Opłaty sądowe


Informacje w przedmiocie zakończenia dystrybucji papierowych znaków sądowych
od 1 lipca 2018
znajdują się w zakładce e-płatności

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie informuje, iż aktem prawnym określającym zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych, jest ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Natomiast ustawa o opłatach w sprawach karnych reguluje zasady uiszczania i wysokość opłat na rzecz Skarbu Państwa w tych sprawach.  

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ustawa o opłatach w sprawach karnych

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Pólnoc w Warszawie informuje, iż pełniejsze dane na temat obowiązujących w RP aktów prawnych można znaleźć w dziale: Bazy aktów prawnych RP/EU

UWAGI DOTYCZĄCE OPŁAT
w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku

Wnioskodawca wraz z wniesieniem do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pisma wszczynającego postępowanie o wydanie orzeczenia podlegającego wpisowi do Rejestru Spadkowego (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo europejskie poświadczenie spadkowe) zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 5 złotych od każdego spadkodawcy.


Opłatę należy uiszczać wyłącznie na konto bankowe
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie:

rachunek sum na zlecenie: 98 1130 1017 0013 4407 0520 0008
natomiast nie można jej uiścić znakami sądowymi.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd (Dz.U. 2016.1420)


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 14.09.2019
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 38940
28.10.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip