Informacja publiczna - Informacja o przysługujących środkach prawnych

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Od decyzji Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.

Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie.

Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.

Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta, może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.

Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie,  którą składa się za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie.


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 27.10.2016
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 6932
31.10.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip