Informacja publiczna - Zasady udostępniania informacji

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

  1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
  2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:
    • Informacja publiczna udostępniana jest na zarządzenie Prezesa lub Wiceprezesa Sądu,
    • udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
    • jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi ( do 2 miesięcy),
    • udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Sąd, to uniemożliwiają.

UWAGA!

Materiały konkursowe z przeprowadonych w tut. Sądzie konkursów na stanowiska referendarza sądowego i asystenta sędziego znajdują się na tej stronie internetowej w zakładce "Odpowiedzi na często zadawane pytania".

Jednocześnie informujemy, że dostęp do informacji publicznej ma na celu kontrolę władzy publicznej i jawność życia publicznego, nie zaś ustalenie w ilu sprawach występuje dana osoba fizyczna lub prawna i/lub treści orzeczeń zapadłych w sprawach jej dotyczących.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:


Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia: 03.09.2019
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 16132
28.10.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip