Informacja publiczna - Zasady udostępniania informacji

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

  1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
  2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:
    • Informacja publiczna udostępniana jest na zarządzenie Prezesa lub Wiceprezesa Sądu,
    • udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
    • jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi,
    • udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Sąd, to uniemożliwiają.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 27.10.2016
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 9654
23.09.2019 // www.srpragapolnoc.pl/bip