechuma Wolf, przysługujący im do dnia 16.02.2016r tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu tej nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 139/19  30.07.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 139/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.953,00 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa 3/6 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działką nr 1/2 o pow. 0,0345 ha, obr. 51, jedn. ewid. Krowodrza, m. Kraków, objętej decyzją Wojewody Małopolskiego nr 1/2012 z dnia 29 października 2012 r. znak: WI-VI.747.1.1.2012.BC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do tej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 375/19, 03.08.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 375/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 144,38 zł (sto czterdzieści cztery złote 38/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Kraków, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 695/5 o pow. 0,0041 ha i 696/10 o pow. 0,0065 ha z obrębu 41 Krowodrza, miasto Kraków, gm. Kraków, których własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 30 lipca 2015 r. na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-II.7570.1.640.2015.BST z dnia 25 kwietnia 2019 r., wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanych w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 lipca 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sygn. akt II ns 374/19, 03.08.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 374/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8 872 zł (osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 286/1 o pow. 0,0955 ha, położonej w obrębie Luszowice, jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 23 kwietnia 2015 r. na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 4/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.747.1.5.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr WS-II.7570.1.439.2015.JB z dnia 16 lipca 2018 r., wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 18 lutego 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 267/19   05.08.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 267/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 369,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. nr 770/4 o pow. 0,0058 ha, obr. 0001 Balin, gm. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 01 kwietnia 2015 roku, przeszło na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Nr 5/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 roku, znak WI-V.747.1.6.2014.JP o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 24,093 – 27,400 linii nr 133)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 08 lutego 2019 roku, znak WS-II.7570.1.372.2015.WJ. Kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości, o której mowa powyżej, przysługującym im do dnia 01 kwietnia 2015 roku, tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 376/19 07.08.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 376/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 184 (sto osiemdziesiąt cztery) złote na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 769/5 o pow. 0,0029 ha, obręb 0001 Balin, gm. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: WI-VI.747.1.6.2014.JP o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 24,093-27,400 linii nr 133)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 8 lutego 2019 roku, znak: WS-II.7570.1.369.2015.WJ. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Stanisława Ładochy i Stanisławy Ładocha lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 1 kwietnia 2015 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 158/19   08.08.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 158/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56,00 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość gruntową położoną w powiecie Ryckim, w gminie Stężyca w obrębie 13 – Stara Rokitnia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1116/1, o powierzchni 0,0017 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 r. znak: IF-II.747.14.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 28 sierpnia 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 267/19    03.09.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 267/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 369,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. nr 770/4 o pow. 0,0058 ha, obr. 0001 Balin, gm. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 01 kwietnia 2015 roku, przeszło na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Nr 5/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 roku, znak WI-V.747.1.6.2014.JP o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 24,093 – 27,400 linii nr 133)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 08 lutego 2019 roku, znak WS-II.7570.1.372.2015.WJ. Kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości, o której mowa powyżej, przysługującym im do dnia 01 kwietnia 2015 roku, tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 684/18 dnia 10/09/2019„W sprawie o sygn. akt II Ns 684/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 157,87 zł (sto pięćdziesiąt siedem złotych 87/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego 1/32 cz. w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 203/1 o powierzchni 0,0239 ha, obręb 0017 Wola Filipowska, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 r. nr 3/2015, znak: WI-VI.747.1.4.2014.KA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa szlaku Trzebinia – Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46.700 linia nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru – LCS Jaworzna Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000 – 6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810 – 67,636 linii nr 133), za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona na postawie Decyzji nr 5 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2018 r. znak WS-II.7570.1.899.2015.KD. kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności udziału nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 4 września 2018 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 285/19   18.09.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 285/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2162,00 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa) złote tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51/3 Obręb Bogucice - Zawodzie o powierzchni 0,0020 ha położonej w Katowicach, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na
mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 08.06.2017r. nr 1/2017 znak IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego znak; IFVIII.7570.17.68.2017 z dnia 13 maja 2019r. Kwota depozytu ma być wydana Alfredowi Antoniemu Lubina s, Filipa i Marty albo osobie, która wykaże się tytułem własności do w/w nieruchomości przysługującym do dnia 21 lipca 2017 roku, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 262/19 dnia 23/10/2019 r.„W sprawie o sygn. akt II Ns 262/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 891,06 zł (tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześć groszy) na okres 10 lat z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2019 roku znak WS-II.757.1.681.2017.RG orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa oznaczoną działką ewid. nr 2/7, o powierzchni 0,0432 ha obręb nr 51, jedn. ewid. Śródmieście, miasto Kraków. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 22 marca 2019 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 341/19   30.10.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 341/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 93.803,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzy złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Katowicach, obręb: Bogucice-Zawodzie oznaczonej jako działka nr 242/3 o powierzchni 0,0192 ha, powstałej z podziału działki nr 242 k.m. 42, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów oraz innych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, objętą decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. znak: IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Zadanie Nr 2 – Odcinek Katowice Szopienice Południowe – Katowice” w ramach projektu nr 2006/PL/16/C/PA/002 pn. „Modernizacja linii kolejowej E-65-Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie linii kolejowych nr 1 od km 312,200 do km 318,686 (stacja Katowice), nr 138 oraz linii nr 656 od km 0,025 do km 2,261 wraz z przebudową elementów infrastruktury technicznej i kolejowej realizowanego w ramach projektu pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice dziedzice – Zebrzydowice”, która uprawomocniła się z dniem wydania decyzji przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w dniu 15 grudnia 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Wojewody, za którą to nieruchomość wysokość odszkodowania została ustalona decyzją odszkodowawczą Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.17.44.2017 z dnia 28 czerwca 2019 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana na rzecz osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 14 grudnia 2017 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 534/19, 12.11.2019 r. „W sprawie o sygnaturze akt II Ns 534/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 432 zł 67 gr (czterysta trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem odszkodowania za udział 2/15 w nieruchomości nieposiadającej księgi wieczystej, oznaczonej, jako działka o numerze 61/2, z obrębu 231 m. Tarnów, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2013 r. 7/2013 znak: WI.VIII.747.3.1.2013 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Przebudowa stacji Tarnów Mościce km 72,949 – 75.050”, wskazując, że kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się prawomocnym orzeczeniem sądu, decyzją administracyjną, albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. odszkodowania”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 436/19  10.12.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 436/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 49,33 zł (czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści trzy groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Stromiec w obrębie 0005 Boska Wola, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 404/1 o pow. 0,0052 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 r. nr 35/II/2018 znak: WI-II-747.2.9.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie-Radom na odcinku Warka – Radom, od km 65,857 do km 79,251, w ramach zadania pod nazwą „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego 1208/R/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. o znaku: SPN-R.7570.137.58.2018.AM, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 373/19, 16.12.2019 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 373/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 40 024 zł (czterdzieści tysięcy dwadzieścia cztery złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna 345/1, o pow. 0,0127 ha, obręb 40 jedn. ewid. Krowodrza m. Kraków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na postawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. znak: WI-VI.747.1.1.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, która stała się ostateczna na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r., znak DOII-III-ks/adk-772-88-443/14/15 za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. znak: WS-II.7570.1.557.2015.BST. Kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 28 maja 2015 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 623/19, 7.01.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 623/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 449,69 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za usunięcie drzew znajdujących się na działce o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 434/4, obręb Rybaki, Gmina Kościerzyna, na mocy ostatecznej i prawomocnej decyzji Starosty Kościerskiego z 25 kwietnia 2019 roku należnego Marii Princ z domu Felskowskiej córki Kiliana i Marty. Powyższa kwota ma być wydana spadkobiercom Marii Princ z domu Felskowskiej córki Kiliana i Marty”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II Ns 590/19, 17.01.2020 r. „W sprawie o sygn. akt II Ns 590/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 948 zł (tysiąc dziewięćset czterdzieści osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Grabów nad Pilicą w obrębie 0001 Augustów, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 550/1 o pow. 0,0066 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.09.2018 r. nr 35/II/2018 znak: WI-II.747.2.9.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego 1223/R/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku znak: SPN-R.7570.137.9.2018.BC. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do tej nieruchomości”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opublikował: Aneta Stańczuk
Publikacja dnia: 17.01.2020
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 11501
31.10.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip